ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.06.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000487,394,61927,072,679704,22234,369,380549,540,900468,482,10053.98%
  40Плати и надоместоци  722,510,000427,759,149000427,759,149294,750,85159.20%
            401Основни плати510,516,000301,678,56800 301,678,568208,837,43259.09%
402Придонеси за социјално осигурување211,844,000126,032,81400 126,032,81485,811,18659.49%
403Останати придонеси од плати150,00047,76700 47,767102,23331.84%
  42Стоки и услуги  225,342,00052,452,05522,634,711704,22227,438,932103,229,920122,112,08045.81%
                            420Патни и дневни расходи9,331,000788,198352,961694,106 1,835,2657,495,73519.67%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00030,820,1170012,558,45843,378,57524,371,42564.03%
423Материјали и ситен инвентар14,850,0004,555,77693,3990591,9075,241,0829,608,91835.29%
424Поправки и тековно одржување51,229,0005,510,1970011,424,40216,934,59934,294,40133.06%
425Договорни услуги60,245,00010,124,78219,265,72310,1161,067,62930,468,25029,776,75050.57%
426Други тековни расходи17,937,000652,9851,562,69601,796,5364,012,21713,924,78322.37%
427Привремени вработувања4,000,00001,359,932001,359,9322,640,06834.00%
    46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,6664,437,9680603,6578,129,29113,720,70937.20%
   464Разни трансфери21,850,0003,087,6664,437,9680603,6578,129,29113,720,70937.20%
 48Капитални расходи  48,321,0004,095,749006,326,79110,422,54037,898,46021.57%
                        480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0810,348906,0976,993,90311.47%
481Градежни објекти4,500,0000001,504,2811,504,2812,995,71933.43%
482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
483Купување на мебел00 00000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0004,000,000004,012,1628,012,16224,682,83824.51%
486Купување на возила00000000.00%