Sot, Nënkryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, Lupço Nikollovski, në vendkalimin kufitar Tabanoc, mbajti një takim pune me Drejtorin e Drejtorisë së doganave Goran Sugareski dhe Shefe e krimit drogës së  Kombeve të bashkuara Zyra në Beograd dhe Këshilltaren rajonale për luftimin e korrupsionit dhe kthimin e pronave në Ballkanin Perëndimor, Virginia Abajo-Marquez.

Në takim është diskutuar roli i Drejtorisë së doganave në parandalimin dhe zbulimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe masat e Planit të miratuar antikorrupsion.

Zëvendëskryeministri Nikollovski theksoi se në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë përfshirë në mënyrë aktive të gjitha institucionet anti-korrupsion, secili brenda kompetencës së tij. Ai theksoi se koordinimi ndërinstitucional dhe shkëmbimi i informacionit është i një rëndësie të veçantë, në të cilën u përqëndrua një vëmendje e veçantë në periudhën e kaluar. Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Sugareski, theksoi se një nga përparësitë kryesore të Drejtorisë është përmirësimi i kapacitetit institucional dhe administrativ për luftë efikase dhe efektive kundër korrupsionit. Sugareski theksoi se si rezultat i fushatës së drejtorisë, "STOP KORRUPSIONI" e cila zbatohet nga prilli 2018, numri i aplikacioneve të pranuara është rritur në vitin 2020, krahasuar me 2017, 2018 dhe 2019. Ai gjithashtu theksoi se Drejtoria e doganave bashkëpunon vazhdimisht me institucionet e tjera dhe punon për të forcuar bashkëpunimin ndër-institucional në luftën kundër korrupsionit dhe krimit. Është krijuar një bashkëpunim i suksesshëm me Qendrën kombëtare të koordinimit për menaxhimin e kufirit, SCPC, MPB, Agjencinë e ushqimit dhe veterinës, Inspektoratin sanitar, Ministrinë e transportit dhe lidhjeve, Ministrinë e punëve të jashtme dhe të tjerët. Përveç kësaj, në mënyrë që të merret më mirë me korrupsionin, Drejtoria e doganave ka miratuar një Strategji të integritetit dhe Anti-Korrupsion për periudhën 2019-2022 dhe një plan veprimi zbatimi, dhe në një vit 37% e aktiviteteve të planifikuara janë zbatuar plotësisht ndërsa 26% janë realizuar pjesërisht dhe 11% janë duke u realizuar.

Zëvendëskryeministri Nikollovski prezantoi disa nga masat nga Plani Antikorrupsion, duke shpjeguar nevojën për dixhitalizimin dhe forcimin e qendrave të hetimit, dixhitalizimin e librave të regjistrave, lidhjen e institucioneve anti-korrupsion përmes platformës për ndërveprim, regjistrimi shtetëror për lëshimin e licencave dhe lejet, lidhja elektronike e inspektorateve, ndryshimet në Ligjin për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktin e interesit, evidentimi i një regjistri për automjetet zyrtare. Në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe drejtorisë për njohjen dhe parandalimin e korrupsionit, Zëvendës kryeministri Nikollovski sqaroi se Plani parashikon që secili institucion të emërojë dhe shpallë publikisht një person të autorizuar për të marrë aplikacione të paraqitura për raportim të mbrojtur të brendshëm të korrupsionit të mundshëm dhe institucionet për të miratuar një Program vjetor Antikorrupsion. Për më tepër, një sistem për monitorimin e rasteve dhe ankesave do të prezantohet përmes hapjes së një qendre thirrjesh, përmes së cilës qytetarët dhe kompanitë do të jenë në gjendje të raportojnë rastet e korrupsionit, veprime të parakohshme ose të papërshtatshme nga institucionet kompetente në lidhje me kërkesat e tyre të paraqitura.

Kreu i Zyrës së Kombeve të bashkuara për drogat dhe krimin në Beograd Abajo-Marquez, Këshilltar rajonal për luftimin e korrupsionit dhe kthimit të pronave në Ballkanin Perëndimor, tha se Drejtoria e doganave ishte një institucion i rëndësishëm për zbulimin e korrupsionit, veçanërisht në tregti, dhe i vlerësoi ata masat e Planit Antikorrupsion, si dhe entuziazmin dhe angazhimin e Qeverisë për të futur ndryshime dhe masa sistematike.

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5