DREJTORIA E DOGANAVE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

shpall

THIRRJE PUBLIKE nr. 02/20

për mbledhjen e ofertave për lidhjen e marrëveshjeve për:

 1.  LOT 1 –zgjedhja e një operatori ekonomik për zbatimin e një shërbimi për pagesa elektronike të kompensimeve dhe taksave administrative për nevojat e One-Stop Shop për leje të importit, eksportit dhe transitit të mallrave - EXIM dhe sisteme tjera të TI në Drejtorinë e doganave dhe
 2.  LOT 2zgjedhja e një operatori ekonomik me ofertën më të favorshme për pagesa të parave të gatshme në favor të llogarisë së thesarit

ILOT 1

Zgjedhja e një operatori ekonomik për zbatimin e një shërbimi për pagesa elektronike të kompensimeve dhe taksave administrative për nevojat e One-Stop Shop për leje të importit, eksportit dhe transitit të mallrave – EXIM dhe sisteme tjera të TI në Drejtorinë e doganave

 1. SPECIFIKIMI TEKNIK
 1. HYRJE

Sistemi one-stop shop për leje të importit, eksportit dhe transitit (në vijim referuar si: EXIM) është një sistem informacioni, i cili është i disponueshëm në lidhjen www.exim.gov.mk dhe mundëson:

 • paraqitje dhe përpunim elektronik të kërkesave për lëshimin e 59 llojeve të ndryshme të lejeve/licencave të kërkuara për import, eksport dhe transit të mallrave,
 • përpunim dhe regjistrim të lejeve ndërkombëtare për transportin e mallrave dhe udhëtarëve në trafikun rrugor.

Qëllimi i këtij sistemi është të modernizojë dhe thjeshtojë shkëmbimin ndërkombëtar të mallrave dhe të vendosë një bazë të dhënash të vetme dhe një sistem të harmonizuar të shkëmbimit të të dhënave ndërmjet njësive të sektorit publik dhe privat në fushën e shkëmbimit ndërkombëtar të mallrave.

                                                                        

Aktualisht përdoruesit e sistemit janë këto organe shtetërore:

 1. Ministria e Financave – Drejtoria e doganave,
 2. Ministria e Brendshme - Byroja e sigurisë publike,
 3. Ministria e ekonomisë,
 4. Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor,
 5. Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave,
 6. Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave - Inspektorati shtetëror për bujqësi,
 7. Ministria e shëndetësisë,
 8. Ministria e shëndetësisë - Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor,
 9. Ministria e kulturës - Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore,
 10. Ministria e transportit dhe lidhjeve,
 11. Ministria e transportit dhe lidhjeve - Inspektorati shtetëror i transportit,
 12. Agjencia e ushqimit dhe veterinës,
 13. Agjencia e barnave dhe pajisjeve mjekësore,
 14. Drejtoria e sigurisë nga rrezatimi.

Përveç përdoruesve të këtyre organeve shtetërore, EXIM aktualisht përdoret nga mbi 7,000 operatorë ekonomikë të regjistruar nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

Procedura për lëshimin e lejeve elektronike në EXIM përfshin procesin e paraqitjes së një kërkese elektronike në sistem nga përdoruesi, pastaj kontrollimin dhe përpunimin e kërkesës elektronike nga zyrtari në institucionin kompetent, dhe duke paguar një taksë administrative dhe kompensim për lejen nga përdoruesit, deri në miratimin elektronik të aplikimit të paraqitur për leje nga institucioni kompetent.

Mbi 97,000 leje lëshohen çdo vit përmes sistemit EXIM. Në mënyrë që kërkesa e lejes të miratohet, përdoruesi duhet të paguajë një taksë administrative, dhe për lloje të caktuara të lejeve, kompensime shtesë. Nëse pagesa e taksave administrative dhe kompensimeve për të gjitha licencat e lëshuara përmes EXIM në bazë vjetore bëhet përmes një sistemi elektronik pagese (terminal virtual POS), atëherë numri i pritur i transaksioneve të realizuara është mbi 180,000. Potencojmë se edhe pas regjistrimit të sistemit të pagesave elektronike (terminali virtual POS) në EXIM, përdoruesit do të jenë në gjendje të zgjedhin nëse do të përdorin mënyrën aktuale të pagesës ose të paguajnë në mënyrë elektronike.

 1. PËRSHKRIMI

Sigurimi i shërbimit të pagesave elektronike për përdoruesit e fundit të EXIM përmes një terminal virtual POS me karta pagese pa para në dorë. Karakteristikat e sistemit të pagesave elektronike (terminali virtual POS):

 • Siguron pagesa në kohë reale për personat fizik  juridik me ndonjë kartë debiti ose krediti pa para në dorë të llojeve MasterCard dhe Visa.
 • Të mundësqë informacioni i transaksionit në kohë reale të transmetohet në sistemin EXIM.
 • Të mundëstransferimin e të dhënave themelore të transaksionit në kohë reale nga EXIM në sistemin e Bankës, si më poshtë:
  • Numrin e referencës së licencës EXIM;
  • Shumën e transaksionit (taksë administrative ose tarifë për licencë me provizion të llogaritur);
  • Detajet e urdhërpagesës: Për çdo transaksion të suksesshëm, EXIM dërgon të dhëna në Bankë në kohë reale, për të gjeneruar një urdhër.
 • Pagesat e bëra dhe informacioni shtesë përkatës i transferuar duhet të realizohen nga banka në ditën e parë pasuese të punës (në fillim të ditës së punës) nga dita e realizimit të transaksionit elektronik.
 • Provizioni për përdorimin e shërbimit:
  • është në ngarkim të përdoruesit të EXIM dhe vlera e do të tregohet qartë në shumën;
  • do të llogaritet me EXIM; dhe
  • do të përfshihet në shumën e transaksionit që do të përcillet në të dhënat themelore të transaksionit.
 • Kur realizon urdhërin, Banka duhet të zvogëlojë shumën e pagesës për shumën e provizionit dhe të paguajë shumën pa provizion në urdhër dhe kështu ta përcjellë atë.
 • Shërbimi elektronik i EXIM konsiderohet i paguar kur Procesori i pagesës dërgon një konfirmim të pagesës së suksesshme. Pas përcjelljes së urdhrit/urdhrave, banka kërkohet të njoftojë EXIM për suksesin e transaksionit.
 • Banka nuk duhet të ngarkojë shpenzime shtesë.
 • Llogaritë në të cilat do të bëhen pagesat janë llogari të thesarit.
 • Banka është e detyruar të ofrojë shërbimet që i nënshtrohen prokurimit 24/7.
 • Banka është e detyruar të sigurojë servisimin dhe mirëmbajtjen e shërbimit kur koha e reagimit dhe zgjidhja e problemit në lidhje me mirëmbajtjen teknike është më së shumti 12 orë, përveç në rastet e:
  • Ndërprerja e njoftuar nga Visa dhe MasterCard.
  • Ndërprerje e njoftuar për shkak të mirëmbajtjes së rregullt dhe azhurnimeve të qendrës së përpunimit.
  • Në rast të forcës madhore.

Kompensim të njëhershëm për kyçje në rrjetin e MasterCard dhe VISA: 0,00 denarë.

Kompensimi mujor për shfrytëzimin e shërbimit: 0,00 denarë.

Banka duhet të kryejë shërbimin duke pranuar të gjitha kartat VISA dhe MasterCard, vendase dhe të huaja.

Banka garanton që për të gjitha transaksionet për të cilat përpunuesi i pagesave i ka dërguar informacione EXIM se janë të suksesshme, pagesa për institucionet publike do të bëhet në ditën e parë të punës vijuese (në fillim të ditës së punës) nga dita e transaksionit elektronik.

 

 1. FUNKSIONET E SIGURUARA NGA BANKA

1. Procesori i pagesave (Payment processor), i cili pranon karta debiti ose krediti të llojeve MasterCard dhe Visa.

 • Uebfaqe e mbrojtur (payment gateway), në të cilën ridrejtohet përdoruesi EXIM për të regjistruar të gjitha të dhënat e kartës së pagesës të nevojshme për të bërë pagesën.
 • Procesori i pagesës duhet të kthejë statusin e transaksionit të pagesës së EXIM, dmth nëse transaksioni është i suksesshëm ose i pasuksesshëm.

2. Marrja e të dhënave të pagesave ndaj institucioneve publike.

 • Pas çdo transaksioni të suksesshëm, EXIM dërgon detaje të pagesës në kohë reale në Bankë dhe ndaj institucioneve publike. Krijimi i porosive të mëtejshme bëhet sipas këtyre të dhënave.
 • Banka ruan informacionin e marrë për të gjitha transaksionet, përfshirë numrin e referencës së licencës, shumën dhe të dhënat e llogarisë për secilin transaksion.
 • Banka të kthejë informacionin në EXIM pas çdo pranimi të suksesshëm dhe hyrjes së pagesave nga EXIM.

3. Përgatitja e urdhdherpagesave

 • Konsolidimi i të gjitha transaksioneve të papërpunuara nga periudha e mëparshme (periudha nga kërkesa e fundit nga dita e mëparshme e punës).

4.  Përpunimi i urdhërpagesave të përgatitura tashmë përmes sistemeve të pagesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 1. PROCESI I PAGESES
 2. EXIM ridrejton përdoruesit në një faqe interneti të sigurt të pagesave elektronike (payment gateway)
  1. EXIM dërgon në procesorin e pagesës informacionin e transaksionit, numrin e referencës së licencës dhe shumën (përfshirë provizionin bankar)
  2. Përdoruesi i EXIM regjistron të dhënat e kartës së pagesës për pagesë
  3. Procesori i pagesës i kthen informacionin EXIM në lidhje me statusin (suksesin) e pagesës, i cili përfshin numrin e referencës së licencës, shumën dhe numrin e transaksionit.
  4. Përdoruesi ridrejtohet në një faqe në internet EXIM që jep një mesazh në lidhje me një transaksion të suksesshëm ose të dështuar.
  5. Në rast të një transaksioni të suksesshëm, EXIM paraqet detajet e pagesës në Bankë.
  6. Banka duhet të përpunojë detajet e pagesës dhe të gjenerojë urdhra pagese.
  7. Kur dërgoni një listë të të gjitha transaksioneve të suksesshme në bankë nga procesori i pagesës, ajo do të përmbajë gjithashtu numrat e referencës së licencave EXIM.
  8. Banka përpunon transaksionet e suksesshme dhe kontrollon detajet e marra të pagesës nga EXIM, dhe nëse ato dorëzohen me sukses, vazhdon procesin.
  9. Banka përpunon transaksionet e pagesave përmes sistemeve të pagesave.
  10. Banka krijon një raport mbi transaksionet e pagesave dhe e dërgon atë në EXIM. Raporti shërben për të pajtuar dhe kontrolluar nëse të gjitha transaksionet e suksesshme nga një ditë më parë janë kryer me sukses.
 1. SHËRBIMET TJERA

Sigurimi i shërbimit të pagesave elektronike për përdoruesit e fundit të sistemeve të tjera të TI-së së Drejtorisë së doganave përmes një terminali virtual POS me karta pagese pa para në dorë

Me kërkesë dhe urdhër nga Drejtoria e doganave, dhe në përputhje me nevojat e Drejtorisë së doganave, Banka duhet të sigurojë një sistem elektronik të pagesave për sistemet e tjera TI të Drejtorisë së doganave, karakteristikat, funksionet dhe procesi i pagesës së të cilave do të jenë të njëjta me sistemin elektronik të siguruar për nevojat në sistemin EXIM. Detajet në lidhje me të dhënat që do të shkëmbehen ndërmjet sistemit TI të Drejtorisë së doganave dhe procesuesit të pagesave do të përcaktohen në përputhje me nevojat e sistemit specifik dhe procedurës.

 1. KRITERET MINIMALE për përcaktimin e aftësisë teknike ose profesionale të operatorit ekonomik sipas llojit të prokurimit

Për t'u kualifikuar si i aftë për të kryer marrëveshjen në fjalë, operatori ekonomik duhet të plotësojë kërkesat minimale të mëposhtme:

 1. Aftësia për të kryer veprimtari profesionale

Për të provuar aftësinë për të kryer një aktivitet profesional, operatori ekonomik duhet të paraqesë një dokument për aktivitetin e regjistruar si dëshmi se është regjistruar si person fizik ose juridik për kryerjen e veprimtarisë në lidhje me subjektin e marrëveshjes.

Gjatë përcaktimit të aftësisë për të kryer veprimtari profesionale të operatorëve ekonomikë, autoriteti kontraktues do të kërkojë dëshmi të lëshuara nga një organ kompetent për përmbushjen e kushteve të veçanta për kryerjen e veprimtarisë së përshkruar në përputhje me ligjin që i referohen objektit të prokurimit.

-        Leja e punës e lëshuar nga Guvernatori i BPRMV në përputhje me nenin 3 dhe nenin 16 të Ligjit për Bankat (Gazeta Zyrtare e RM-s nr. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 190/16 dhe 7/19 dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 101/19). Kopja duhet të ketë një vërtetim të autenticitetit "Autentike me origjinalin" të nënshkruar dhe vulosur nga personi përgjegjës i ofertuesit.

 1. Aftësia teknike ose profesionale

Për t'u kualifikuar si i aftë për të kryer marrëveshjen në fjalë për sa i përket kapacitetit të tij teknik ose profesional, operatori ekonomik duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

-          Të licencohet për të ofruar shërbimin për pagesë elektronike me karta pagese nga sistemi VISA dhe MasterCard nga përdoruesit e sistemeve TI të Drejtorisë së doganave për kryerjen e shërbimit (e-commerce), e cila e vërteton atë duke dorëzuar dëshmi të licencave të ofruara shërbim elektronik i pagesave me karta pagese nga sistemi VISA dhe MasterCard.

-          Të ketë një certifikatë për programet e sigurisë për sigurinë maksimale të transaksioneve me karta, të cilat ai i dëshmon duke dorëzuar certifikatën.

-          Në 3 (tre) vitet e fundit të ketë përvojë të shërbimeve cilësore të kryera si objekt i prokurimit, gjë që dëshmon duke dorëzuar një listë të dërgesave kryesore të bëra në tre vitet e fundit, me vlera, data, blerës (autoritetet kontraktuese ose operatorët ekonomikë), duke siguruar të paktën 1 (një) vërtetim për dërgesat e përfunduara të lëshuara nga marrësit ose, nëse vërtetime të tilla nuk mund të sigurohen për arsye përtej kontrollit të operatorit ekonomik, vetëm me deklaratën e tij për dërgesat e përfunduara.

-          Të ketë vendosur pajisjen teknike dhe aftësinë e operatorit ekonomik dhe masat për sigurimin e cilësisë së shërbimit me mbështetje teknike të ofruar 24 orë, e cila e vërteton atë duke dorëzuar një përshkrim dhe deklaratë për pajisjet teknike dhe aftësitë si dhe masat e sigurimit të cilësisë.

-          Të ketë personel teknik (punonjës ose të angazhuar me operatorin ekonomik) i cili do të jetë përgjegjës për realizimin e shërbimeve - subjekt i prokurimit, të cilin ai e dëshmon duke dorëzuar një deklaratë për stafin teknik të angazhuar.

 1. Kriteret për dhënien e marrëveshjes së prokurimit

Kriteri për dhënien e marrëveshjes është çmimi më i ulët, dmth. Ofertuesi më i favorshëm do të jetë ofertuesi i cili do të ofrojë shumën më të ulët fikse të provizionit (shprehur në denarë) pas transaksionit.

 

 1. LOT 2

Zgjedhja e një operatori ekonomik me ofertën më të favorshme për pagesa të parave të gatshme në favor të llogarisë së thesarit

 

 

 1. SPECIFIKIMI TEKNIK

 

 1. HYRJE

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut paguan një taksë terminale (pjesërisht në para të gatshme) në terminalet në pikat kufitare dhe ka detyrimin ta paguajë atë si qarkullim ditor në favor të një llogarie thesari.

Deri më tani, Drejtoria e doganave paguante paratë e mbledhura në ekspoziturat Postës së Maqedonisë, e cila kishte si bankë tregtare kontraktuale Eurostandard Bank. Duke pasur parasysh që Banka Eurostandard është e falimentuar dhe për këtë arsye Drejtoria e doganave nuk mund t'i paguajë ato në ekspoziturat e Postës së Maqedonisë, pasi deri më tani, ka lindur nevoja për të zgjedhur një operator ekonomik për të paguar para në favor të një llogarie thesari.

Për shkak të arsyeve të deklaruara dhe urgjencës për të mundësuar pagesën e qarkullimit ditor, shpallet thirrja publike për zgjedhjen e një operatori ekonomik me ofertën më të favorshme për pagesë të parave të gatshme në favor të llogarisë së thesarit.

1.2 PËRSHKRIMI

Sigurimi i shërbimit të pagesës së parave të gatshme në favor të një llogarie thesari nga një operator ekonomik do të thotë:

 • Të mundësohet pagesa e qarkullimit ditor në ekspoziturat në disa qytete në RMV (Shkup, Kumanovë, Kriva Pallanka, Strumicë, Dellçevë, Gjevgjeli, Strugë)
 • Për të mundësuar pagesën e provizionit me një faturë dhe

1.3.  Kriteret minimale për përcaktimin e aftësisë teknike ose profesionale të operatorit ekonomik sipas llojit të prokurimit:

 

Për t'u kualifikuar si i aftë për të kryer marrëveshjen në fjalë për sa i përket kapacitetit të tij teknik ose profesional, operatori ekonomik duhet të plotësojë kërkesat minimale të mëposhtme:

-          në mënyrë që të dëshmoj aftësinë për të kryer një veprimtari profesionale, operatori ekonomik duhet të paraqesë një dokument për aktivitetin e regjistruar si dëshmi se është regjistruar si person juridik për kryerjen e veprimtarisë në lidhje me lëndën e thirrjes publike

-          Të ketë njësi organizative në Shkup, Kumanovë, Kriva Pallankë, Strumicë, Dellçevë, Gjevgjeli dhe Strugë ku do të mundësohet pagesa e qarkullimit ditor (të dorëzoj një listë të vërtetuar të njësive organizative nga të cilat mund të shihet se plotëson këtë kërkesë)

1.4    Kriteret për dhënien e marrëveshjes

Kriteri për dhënien e marrëveshjes është oferta më e favorshme ekonomikisht.

Operatori ekonomik oferta e të cilit do të vlerësohet si ekonomikisht më e favorshme, dmth. I cili do të fitojë numrin më të madh të pikëve si shumë e pikëve për secilin element të kriterit oferta më e favorshme ekonomikisht, do të zgjidhet si mbajtësi i prokurimit.

Si elemente të kriterit të ofertës më të favorshme ekonomikisht merren këto:

-          pagesa e qarkullimit ditor në ekspozitura në disa qytete në RMV (Shkup, Kumanovë, Kriva Pallankë, Strumicë, Dellçevë, Gjevgjeli dhe Strugë (shprehur në përqindje) 50 pikë

-          çmimi më i ulët i ofruar – provizioni më i ulët 25 pikë

Për shkak të vlerësimit, çmimi i ofertës do të llogaritet si një çmim total pa tatim mbi vlerën e shtuar, me më shumë pikë do t'i jepet ofertës që ka çmimin e ofertës më të ulët – provizioni më i ulët. Pikët për elementin e çmimit në ofertat e tjera do të jepen sipas formulës së mëposhtme:

Numri i pikëve =provizioni më i ulët  .numri maksimal i pikëve
provizioni

-          mundësia që çmimi i shërbimit (provizionit) të paguhet me një faturë 25 pikë

 1. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave për lotin 1 dhe lotin 2 ështëmë së voni deri më datë  16.12.2020.

Ofertat që nuk do të paraqiten brenda afatit të përcaktuar, si dhe ato që nuk do të përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme nuk do të merren parasysh.

Ofertuesi është i detyruar të paraqesë ofertën në adresën vijuese:

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 (shënuar “për thirrjen publike numër 02/20LOT 1 ose LOT 2)

Rr. Lazar Liçenoski nr. 13

1000 Shkup

 1. Çështjet administrative për thirrjen publike

 

Procedura për Thirrjen publike do të zhvillohet nga Komisioni për përzgjedhjen e ofertave më të favorshme ekonomikisht për lotin 1 dhe 2.

Takimi i 20-të i Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës është në proces, i cili si njësi strukturore e CEFTA (Marrëveshja e Tregtisë së Lirë për vendet e Evropës Qendrore) që kërkon të sigurojë thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore.

Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski mori pjesë në takimin e parë online me rastin e fillimit të realizimit të projektit për sistemin e ri kombëtar me një ndalesë (National Single Window Blueprint Project for North Macedoniа), organizuar nga zyra e Korporatës ndërkombëtare financiare (International Finance Corporation-IFC), si pjesë e grupacionit të Bankës botërore.

Ka përfunduar konferenca dy-ditore ndërkombëtare mbi sistemin One Stop Stop dhe Shkëmbimin e të Dhënave në Ballkanin Perëndimor, e cila po mbahet për herë të tretë dhe u organizua nga Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut së bashku me UNECE.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut dje ngriti padi penale para Prokurorisë themelore publike në Veles kundër një personi juridik me seli në Veles dhe kundër personit përgjegjës në personin juridik me inicialet BA, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale “Evitim i pagesës së akcizës”, që do të dënohet sipas nenit 279-b paragrafit 3 dhe paragrafit 5 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.

Në baze të nenit 42 paragrafit 3 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 153, 190/16, 21/18 dhe 22/19), Vendimit për dhënien e pëlqimit për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje për grumbullimin dhe/ose transportimin e hedhurinave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr.44-8422/1 datë 09.10.2020 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 243/20), Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë, shpall

Gjatë javëve të kaluara, nëpunësit doganor kanë zbuluar nëntë emigrantë ilegal dhe më shumë tentime për kontrabandim të malit, ku përkohësisht janë mbajtur deviza, produkte për shëndetin dhe kujdesin dentar dhe atë të fytyrës, raki shtëpije, duhan me aromë për nargile, cigare dhe pjesë automjetesh.

Sot në pikën e kalimit kufitar Bllacë, Drejtorisë së doganave iu dhurua pajisje mbrojtëse dhe pajisje teknike nga tre laptopë HP përmes programit EXBS të Ambasadës Amerikane që do të shërbejë si një përmirësim në kapacitetin e sistemit të kontrollit për luftë më të suksesshme kundër tregtisë së paligjshme të çdo lloji, armë të shkatërrimit në masë dhe llojet e tjera të kërcënimeve.

Palët kontraktuese të CEFTA-s, sot më datë 29.09.2020, përmes një video konference zhvilluan një takim konsultativ për të rënë dakord mbi aktivitetet për lehtësimin e mëtejshëm të lëvizjes së mallrave, të cilat do të mbulohen nga Plani i ardhshëm shumëvjeçar i veprimit - Zona ekonomike rajonale 2021-2024 (MAP REA 2021-2024), që do të miratohen në nëntor të këtij viti në Samitin në Shkup dhe Sofje brenda Procesit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor.

Takimi u drejtua nga Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut si Kryetar i Nënkomitetit të CEFTA-s për doganat dhe origjinën. Projekti i USAID-it për Zhvillimin ekonomik, qeverisjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes dhe Programin e ndihmës së tregtisë të korporatës ndërkombëtare të financave (TFSP) ofruan mbështetje organizative.

Takimi u iniciua nga Drejtori i Drejtorisë së doganave, m-r Gjoko Tanasoski, si dhe Drejtori i Sekretariatit të CEFTA - Emir Xhikiq, Drejtori i projektit të Zhvillimit ekonomik, enaxhimit dhe ndërmarrjeve të USAID (EDGE) - Jasminka Varnalieva dhe Violan Conar-Lesi, Programi i ndihmës së tregtisë për IFC ECA.

Fushat e zbatimit të reformave dhe aktivitetet e veçanta që do të zbatohen brenda CEFTA në periudhën 2021-2024 u dakorduan përmes diskutimit, për përmirësimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e tregtisë në nivel rajonal dhe uljen e kohës dhe kostove në shkëmbimin tregtar. Plani aktual shumëvjeçar i veprimit për Zonën ekonomike rajonale (MAP REA) po rishikohet duke konstatuar arritjet aktuale të këtij plani dhe duke propozuar masa dhe aktivitete të reja për reformat që duhet të sigurojnë integrimin e rajonit në disa fusha, përfshirë lehtësimin e lëvizjes së lirë të mallrave.

Takimi përfshiu tema që përqendroheshin në disa fusha të tilla si: mirëmbajtja e korridoreve të gjelbërta, kontrollet e forcuara, njohja reciproke (duke iu referuar prezantimit të konceptit të Operatorit të autorizuar ekonomik), menaxhimi i rrezikut, Sistemi elektronik i shkëmbimit të të dhënave SEED +, pajtueshmëria dhe bashkëpunimi me BE-në (rregullat e origjinës dhe OAE, transparenca).

1
1
2
2
4
4
5
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

 

 

Të nderuar kandidatë,

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat për trajnim paraprak të ndjekur për përfaqësues të licencuar, të mbajtur nga data 15-24.09.2020.