ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2019Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.03.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,035,105,000222,161,7166,096,280661,0215,271,464234,190,481800,914,51922.62%
  40Плати и надоместоци  698,878,000181,477,146000181,477,146517,400,85425.97%
            401Основни плати495,828,000128,163,24800128,163,248367,664,75225.85%
402Придонеси за социјално осигурување202,900,00053,298,3680053,298,368149,601,63226.27%
403Останати придонеси од плати150,00015,5300015,530134,47010.35%
  42Стоки и услуги  240,481,00033,875,0026,096,280661,0215,042,42745,674,730194,806,27018.99%
                            420Патни и дневни расходи10,766,000459,670281,231651,90501,392,8069,373,19412.94%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00023,373,74400023,373,74444,376,25634.50%
423Материјали и ситен инвентар12,150,0001,646,25090,016001,736,26610,413,73414.29%
424Поправки и тековно одржување59,968,0004,192,043003,504,2087,696,25152,271,74912.83%
425Договорни услуги67,310,0003,865,9004,070,3379,116444,5188,389,87158,920,12912.46%
426Други тековни расходи18,537,000337,3951,113,81701,093,7012,544,91315,992,08713.73%
427Привремени вработувања4,000,0000540,87900540,8793,459,12113.52%
  46Субвенции и трансфери  29,125,0002,997,6660078,6173,076,28326,048,71710.56%
    464Разни трансфери29,125,0002,997,6660078,6173,076,28326,048,71710.56%
  48Капитални расходи  66,621,0003,811,90200150,4203,962,32262,658,6785.95%
                        480Купување на опрема и машини10,300,00095,74900095,74910,204,2510.93%
481Градежни објекти11,100,0000000011,100,0000.00%
482Други градежни објекти6,226,000000006,226,0000.00%
483Купување на мебел6,000,000000006,000,0000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства25,995,0003,716,15300150,4203,866,57322,128,42714.87%
486Купување на возила7,000,000000007,000,0000.00%