Drejtoria e doganave paraqet kumtesën e mëposhtme në lidhje me serinë e informacioneve lidhur me importin dhe kontrollin e derivateve të naftës, i cili përmban më shumë informacione:

Informacioni 1: Mënyra e shpërndarjes së mallrave

Gjatë kryerjes së punëve doganore, shpërndarja e mallrave, përkatësisht tarifimi i tyre në nomenklaturën e tarifës doganore kryhet në përputhje me Ligjin për tarifën doganore. Ky ligj është një ligj kryesor, i cili përmban kodet tarifore dhe tarifat doganore që zbatohen gjatë mbledhjes së detyrimeve doganore.

Shpërndarja, përkatësisht klasifikimi i mallrave në një numër tarifor të përshtatshëm, bëhet sipas përshkrimit të numrave tariforë, rregullave themelore 1 dhe 6 për zbatimin e Tarifës doganore, si dhe vërejtjeve për klasifikimin e mallrave te krerët, kapitujt dhe numrat tariforë.

Funksioni themelor i zhdoganimit të mallrave është të përcaktojë numrin e saktë tarifor ku duhet të vendosen mallrat, në mënyrë që të paguhet kompensimi për doganën, TVSH-në dhe akcizën për lëshimin e mallrave në qarkullim të lirë. Kështu, në çdo paraqitje të deklaratës doganore, nëpunësit doganorë duhet:

  • Të identifikojnë mallin
  • Të kryejnë një kontroll dokumentar, dmth të kontrollojë nëse përshkrimi i deklaruar i mallrave në deklaratën doganore është identik me përshkrimin e deklaruar të mallrave në faturën e importit dhe
  • Në raste të caktuara të kontrollohet fizikisht nëse bëhet fjalë për atë lloj malli.

Pas marrjes së deklaratave doganore në procesin e kontrollit dokumentar dhe fizik, është e nevojshme të përcaktohet saktë vlera doganore, në mënyrë që të paguhen siç duhet taksat doganore, TVSH-ja dhe akciza, për të përcaktuar origjinën e mallrave, dmth të përcaktohet nëse mallrat janë me origjinë preferenciale ose jo preferenciale.

Së fundmi, në procesin e zhdoganimit të mallrave, është e nevojshme të zbatohen të gjitha masat e politikës tregtare, të ashtuquajturat masa jo-tarifore, dmth. për të përcaktuar nëse ekziston një lloj ndalimi, kufizimi për një lloj të caktuar të mallrave ose nëse është e nevojshme të paraqitet një certifikatë e caktuar për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe shoqërisë.

 

Informacioni 2: Masat e politikës tregtare

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon opinionin se ekzistojnë dy lloje të masave të politikës tregtare:

  • Masat e aplikuara gjatë importimit të mallrave në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
  • Një lloj i dytë i masave të zbatuar për lëshimin e mallrave në qarkullim të lirë, zakonisht i referuar si import.

 

Informacioni 3: Importi i mazutit dhe kompetencat e Drejtorisë së doganave

Lidhur me serinë e lajmeve dhe informacioneve që janë botuar në media të ndryshme ditët e fundit, në interes të informacionit objektiv dhe profesional të qytetarëve për importin e të ashtuquajturve vajra helmues, ne japim shpjegimin e mëposhtëm.

Në tarifën doganore, ekzistojnë lloje të ndryshme të derivateve të naftës, të ashtuquajtura vajra të lehta, të mesme dhe të rënda, dmth vajra ngrohës të cilët quhen edhe vajra djegës. Në procesin e zhdoganimit të karburantit, funksioni themelor i Doganës është të përcaktojë kryesisht nëse mazuti i deklaruar është me të vërtetë mazut, apo është ndonjë lloj tjetër i vajit djegës. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse në praktikën e përditshme, një numër importuesish dëshirojnë të deklarojnë produktet e tyre si mazut, në vend të karburantit me naftë, në mënyrë që të paguajnë një akcizë më të ulët, sepse mazuti ka një akcizë më të ulët se produktet e tjera të naftës. Nga ai aspekt, kontrolli kryesor i Drejtorisë së doganave është kontrolli i aspektit fiskal të derivateve të naftës, përkatësisht pagesa e duhur e detyrimeve doganore, TVSH-së dhe akcizës, si dhe përcaktimi i duhur i vlerës doganore.

Në periudhën 2018-2020, Dogana ka zbuluar një sërë përpjekjesh për deklarim të pasaktë dhe të gabuar të mallrave, në mënyrë që të paguajnë detyrime më të ulëta të importit. Të gjithë importuesit bënë pagesa shtesë dhe grumbulluan fonde të konsiderueshme.

Në këtë procedurë, Dogana përdor shërbimet e laboratorit të saj doganor, funksioni kryesor i të cilit është të analizojë parametrat fiskalë të derivateve të naftës, në mënyrë që të plotësojë siç duhet buxhetin e shtetit. Ky lloj kontrolli është gjithashtu në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian për zbatimin e kontrolleve doganore, të cilat përcaktohen në Kapitullin 29.

Lidhur me zbatimin e masave të politikës tregtare (lejet, ndalimet dhe kufizimet) që zbatohen gjatë importit të mazutit në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, parashikohet që nëse mazuti përmban squfur mbi 1% nuk ​​duhet të hyjnë në territorin e vendit. Për këto arsye, Dogana përmes Laboratorit doganor kryen kontroll të detyrueshëm vetëm në përmbajtjen e squfurit. Nëse mazuti përmban një sasi më të madhe të squfurit nga sa lejohet, ai nuk duhet të hyjë fizikisht në vend. Kjo dispozitë përmbahet në Vendimin për klasifikimin e mallrave në format e importit dhe eksportit, i cili parashikon një regjim ndalimi.

Lidhur me masat e tjera të politikës tregtare që zbatohen gjatë lëshimit të mallrave në qarkullim të lirë (i ashtuquajturi import), për mazutin sigurohen disa karakteristika të cilësisë, të cilat jepen në Rregulloren për cilësinë e derivateve të naftës. Ashtu si me të gjitha llojet e tjera të mallrave për të cilat sigurohen standarde të ndryshme të cilësisë, për cilësinë e naftës, institucionet kompetente për zbatimin e kontrollit janë Ministria e ekonomisë - Inspektorati shtetëror i tregut dhe Inspektorati shtetëror i mjedisit.

Këto standarde të cilësisë i referohen lëshimit të mallrave në qarkullim të lirë në tregun e brendshëm dhe për një arsye logjike që në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut shfaqen derivate të naftës të prodhuara nga prodhuesit vendas.

Në të njëjtën mënyrë rregullohet nevoja për marrjen e licencës, e cila si dokument është e detyrueshme për lëshimin e mallrave në qarkullim të brendshëm.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut thekson edhe një herë se në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe evropian, veçanërisht dispozitat e Kapitullit 1 - lëvizja e lirë e mallrave dhe Kapitulli 29 - bashkimi doganor, opinioni duhet të informohet dhe njoftohet objektivisht për masat e politikës tregtare kur hyjnë në zonën doganore dhe masat e politikës tregtare të aplikuara gjatë lëshimit në qarkullim të lirë, dmth tregtisë së brendshme, me qëllim që të kuptohet nevoja për kontroll të cilësisë së vajit djegës, mbrojtjes së shëndetit civil dhe sigurimit të kushteve për konkurrencë të ndershme