Në takimin me anëtarët dhe kryetaren e Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit, znj. Biljana Ivanovska, u konfirmua vizioni i përbashkët për krijimin e një sistemi efektiv për parandalimin dhe shtypjen e korrupsionit. Drejtori i përgjithshëm i Doganave Sugareski prezantoi aktivitetet e rregullta dhe të planifikuara të njësisë organizative doganore përgjegjëse për standardet profesionale, duke theksuar rezultatet e dukshme deri më tani dhe duke gjurmuar veprimet e ardhshme sipas Strategjisë së Drejtorisë së doganave për integritet dhe anti-korrupsion 2019-2022 .

 
Bashkëpunimi midis dy institucioneve është veçanërisht i dukshëm në pjesëmarrjen e Drejtorisë së doganave në përgatitjen e dokumenteve strategjike kombëtare për parandalimin dhe shtypjen e korrupsionit dhe konfliktin e interesave, si dhe në pjesëmarrjen në projektet IPA në fushën e anti-korrupsionit veprimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të përfshira në këtë luftë të përbashkët.

Drejtoria e doganave ka siguruar qasje në bazën e të dhënave (softueri LUKA, moduli i pyetësorit) për qasje në pyetësorë dhe deklaratat e interesit të punonjësve të Drejtorisë së doganave.

Komunikimi i vazhdueshëm ndërmjet Drejtorisë së doganave dhe KSHPK-së mundëson sinjalizimin e rasteve të mundshme të abuzimit të detyrës zyrtare dhe sjelljes joprofesionale nga punonjësit e Drejtorisë së doganave.

Pas miratimit të Programit kombëtar për luftimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit me Planin e veprimit për zbatim, do të jetë i nevojshëm bashkëpunimi më i ngushtë midis këtyre institucioneve. Aktivitetet nën juridiksionin e drejtpërdrejtë të Doganave do t'i raportohen rregullisht KSHPK-së në lidhje me zbatimin e tyre, me monitorim të përhershëm të treguesve të performancës dhe progresit të bërë në luftën kundër korrupsionit dhe konfliktit të interesit.

Mbetet e një rëndësie të veçantë përqendrimi në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe komunitetit të biznesit për pasojat e dëmshme të korrupsionit që dëmtojnë legjitimitetin dhe besimin në institucionet shtetërore. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3