ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.06.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000399,715,80422,373,6101,497,93536,024,019459,611,368586,738,63243.93%
 40Плати и надоместоци668,250,000332,865,622000332,865,622335,384,37849.81%
 401Основни плати477,430,000236,687,255000236,687,255240,742,74549.58%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00096,141,22800096,141,22894,533,77250.42%
 403Останати придонеси од плати145,00037,13900037,139107,86125.61%
 42Стоки и услуги235,286,37060,584,17516,813,6501,497,93511,543,79190,439,551144,846,81938.44%
 420Патни и дневни расходи9,330,000610,608911,3621,439,194447,3683,408,5325,921,46836.53%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00033,800,725309,1400034,109,86536,090,13548.59%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0004,156,405370,942004,527,34710,572,65329.98%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0005,037,20138,426010,734,55215,810,17945,089,82125.96%
 425Договорни услуги57,037,3709,538,46113,251,51918,89615,95322,824,82934,212,54140.02%
 426Други тековни расходи20,119,0007,440,7751,156,03539,845345,9188,982,57311,136,42744.65%
 427Привремени вработувања2,600,0000776,22600776,2261,823,77429.85%
 46Субвенции и трансфери24,412,6304,790,5495,559,960012,066,10822,416,6171,996,01391.82%
 464Разни трансфери14,859,6764,777,9195,559,96002,525,78412,863,6631,996,01386.57%
 465Исплата по извршни исправи9,552,95412,630009,540,3249,552,95400.00%
 48Капитални расходи118,401,0001,475,4580012,414,12013,889,578104,511,42211.73%
 480Купување на опрема и машини30,300,00000012,414,12012,414,12017,885,88040.97%
 481Градежни објекти3,900,00016,96800016,9683,883,0320.44%
 482Други градежни објекти17,001,000202,270000202,27016,798,7301.19%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%