ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.08.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000527,192,96449,658,7961,684,98640,424,485618,961,231427,388,76959.15%
 40Плати и надоместоци668,250,000444,885,791000444,885,791223,364,20966.57%
 401Основни плати477,430,000316,238,580000316,238,580161,191,42066.24%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,000128,587,725000128,587,72562,087,27567.44%
 403Останати придонеси од плати145,00059,48600059,48685,51441.02%
 42Стоки и услуги235,286,37076,032,69623,521,9771,684,98615,944,257117,183,916118,102,45449.80%
 420Патни и дневни расходи9,330,000699,3181,323,5061,620,245447,3684,090,4375,239,56343.84%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00042,962,194309,1400043,271,33426,928,66661.64%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0006,764,791504,523001,5007,270,8147,829,18648.15%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0006,053,76238,426015,072,57021,164,75839,735,24234.75%
 425Договорни услуги57,037,37011,962,20416,636,02524,89615,95328,639,07828,398,29250.21%
 426Други тековни расходи20,119,0007,590,4273,402,85439,845406,86611,439,9928,679,00856.86%
 427Привремени вработувања2,600,00001,307,503001,307,5031,292,49750.29%
 46Субвенции и трансфери24,412,6304,790,5496,136,945012,066,10822,993,6021,419,02894.19%
 464Разни трансфери14,859,6764,777,9196,136,94502,525,78413,440,6481,419,02890.45%
 465Исплата по извршни исправи9,552,95412,630009,540,3249,552,95400.00%
 48Капитални расходи118,401,0001,483,92819,999,874012,414,12033,897,92284,503,07828.63%
 480Купување на опрема и машини30,300,00000012,414,12012,414,12017,885,88040.97%
 481Градежни објекти3,900,00025,43800025,4383,874,5620.65%
 482Други градежни објекти17,001,000202,270000202,27016,798,7301.19%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%