ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.08.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000555,550,53931,214,939704,22246,345,183633,814,883384,208,11762.26%
  40Плати и надоместоци  722,510,000488,707,892000488,707,892233,802,10867.64%
            401Основни плати510,516,000344,623,28500 344,623,285165,892,71567.50%
402Придонеси за социјално осигурување211,844,000144,028,97500 144,028,97567,815,02567.99%
403Останати придонеси од плати150,00055,63200 55,63294,36837.09%
  42Стоки и услуги  225,342,00059,659,23226,776,971704,22233,958,681121,099,106104,242,89453.74%
                            420Патни и дневни расходи9,331,000911,918352,961694,106 1,958,9857,372,01520.99%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00032,346,0960015,467,38947,813,48519,936,51570.57%
423Материјали и ситен инвентар14,850,0004,560,42593,3990591,9075,245,7319,604,26935.32%
424Поправки и тековно одржување51,229,0005,870,1650013,427,36819,297,53331,931,46737.67%
425Договорни услуги60,245,00010,799,89719,575,74910,1161,215,80331,601,56528,643,43552.46%
426Други тековни расходи17,937,0005,170,7315,196,07503,256,21413,623,0204,313,98075.95%
427Привремени вработувања4,000,00001,558,787001,558,7872,441,21338.97%
  46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,6664,437,9680707,0578,232,69113,617,30937.68%
    464Разни трансфери21,850,0003,087,6664,437,9680707,0578,232,69113,617,30937.68%
  48Капитални расходи  48,321,0004,095,7490011,679,44515,775,19432,545,80632.65%
                        480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0810,348906,0976,993,90311.47%
481Градежни објекти4,500,0000001,504,2811,504,2812,995,71933.43%
482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
483Купување на мебел00 00000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0004,000,000009,364,81613,364,81619,330,18440.88%
486Купување на возила00000000.00%