Falë bashkëpunimit që është ndërtuar në periudhën e kaluar, përfaqësuesit doganor janë bërë bashkëpunëtorët më të afërt të Drejtorisë së doganave dhe kanë një rol kryesor në zbatimin e procedurave të shpejta dhe efikase doganore.

Drejtori Sugareski, në takimin që zhvilloi sot me përfaqësuesit doganor, vuri në dukje përparësitë që i ka caktuar si drejtor i Drejtorisë së doganave në drejtim të luftës kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe luftës kundër ekonomisë gri. Modernizimi dhe digjitalizimi i plotë i të gjitha procedurave doganore mbetet të jetë një qëllim shumë i pozicionuar në misionin e Drejtorisë së doganave.

"Nëse bashkëpunimi është në një nivel të kënaqshëm, të gjithë në shoqëri, operatorët ekonomikë, ministritë dhe organet shtetërore, qytetarët do të përfitojnë." "Kryerja cilësore e procedurave doganore, në një masë të madhe, ndikon në mbledhjen e duhur të detyrimeve të doganave dhe detyrimeve të tjera të importit, lehtësimin e tregtisë, si dhe transparencën dhe luftën kundër korrupsionit," theksoi Sugareski.

Gjithashtu, të pranishmëve iu prezantuan disa përparësi kryesore për periudhën e ardhshme, të cilat i referohen:

   - Digjitalizimit të procedurave doganore,

   - Projektit për prezantimin e një sistemi të ri kombëtar me një ndalesë - NSW

   - Promovimit të konceptit të Operatorit të autorizuar ekonomik

   - Prokurimit të skanerëve për automjete dhe kamera të trupit për nëpunësit doganorë

Qëllimi i këtij takimi ishte që përfaqësuesit doganor si pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në procedurat doganore, të inkurajohen dhe të shprehin propozimet, përparësitë, ankesat dhe sugjerimet e tyre. Gjatë takimit të punës, të pranishmit morën pjesë aktive, duke diskutuar situata specifike me të cilat përballen në punën e tyre të përditshme. Të gjitha pyetjeve të tyre në lidhje me procedurat e caktuara doganore u përgjigjën menjëherë nga nëpunësit profesionistë doganor, në varësi të fushës së cilës iu referuan pyetjet.

Sugjerimet dhe rekomandimet e bëra nga përfaqësuesit doganor do të merren parasysh në aktivitetet e mëtejshme, pasi Drejtoria e doganave mbetet të jetë një partner i komunitetit të biznesit dhe të punojë me përkushtim për të përmirësuar të gjitha segmentet në punën e përbashkët.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6