Shpallajet publike jane publikuar ne gazetat ditore Nova makedonija dhe Koha 25.07.2018

Shpallje publike numër 2/2018