ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.12.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,033,550,000823,791,78470,868,1913,704,10878,429,649976,793,73256,756,26894.51%
 40Плати и надоместоци678,978,000678,921,685000678,921,68556,31599.99%
 401Основни плати482,334,000482,333,666000482,333,6660334100.00%
 402Придонеси за социјално осигурување196,499,000196,498,236000196,498,2360764100.00%
 403Останати придонеси од плати145,00089,78300089,78355,21761.92%
 42Стоки и услуги224,368,000119,772,39336,657,5673,704,10837,691,620197,825,68826,542,31288.17%
 420Патни и дневни расходи11,830,000988,4501,976,0163,605,6232,125,6328,695,7213,134,27973.51%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,800,00064,095,5111,700,0000998,83466,794,34505,65599.99%
 423Материјали и ситен инвентар20,100,0008,571,1742,807,85306,003,24317,382,2702,717,73086.48%
 424Поправки и тековно одржување50,555,00018,806,954252,006025,502,52244,561,4825,993,51888.14%
 425Договорни услуги51,537,00019,464,97723,872,85258,640437,55743,834,0267,702,97485.05%
 426Други тековни расходи20,946,0007,845,3274,088,30439,8452,623,83214,597,3086,348,69269.69%
 427Привремени вработувања2,600,00001,960,536001,960,536639,46475.41%
 46Субвенции и трансфери33,280,0006,309,54912,912,876013,707,17732,929,602350,39898.95%
 464Разни трансфери23,726,6766,296,91912,912,87604,166,85323,376,648350,02898.52%
 465Исплата по извршни исправи9,553,32412,630009,540,3249,552,9540370100.00%
 48Капитални расходи96,924,00018,788,15721,297,748027,030,85267,116,75729,807,24369.25%
 480Купување на опрема и машини31,014,0003,213,89095,749026,995,73530,305,374708,62697.72%
 481Градежни објекти3,120,0001,246,2400001,246,2401,873,76039.94%
 482Други градежни објекти11,590,000640,0000035,117675,11710,914,8835.82%
 483Купување на мебел1,600,00001,202,125001,202,125397,87575.13%
 485Вложувања и нефинансиски средства29,600,00013,688,02700013,688,02715,911,97346.24%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%