ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.06.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,000440,265,48522,549,662016,605,630479,420,777623,679,22343.46%
  40Плати и надоместоци  742,510,000378,702,276000378,702,276363,807,72451.00%
            401Основни плати534,200,000266,948,423000266,948,423267,251,57749.97%
402Придонеси за социјално осигурување208,160,000111,745,569000111,745,56996,414,43153.68%
404Надоместоци150,0008,2840008,284141,7165.52%
  41Резерви и недефинирани расходи  2,745,000000002,745,0000.00%
            414480Резерви за капитални расходи1,050,000000001,050,0000.00%
414481Резерви за капитални расходи750,00000000750,0000.00%
414482Резерви за капитални расходи945,00000000945,0000.00%
  42Стоки и услуги  229,075,00058,779,66915,284,824014,045,31288,109,805140,965,19538.46%
                            420Патни и дневни расходи10,792,000296,12094,58000390,70010,401,3003.62%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00035,082,16200035,082,16223,477,83859.91%
423Материјали и ситен инвентар16,270,0002,846,286248,509003,094,79513,175,20519.02%
424Поправки и тековно одржување56,450,0008,799,8921,006,335012,849,45222,655,67933,794,32140.13%
425Договорни услуги65,893,00011,755,20911,260,7100686,64623,702,56542,190,43535.97%
426Други тековни расходи17,110,00001,689,241054,3021,743,54315,366,45710.19%
427Привремени вработувања4,000,0000985,4490454,9121,440,3612,559,63936.01%
  46Субвенции и трансфери  25,430,000957,7404,419,77001,172,1366,549,64618,880,35425.76%
        464Разни трансфери25,294,327957,7404,419,77001,036,4636,413,97318,880,35425.36%
465Исплата по извршни исправи135,673   135,673   
   Капитални расходи  103,340,0001,825,8002,845,06801,388,1826,059,05097,280,9505.86%
                        480Купување на опрема и машини13,150,000255,0002,360,777002,615,77710,534,22319.89%
481Градежни објекти12,750,0001,570,800484,29101,388,1823,443,2739,306,72727.01%
482Други градежни објекти50,690,0000000050,690,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%