Në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 101/19, 275/19 dhe 122/21), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për trafikun tokësor nr. 40-4197/1 datë 13.04.2021 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 84/21), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për trafikun tokësor nr. 40-4497/1  të datës 13.04.2021 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 84/21), të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

                                                                                                   

Drejtoria e doganаve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

rr. Llazar Liçenovski nr. 13, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut publikon

SHPALLJE

numër 2/2021

PËR

DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE

 

Publikimi i dytë

A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira për veprimtaritë:

A.1. Përfaqësim doganor

Numri rendor

Vendkalimi kufitarObjekti numërSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastrale

Adresa, numri i ndërtesës/objekt tjetër, hyrja/kati dhe numri i pjesës së veçant/të pëtbashkët, përdorimi dhe sipërfaqja e brendshme

Çmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuar (DEN pa TVSH)Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
12345678910
1Bllacë659.00

KK

Bllacë Kala,     FP 386, PK 2772/1

Are Kubashit nr.1, hyrja nr 01, Kati përdhesë, nr. i pjesës së veçant 00, destinimi HA

24.999.0099.998.00110.000.00

08.07.2021

10:00

 

 

A.2. Sigurimi i personave dhe mjeteve motorike

Numri rendor

Vendkalimi kufitarNumri i objektitSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastrale

Adresa, numri i ndërtesës/objekt tjetër, hyrja/kati dhe numri i pjesës së veçant/të pëtbashkët, përdorimi dhe sipërfaqja e brendshme

Çmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuar (DEN pa TVSH)Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
12345678910
1Bllatë7516,00KK BanjishtëFP 206 PK 640/1

Bllatë, nr. I objektit 2,

pjesë nga 100m2, kati përdhesë, destinimi, HA

6.760.0027.040.0040.000.00

08.07.2021

09:00

 

Publikimi i dytë

Pjesa B. Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira për veprimtaritë:

B. 1. Përfaqësim doganor

Numri rendor

Vendkalimi kufitarNumri i objektitSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastraleÇmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuarGarancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
123456789
1Tabanoc9322,00

KK Tabanoc,

FP  1290,

PK 940/1

KEN, HA

3.889,0015.539,00100.000,00

08.07.2021

11:00

 

 1. 1.Teksti integral i Shpalljes së ankandit publik, Fletëparaqitja (Formulari numër 1) dhe Deklarata (Formulari numër 2) për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të merren nga faqja e internetit tëDrejtorisë doganore http://www.customs.gov.mk.
 2. 2.Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik në mënyrë elektronike bëhet nëpërmjet sistemit elektronik për ankand publik të Ministrisë së financave në këtë faqe të internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk.Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik sëbashku me të dhënat tjera të domosdoshme të përcaktuara në këtë shpallje futen në sistemin elektronik për ankand publik të Ministrisë së financave.

-Të dhënat dhe dëshmijtë të përcaktuara në këtë shpallje sëbashku me fletëparaqitjen duhet të jenë të skenuara në një dokument pdf dhe i njëjti bashkangjitet  në pjesën   “Deklarata”,

-Garancioni bankar skenohet në dokumentit pdf dhe i njëjti  bashkangjitet në pjesën “Garancioni bankar”.

 1. 3.Një zarf i mbyllur vlenë për një fletëparaqitje për një veprimtari dhe për një hapësirë afariste.

Në çdo zarf të mbyllur dorëzohet garancionin bankar për seriozitetshmërinë e ofertës (pika 5.1 e kësaj shpallje) me postë në adresën e Drejtorisë së doganave ose drejtëpërdrejtë në arkivin e Drejtorisë së doganave rr. “Llazar Liçenovski” nr. 13, 100 Shkup, në zarf të mbyllur në të cilën është shkruar numri i shpalljes me shënimin “për Komisionin për disponimin me sendet e lujtshme dhe të pa luajtshme në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut – shfrytëzues Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

 Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik me            dokumentacionin  e obligueshëm është më së voni deri më datë 05.07.2021.

Ankandi publik për çdo hapësirë afariste veçmas do të mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit  http://e-aukcii.finance.gov.mk

Ankandi publik do të filloj në terminin e caktuar i dhënë në pasqyrën tabelare, për çdo objekt në veçanti.

 1. 4.Çmimi fillestar për ankandin publik për hapësirën afariste, është dhënë në kolonën 7 të tabelave nga Pjesa A dhe kolona 6 në tabelat e Pjesës B të kësaj shpallje. Çmimi i qirasë është dhënë në denarë pa TVSH dhe është në kundërvlerën e shumës në euro, e përcaktuar në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunalekomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16, 21/18dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 101/19 dhe 275/19), dhe Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16).
 2. 5.Dokumentacion i obligueshëm për pjesëmarrje në ankandin publik është:

                5.1. për të gjithë pjesëmarrësit             

- Fletëparaqitja (Formulari numër 1) e plotësuar me të gjitha të dhënat e parashikuara, me datë jo më e vjetër se gjashtë muaj, e nënshkruar nga personi përgjegjës   dhe vulë nga personi juridik në formatin pdf;

- Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm e dhënë në kolonën 8 në tabelat e Pjesës A, dhe kolonën 7 në tabelat e Pjesës B të kësaj shpalljeje, dorëzohet në formë elektronike në formatin pdf dhe në origjinal nëpërmjet postës ose direkt në arkivin e Drejtorisë së doganave më së voni deri me 05.07..2021;

- Vërtetim për regjistrimin e veprimtarisë të personit juridik bartës i fletëparaqitjes, i dhënë nga Rregjistri qendror i RMV-së, i dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf e vërtetuar më nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

- Gjendja aktuale e bartësit të fletëparaqitjes e dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së, me datën e dhënjes jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj, e dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

- Deklaratë me të cilën obligohet se, nëse zgjedhet si ofertues më i mirë, në afat prej 5 ditësh nga pranimi i lajmërimit për zgjedhjen do t’i qaset lidhjes së Kontratës për qiramarrje, e dorëzuar në  formë elektronike në formatin pdf e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës;

- Deklaratë – Formulari numër 2 me të cilën bartësi i fletëparaqitjes deklaron se i pranon dhe është i njoftuar me kushtet e Shpalljes për ankandin public dhe Udhëzimin, e dorëzuar në formë elektronike dhe formatin pdf me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

              5.2. për pjesëmarrësit për veprimtari të përfaqësimit doganor:

                 -Licencë të vlefshme – Leje për ushtrimin  e punëve për përfaqësim në procedurat   doganore për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor, e dhëne nga Drejtoria doganore, e dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf.;

           -Garancione të përgjithshme të vlefshme për procedure tranzitore të dhëna nga banka, të dorëzuara në formë elektronike në formatin pdf, në lartësi prej:

              a) 5 milion denarë – për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor në objektet afariste në vendkalimin kufitar Bllacë dhe Tabanoc;

           -Vërtetim për orarin e punës i dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së për ushtrimin e veprimtarisë për përfaqësim doganor, dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf, me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës, edhe ate:

              a) Orar të punës prej 24 orëve – për objektet në vendkalimet kufitare Bllacë dhe Tabanoc.

              - Deklaratë për orarin e punës, dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf me nënshkrim dhe vulë të personit përgjegjës, nëse nuk mund të sigurohet Vërtetimi për orarin e punës deri në ditën e mbajtjes së ankandit publik, me obligim që në afat prej 30 ditëve detyrimisht të dorëzohet Vërtetimi.

              5.3. për pjesëmarrësit për veprimtari të sigurimit të personave dhe automjeteve:

              - Leje për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimeve në kuadër të klasës së sigurimit nga përgjegjësia nga përdorimi i automjeteve, e dhënë nga organi competent (Ministria e financave, Agjencioni për supervision të sigurimit), edhe ate për Shoqërinë për sigurim, Shoqërinë brokere siguruese ose Shoqërinë për përfaqësim në sigurim, për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit të personave dhe automjeteve, me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës.

 1. 6.Garancioni bankar është për seriozitetshmërinë e ofertës dhe duhet të jetë dhënë nga banka, dhe në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të luajtshëm dhe është me afat të vleftshmërisë sëpaku 60 ditë duke llogaritur nga dita e parashikuar si dita e fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve. Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës ofertuesit më të volitshëm i kthehet menjëherë pas pranim dorëzimit me procesverbal të objektit, ndërsa dorëzuesve të tjerë të fletëparaqitjeve u kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Drejtoria e doganave do ta realizoj garancionin bankar për seriozitetshmëri nëse ofertuesi më i mirë nuk e nënshkruar kontratën për qira tëofruar, nuk e solemnizon dhe nuk bënë me procesverbal pranim dorëzimin e objektit në afatin e parashikuar. Në afatin prej një viti, në çdo ankand publik të arshëm për të njëjtin objekt, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marr pjesë.
 2. 7.Objekti jepet në gjendje të shikuar.
 3. 8.Procedurën për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë e zbaton Komisioni për disponim me sendet e lujtshme dhe të palujtshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e formuar me aktvendim nga drejtori i Drejtorisë së doganave.
 4. 9.Komisioni nuk do të ndaj emërpërdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, për ofertuesin i cili:

-Ka dorëzuar fletëparaqitje për të cilën Komisioni do të vërtetoj se është jokomplete – e pa plotësuar, pa dokumentacion të obligueshëm sipas pikës 5 të kësaj shpallje ose pa të dhëna dhe dëshmi të parashikuara në këtë shpallje,

- Ka kontratë të vlefshme për të njëjtën veprimtari në të njëjtin vendkalim kufitar për të cilin ka dorëzuar fletëparaqitje,

- Është ofertues më i volitshëm në një vendkalim kufitar dhe për një objekt për dhënien me qira në shpalljen aktuale,

-Është bartës i fletëparaqitjes për një objekt, i cili ka marrë pjesë në ankandin publik për të njëjtin objekt brenda një viti paraprak, ka qenë ofertuesi më i mirë, por nuk ka lidhur kontratë për qiramarrje, nuk e ka solemnizuar dhe nuk ka bërë pranim dorëzim të objektit me procesverbal dhe

-Ka të papaguara borxhe ndaj Drejtorisë së doganave.

 1. 10.Ankandi publik bëhet në mënyrë elektronike dhe do të zhvillohet në këtë mënyrë:

-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve duhet të paraqiten në shpalljen e publikuar nga ana e Ministrisë së financave, ti dërgojnë të dhënat e tyre personale dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim në sistem, si dhe e-mail adresën e saktë me të cilën janë regjistruar në sistemin http://e-aukcii.finance.gov.mk, që Komisioni të mund ta lejoj pjesëmarrjen e tyre në ankandin publik;

-Dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët janë kompletë dhe në kohë në pajtim me këtë shpallje, Komisioni nëpërmjet e-mailit, në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të ofertave u dërgon emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion adekuat dhe të obligueshëm, jokomplet - të pa plotësuar sipas pikës 5 të kësaj shpalljeje ose pa të gjitha  të dhënat dhe dëshmitë e parashikuara me këtë shpallje, u dërgon lajmërim (me shkrim ose në mënyrë elektronike) me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik;

-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve të cilët nga ana e Komisionit do të marrin emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ditën e mbajtjes së ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk me emërin përdorues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, me çka fitojnë të drejtën e pjesëmarrjes në ankandin publik;

-Ankandin publik elektronik do të mbahen në rast se në shpallje paraqitet edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe e pranon çmimin fillestar;

-Në pesë minutat e para ta ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë respektivisht ta rrisin çmimin fillestar për qiranë;

-Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofert të re;

-Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, respektivisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga ana e pjesëmarrësve të ankandit publik, çmimi fillestar i qirasë zvogëlohet për 2% me çka pjesëmarrësit e ankandit publik përsëri do të kenë mundësi që ta pranojnë, respektivisht ta rrisin, me këtë rast pa patur kufizim në hapin minimal të rritjes. Nëse në kalimin e dy minutave të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve pranohet oferta, respektivisht jepet ofertë më e lartë, afati i fundit për mbarimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, dhe do të mbaroj kur për periudhën e dy minutave në vazhdim nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, çmimi fillestar i qirasë përsëri zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare e vlerësuar;

-Kur ankandi publik për hapësirën afariste përkatëse është i pa sukseshëm, për të njëjtin zbatohen dispozitat e Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale;

-Për ofertues më i mirë llogarritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim përfundimtar i cili paraqet çmimin më të lartë për qira për hapësirën afariste konkrete;

-Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përgatit Procesverbal për mbajtjen e ankandit publik nga sistemi elektronik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik, përgatit Raport për rrjedhën e ankandit publik, dhe dorëzon propozim vendim deri te drejtori i Drejtorisë doganore për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm;

-Pjesëmarrësit e ankandit publik kanë të drejtë në prapësim vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditësh nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni i cili vendos për prapësimin me aktvendim, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i prapësimit;

-Kundër aktvendimit të Komisionit mund të deklarohet ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë;

-Për procedurat për ankandin publik për hapësirën afariste për të cilat ka prapësim ose ankesë kundër aktvendimit të Komisionit, Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë të bërë nëpërmjet procedurës elektronike të ankandit publik do të përgatitet pas mbarimit të procedurës e cila do të udhëhiqet pas prapësimit respektivisht ankesës.

 1. 11.Në këtë procedurë për dhënien me qira të hapësirës afariste dhe reklamuese, nga ana e të gjithë pjesëmarrësve detyrimisht respektohet si në vijim:

       -Nëse ofertuesi më i mirë e nënshkruan kontratën për qiramarrje, por në periudhën deri te   solemnizimi i kontratës e informon qiradhënësin se heq dorë nga kontrata për qiramarrje ose nuk vinë në ditën e solemnizimit të kontratës, garancioni bankar  për seriozitetshmëri nuk kthehet respektivisht aktivizohet;

                -Nëse ofertuesi më i mirë i cili i fundit ka licituar çmimin fillestar për qiramarrje në një objekt, nuk e pranon kontratën e ofruar për qiramarrje, garancioni bankar nuk do ti kthehet respektivisht do të aktivizohet;

                -Për dhënien me qira të hapësirës afariste, ndërmjet Drejtorisë së doganave dhe ofertuesit më të volitshëm lidhet kontratë për qiramarrje e cila solemnizohet te noteri në llogari të qiramarrësit;

                - Në afat prej 10 ditësh nga nënshkrimi i kontratës nga ana e të dy palëve qiramarrësi është i obliguar që të siguroj garancionin bankar për obligimet që rrjedhin nga kontrata (kolona 9 e  Pjesës A dhe kolona 8 e Pjesës B të kësaj shpalljeje), në shumën e përcaktuar nga ana e Drejtorisë doganore, por jo më të vogël se shuma e pesë (5) qirave mesatare mujore dhe pesë (5) harxhimeve mesatare ditore për hapësirën afariste përkatëse. Vlera e shumës është garancion për mbulimin e rregullt të qirasë, harxhimeve ditore dhe harxhimeve tjera të cilat burojnë nga kontrata. Afati i vlershmërisë së garancionit është  pesë (5) muaj më shumë se afati i fundit i kontratës, me obligim për ripërtritje pas çdo aktivizimi të saj nga ana e Drejtorisë së doganave;

                -Qiramarrësi, gjatë kohës sa vlenë kontrata për qiramarrje të objektit, mund të ushtroj si veprimtari plotësuese, qarkullim pagesor ose këmbim devizor, për çka duhet që në afat prej 30 ditëve pas marrjes së lejeve të nevojshme për punë për veprimtari gjegjëse, me shkrim ta informoj Drejtorinë e doganave.

                - Kohëzgjatja e kontratës për qiramarrje është 48 muaj;      

                -Qiramarrësi patjetër të filloj me ushtrimin e veprimtarisë të cilën e ka paraqitur në afat prej 30 ditëve pas nënshkrimit të kontratës nga të dyja palët;

                - Hapësirat afariste të marra me qira dhe hapësirat e përbashkëta si dhe ato në afërsi të ambientit që e rrethojnë, qiramarrësi është i obliguar që ti përdor si shtëpijak i mirë dhe sipas destinimit të tyre;

                - Harxhimet ditore për hapësirën afariste – rryma, ngrohja, uji, PTT, bartja e bërllokut deri te vendi i përcaktuar për mbledhje, harxhimet e përbashkëta, janë në llogari të qiramarrësit;

                - Qiramarrësi në mënyrë përkatëse me veprimtarinë dhe qëllimin e vetë, e merr përgjegjësinë për zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore, si dhe mbrojtjen kundër zjarrit dhe harxhimet për furnizimin  e përgatitjes së përcaktuar kundër zjarrit në hapësirën afariste;

                - Qiramarrësi është i obliguar që Drejtorisë doganore t’i dorëzoj adresën për dërgimin e letrave, dhe çdo dërgim i letrave në atë adresë nga ana e Drejtorisë së doganave do të llogaritet si valide nëse është dërguar nëpërmjet postës me letër rekomanduese;

                - Qiramarrësi është i obliguar që ta lajmëroj Drejtorinë e doganave dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata për çdo ndryshim të selisë, adresës, ndryshimeve statusore ose të ngjajshme, llogaritë bankare, hapjen e falimentimit të qiramarrësit dhe të ngjajshme;

                - Në rast të falimentimit, likuidimit dhe raste tjera të ndërprerjes së ushtrimit të veprimtarisë nga ana e qiramarrësit, i njëjti është i obliguar menjëherë ta lajmëroj Drejtorinë e doganave dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata, dhe kontrata bëhet e pa vlefshme;

                - Qiramarrësi nuk guxon që hapësirën afarsite të marrë me qira, që tërësisht ose pjesërisht t’ia jap dikujt tjetër (nënqira), ose të ndonjë baze tjetër ta jap në përdorim;

                - Qiramarrësi nuk guxon që pa pëlqim me shkrim të drejtorit të Drejtorisë së doganave të bëjë ndryshime  në hapësirën afariste (mbindërtim, përmirësim dhe punë tjera investuese);

                - Qiramarrësi është i obliguar që ti kompenzoj harxhimet për dëmet e shkaktuara hapësirës afariste me fajin ose të pakujdesisë së tij;

                -Qiramarrësi pajtohet që në bazë të Kontratës për qiramarrje që vërtetohet në noter, në mënyrë direkte të zbatohet ekzekutimi me forcë mbi mallin e obliguesit për shkak të qirasë së arirë por të papaguar dhe harxhimeve tjera  dhe kompenzimeve të përcaktuara me kontratë, si dhe shpërnguljen e dhunshme nëse kontrata anulohet, prishet ose ndërpritet në ndonjë mënyrë;

                -Pas ndërprerjes së qirasë sipas çdo baze qiramarrësi është i obliguar që t’ia kthejë Drejtorisë doganore hapësirën afariste, me procesverbal, në gjendje të rregullt dhe në pajtim me afatin e anulimit;

-Drejtoria e doganave mund që në mënyrë të njëanshme ta prish kontratën për qirramarrje nëse:

а) qiramarrësi në afatin e paraparë nuk fillon që ta ushtroj veprimtarinë për të cilën është paraqitur në ankandin publik,

b) qiramarrësi nuk i përmbahet kontratës për qiramarrje,  

c) qiramarrësi nuk i paguan në kohë qiranë dhe harxhimet ditore,

ç) hapësirën afariste të marrë me qira e jep në nënqira,

d) qiramarrësi ndërpret së përmbushuri kushtet e kësaj shpalljeje në bazë të së cilës është lidhur kjo kontratë për qiramarrje,

dh) hapësira është e nevojshme për krijimin e kushteve për funksionim të papenguar të organeve shtetërore në vendkalimin kufitar.

12. Personat për kontakt nga Drejtoria  e doganave:

                -Igor Trpevski 070-392-964  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. për vendkalimin kufitar Bllacë;

                -Aco Bozhinovski 070 360 493 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. për vendkalimin   kufitar Tabanoc dhe

                - Pero Dejkoski,  070 357 931,  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  për vendkalimin kufitar  Bllatë.

 

Пријава за учество на јавно наддавање

Изјава