ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.03.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000199,816,1337,790,406502,03917,247,484225,356,062820,993,93821.54%
 40Плати и надоместоци668,250,000164,623,231000164,623,231503,626,76924.63%
 401Основни плати477,430,000117,201,120000117,201,120360,228,88024.55%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00047,399,74400047,399,744143,275,25624.86%
 403Останати придонеси од плати145,00022,36700022,367122,63315.43%
 42Стоки и услуги234,499,00029,882,3757,790,406502,0396,227,94544,402,765190,096,23518.94%
 420Патни и дневни расходи8,530,000298,560458,915498,814269,5021,525,7917,004,20917.89%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00018,852,73100018,852,73151,347,26926.86%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0002,945,252299,806003,245,05811,854,94221.49%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0002,768,036005,681,7578,449,79352,450,20713.87%
 425Договорни услуги57,050,0004,482,6056,113,58003,22508,23610,607,64646,442,35418.59%
 426Други тековни расходи20,119,000535,191736,2990268,4501,539,94018,579,0607.65%
 427Привремени вработувања2,600,0000181,80600181,8062,418,1946.99%
 46Субвенции и трансфери24,400,0004,054,307009,574,03913,628,34610,771,65455.85%
 464Разни трансфери14,859,6764,054,3070033,7154,088,02210,771,65427.51%
 465Исплата по извршни исправи9,540,3240009,540,3249,540,32400.00%
 48Капитални расходи119,201,0001,256,220001,445,5002,701,720116,499,2802.27%
 480Купување на опрема и машини30,300,0000001,445,5001,445,50028,854,5004.77%
 481Градежни објекти3,900,000000003,900,0000.00%
 482Други градежни објекти17,801,0000000017,801,0000.00%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%