ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.04.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,000290,681,63013,725,98509,358,593313,766,208789,333,79228.44%
  40Плати и надоместоци  742,510,000246,864,280000246,864,280495,645,72033.25%
            401Основни плати534,200,000174,024,722000174,024,722360,175,27832.58%
402Придонеси за социјално осигурување208,160,00072,831,27400072,831,274135,328,72634.99%
404Надоместоци150,0008,2840008,284141,7165.52%
  41Резерви и недефинирани расходи  2,745,000000002,745,0000.00%
            414480Резерви за капитални расходи1,050,000000001,050,0000.00%
414481Резерви за капитални расходи750,00000000750,0000.00%
414482Резерви за капитални расходи945,00000000945,0000.00%
  42Стоки и услуги  229,075,00041,033,81011,384,98508,093,11860,511,913168,563,08726.42%
                            420Патни и дневни расходи10,792,000296,120000296,12010,495,8802.74%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00024,181,52500024,181,52534,378,47541.29%
423Материјали и ситен инвентар16,270,0002,255,900119,773002,375,67313,894,32714.60%
424Поправки и тековно одржување56,450,0006,237,776580,37707,793,89714,612,05041,837,95025.88%
425Договорни услуги65,893,0008,062,4898,839,8830244,91917,147,29148,745,70926.02%
426Други тековни расходи17,110,0000859,503054,302913,80516,196,1955.34%
427Привремени вработувања4,000,0000985,44900985,4493,014,55124.64%
  46Субвенции и трансфери  25,430,000957,74000774,0931,731,83323,698,1676.81%
    464Разни трансфери25,430,000957,74000774,0931,731,83323,698,1676.81%
  48Капитални расходи  103,340,0001,825,8002,341,0000491,3824,658,18298,681,8184.51%
                        480Купување на опрема и машини13,150,000255,0002,341,000002,596,00010,554,00019.74%
481Градежни објекти12,750,0001,570,80000491,3822,062,18210,687,81816.17%
482Други градежни објекти50,690,0000000050,690,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%