ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.07.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000465,482,59146,122,4991,684,98638,483,854551,773,930494,576,07052.73%
 40Плати и надоместоци668,250,000389,483,141000389,483,141278,766,85958.28%
 401Основни плати477,430,000276,890,908000276,890,908200,539,09258.00%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,000112,540,273000112,540,27378,134,72759.02%
 403Останати придонеси од плати145,00051,96000051,96093,04035.83%
 42Стоки и услуги235,286,37069,724,97320,334,5661,684,98614,003,626105,748,151129,538,21944.94%
 420Патни и дневни расходи9,330,000699,3181,219,2051,620,245447,3683,986,1365,343,86442.72%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00039,181,247309,1400039,490,38730,709,61356.25%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0005,224,434504,523001,5005,730,4579,369,54337.95%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0005,907,89938,426013,155,06319,101,38841,798,61231.37%
 425Договорни услуги57,037,37011,122,29815,748,09924,89615,95326,911,24630,126,12447.18%
 426Други тековни расходи20,119,0007,589,7771,361,53339,845383,7429,374,89710,744,10346.60%
 427Привремени вработувања2,600,00001,153,640001,153,6401,446,36044.37%
 46Субвенции и трансфери24,412,6304,790,5495,788,059012,066,10822,644,7161,767,91492.76%
 464Разни трансфери14,859,6764,777,9195,788,05902,525,78413,091,7621,767,91488.10%
 465Исплата по извршни исправи9,552,95412,630009,540,3249,552,95400.00%
 48Капитални расходи118,401,0001,483,92819,999,874012,414,12033,897,92284,503,07828.63%
 480Купување на опрема и машини30,300,00000012,414,12012,414,12017,885,88040.97%
 481Градежни објекти3,900,00025,43800025,4383,874,5620.65%
 482Други градежни објекти17,001,000202,270000202,27016,798,7301.19%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%