ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.05.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,000362,582,47915,162,121014,806,026392,550,626710,549,37435.59%
  40Плати и надоместоци  742,510,000311,065,561000311,065,561431,444,43941.89%
            401Основни плати534,200,000219,289,908000219,289,908314,910,09241.05%
402Придонеси за социјално осигурување208,160,00091,767,36900091,767,369116,392,63144.09%
404Надоместоци150,0008,2840008,284141,7165.52%
  41Резерви и недефинирани расходи  2,745,000000002,745,0000.00%
            414480Резерви за капитални расходи1,050,000000001,050,0000.00%
414481Резерви за капитални расходи750,00000000750,0000.00%
414482Резерви за капитални расходи945,00000000945,0000.00%
  42Стоки и услуги  229,075,00048,733,37812,317,053012,486,38173,536,812155,538,18832.10%
                            420Патни и дневни расходи10,792,000296,12067,96000364,08010,427,9203.37%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00028,706,28100028,706,28129,853,71949.02%
423Материјали и ситен инвентар16,270,0002,669,679119,773002,789,45213,480,54817.14%
424Поправки и тековно одржување56,450,0007,760,904763,482011,960,14720,484,53335,965,46736.29%
425Договорни услуги65,893,0009,300,3949,314,3080259,45918,874,16147,018,83928.64%
426Други тековни расходи17,110,00001,066,081054,3021,120,38315,989,6176.55%
427Привремени вработувања4,000,0000985,4490212,4731,197,9222,802,07829.95%
  46Субвенции и трансфери  25,430,000957,74000931,4631,889,20323,540,7977.43%
    464Разни трансфери25,430,000957,74000931,4631,889,20323,540,7977.43%
  48Капитални расходи  103,340,0001,825,8002,845,06801,388,1826,059,05097,280,9505.86%
                        480Купување на опрема и машини13,150,000255,0002,360,777002,615,77710,534,22319.89%
481Градежни објекти12,750,0001,570,800484,29101,388,1823,443,2739,306,72727.01%
482Други градежни објекти50,690,0000000050,690,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%