ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.12.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    993,223,000822,791,34655,331,005705,22291,228,231970,055,80423,167,19697.67%
  40Плати и надоместоци  737,810,000737,703,878000737,703,878106,12299.99%
            401Основни плати520,089,000520,048,33300 520,048,33340,66799.99%
402Придонеси за социјално осигурување217,601,000217,567,57600 217,567,57633,42499.98%
403Останати придонеси од плати120,00087,96900 87,96932,03173.31%
  42Стоки и услуги  200,671,00077,904,05343,710,550705,22259,118,917181,438,74219,232,25890.42%
                            420Патни и дневни расходи5,431,0001,000,000640,919694,106 2,335,0253,095,97542.99%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт69,089,00038,200,0004,714,284025,630,33468,544,618544,38299.21%
423Материјали и ситен инвентар13,850,0007,938,115838,25802,263,77311,040,1462,809,85479.71%
424Поправки и тековно одржување39,229,00010,064,0002,296,681025,075,56437,436,2451,792,75595.43%
425Договорни услуги51,135,00015,321,97126,611,57111,1162,153,32944,097,9877,037,01386.24%
426Други тековни расходи17,937,0005,379,9676,189,03503,995,91715,564,9192,372,08186.78%
427Привремени вработувања4,000,00002,419,802002,419,8021,580,19860.50%
      46Субвенции и трансфери  15,850,0003,087,6667,006,64004,706,64714,800,9531,049,04793.38%
  464Разни трансфери15,850,0003,087,6667,006,64004,706,64714,800,9531,049,04793.38%
48Капитални расходи  38,892,0004,095,7494,613,815027,402,66736,112,2312,779,76992.85%
                   480Купување на опрема и машини3,795,00095,749895,00002,799,7193,790,4684,53299.88%
 481Градежни објекти3,500,0000001,513,0261,513,0261,986,97443.23%
 482Други градежни објекти726,00000000726,0000.00%
 483Купување на мебел00000000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства30,871,0004,000,0003,718,815023,089,92230,808,73762,26399.80%
 486Купување на возила00000000.00%