ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.04.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000265,194,05010,753,140617,57118,405,120294,969,881751,380,11928.19%
 40Плати и надоместоци668,250,000220,022,976000220,022,976448,227,02432.93%
 401Основни плати477,430,000156,545,536000156,545,536320,884,46432.79%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00063,447,63100063,447,631127,227,36933.28%
 403Останати придонеси од плати145,00029,80900029,809115,19120.56%
 42Стоки и услуги234,499,00039,714,34910,753,140617,5717,385,58158,470,641176,028,35924.93%
 420Патни и дневни расходи8,530,000432,872479,330612,305405,3441,929,8516,600,14922.62%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00024,677,630309,1400024,986,77045,213,23035.59%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0003,427,007350,616003,777,62311,322,37725.02%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0004,485,226006,677,71011,162,93649,737,06418.33%
 425Договорни услуги57,050,0005,960,8538,228,79605,26610,95314,205,86842,844,13224.90%
 426Други тековни расходи20,119,000730,761900,6070291,5741,922,94218,196,0589.56%
 427Привремени вработувања2,600,0000484,65100484,6512,115,34918.64%
 46Субвенции и трансфери24,400,0004,183,537009,574,03913,757,57610,642,42456.38%
 464Разни трансфери14,859,6764,183,5370033,7154,217,25210,642,42428.38%
 465Исплата по извршни исправи9,540,3240009,540,3249,540,32400.00%
 48Капитални расходи119,201,0001,273,188001,445,5002,718,688116,482,3122.28%
 480Купување на опрема и машини30,300,0000001,445,5001,445,50028,854,5004.77%
 481Градежни објекти3,900,00016,96800016,9683,883,0320.44%
 482Други градежни објекти17,801,0000000017,801,0000.00%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%