ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2019Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.04.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,024,937,000288,699,5249,318,649704,2228,625,050307,347,445717,589,55529.99%
  40Плати и надоместоци  697,510,000242,524,309000242,524,309454,985,69134.77%
            401Основни плати494,916,000171,174,70900 171,174,709323,741,29134.59%
402Придонеси за социјално осигурување202,444,00071,326,05500 71,326,055131,117,94535.23%
403Останати придонеси од плати150,00023,54500 23,545126,45515.70%
  42Стоки и услуги  235,681,00039,305,6479,318,649704,2226,770,71256,099,230179,581,77023.80%
                            420Патни и дневни расходи10,331,000572,178281,231694,10601,547,5158,783,48514.98%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00027,548,13600027,548,13640,201,86440.66%
423Материјали и ситен инвентар12,150,0001,925,85790,016002,015,87310,134,12716.59%
424Поправки и тековно одржување57,168,0004,458,684005,059,1999,517,88347,650,11716.65%
425Договорни услуги66,245,0004,405,2996,798,87010,116578,13211,792,41754,452,58317.80%
426Други тековни расходи18,037,000395,4931,413,77501,133,3812,942,64915,094,35116.31%
427Привремени вработувања4,000,0000734,75700734,7573,265,24318.37%
      46Субвенции и трансфери  27,825,0003,057,6660078,6173,136,28324,688,71711.27%
  464Разни трансфери27,825,0003,057,6660078,6173,136,28324,688,71711.27%
48Капитални расходи  63,921,0003,811,902001,775,7215,587,62358,333,3778.74%
                        480Купување на опрема и машини10,200,00095,74900095,74910,104,2510.94%
481Градежни објекти10,500,0000001,504,2811,504,2818,995,71914.33%
482Други градежни објекти4,226,000000004,226,0000.00%
483Купување на мебел6,000,000000006,000,0000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства25,995,0003,716,15300271,4403,987,59322,007,40715.34%
486Купување на возила7,000,000000 07,000,0000.00%