Drejtoria Doganore informon për Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes në pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit të përcaktuara në përputhje me Metodologjinë, të miratuar në takim të Komisionit Rregullator të Energjisë për Shërbimet e Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut më 27.05.2019, me aplikimin nga 00:01 më 28 maj 2019, për njohjen tuaj dhe trajtimin e mëtejshëm.

Kompanitë softuerike  informohen se duhet të harmonizojnë programet e aplikimit për punët doganore të agjentëve doganor në përputhje me mënyrën e rënë dakord më parë dhe për të cilën është dhënë një konfirmim që rregullimi mund të bëhet në drejtim të përdorimit të tarifave për kontributin e tarifave (bazë, norma dhe shuma) që përdoruesi duhet ti fut.

Operatorët ekonomik dhe agjentët doganor gjatë llogaritjes së shumës së akcizës dhe tarifës duhet të përdorin shumat e referuara në nenet 5, 6 dhe 7 të Vendimit për përcaktimin e çmimeve më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit të Komisionit Rregullator të publikuar në faqen e tyre të internetit .

Linku deri te Vendimi:

линк до одлуката