ОПИСБУЏЕТ 2020
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.01.2020Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1,035,105,00072,408,752940,23501,518,54574,867,532960,237,4687.23%
 40Плати и надоместоци698,878,00060,219,71100060,219,711638,658,2898.62%
 401Основни плати495,828,00042,730,76000042,730,760453,097,2408.62%
 402Придонеси за социјално осигурување202,900,00017,488,95100017,488,951185,411,0498.62%
 403Останати придонеси од плати150,00000000150,0000.00%
 42Стоки и услуги240,481,00011,948,199940,23501,439,92814,328,362226,152,6385.96%
 420Патни и дневни расходи10,766,000162,414173,89600336,31010,429,6903.12%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,0009,000,1940009,000,19458,749,80613.28%
 423Материјали и ситен инвентар12,150,000218,385000218,38511,931,6151.80%
 424Поправки и тековно одржување59,968,0001,062,37800759,3591,821,73758,146,2633.04%
 425Договорни услуги67,310,0001,365,942283,3290133,6141,782,88565,527,1152.65%
 426Други тековни расходи18,537,000138,886306,3960546,955992,23717,544,7635.35%
 427Привремени вработувања4,000,0000176,61400176,6143,823,3864.42%
 46Субвенции и трансфери29,125,000240,8420078,617319,45928,805,5411.10%
 464Разни трансфери29,125,000240,8420078,617319,45928,805,5411.10%
   66,621,0000000066,621,0000.00%
 10,300,0000000010,300,0000.00%
 481Градежни објекти11,100,0000000011,100,0000.00%
 482Други градежни објекти6,226,000000006,226,0000.00%
 483Купување на мебел6,000,000000006,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства25,995,0000000025,995,0000.00%
 486Купување на возила7,000,000000007,000,0000.00%
   00000000.00%