ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.05.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000336,560,80414,092,3131,091,39024,336,247376,080,754670,269,24635.94%
 40Плати и надоместоци668,250,000276,523,182000276,523,182391,726,81841.38%
 401Основни плати477,430,000196,673,760000196,673,760280,756,24041.19%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00079,819,61300079,819,613110,855,38741.86%
 403Останати придонеси од плати145,00029,80900029,809115,19120.56%
 42Стоки и услуги234,486,37054,168,77612,985,6701,091,3909,031,34277,277,178157,209,19232.96%
 420Патни и дневни расходи8,530,000610,608550,8401,076,955447,3682,685,7715,844,22931.49%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00029,883,961309,1400030,193,10140,006,89943.01%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0003,861,670350,616004,212,28610,887,71427.90%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0004,683,254008,253,32312,936,57747,963,42321.24%
 425Договорни услуги57,037,3707,778,45210,134,79614,43515,95317,943,63639,093,73431.46%
 426Други тековни расходи20,119,0007,350,831986,0850314,6988,651,61411,467,38643.00%
 427Привремени вработувања2,600,0000654,19300654,1931,945,80725.16%
 46Субвенции и трансфери24,412,6304,595,6581,106,643011,977,30517,679,6066,733,02472.42%
 464Разни трансфери14,859,6764,583,0281,106,64302,436,9818,126,6526,733,02454.69%
 465Исплата по извршни исправи9,552,95412,630009,540,3249,552,95400.00%
 48Капитални расходи119,201,0001,273,188003,327,6004,600,788114,600,2123.86%
 480Купување на опрема и машини30,300,0000003,327,6003,327,60026,972,40010.98%
 481Градежни објекти3,900,00016,96800016,9683,883,0320.44%
 482Други градежни објекти17,801,0000000017,801,0000.00%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%