ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,134,000740,246,57660,144,9463,300,74752,963,190856,655,459189,478,54181.89%
 40Плати и надоместоци648,000,000587,323,685000587,323,68560,676,31590.64%
 401Основни плати463,460,000420,075,604000420,075,60443,384,39690.64%
 402Придонеси за социјално осигурување184,410,000167,135,513000167,135,51317,274,48790.63%
 403Останати придонеси од плати130,000112,568000112,56817,43286.59%
 42Стоки и услуги217,679,84097,879,06729,326,7753,300,74710,780,597141,287,18676,392,65464.91%
 420Патни и дневни расходи8,493,000713,8951,699,9433,249,973169,7005,833,5112,659,48968.69%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00057,421,5761,718,0250059,139,6016,860,39989.61%
 423Материјали и ситен инвентар18,520,0003,949,3750003,949,37514,570,62521.32%
 424Поправки и тековно одржување52,084,00013,104,75171,309010,431,45123,607,51128,476,48945.33%
 425Договорни услуги52,176,84014,714,12020,518,56250,7745,09135,288,54716,888,29367.63%
 426Други тековни расходи18,106,0007,975,3503,360,6340174,35511,510,3396,595,66163.57%
 427Привремени вработувања2,300,00001,958,302001,958,302341,69885.14%
 46Субвенции и трансфери46,648,16018,916,4646,386,105012,033,38537,335,9549,312,20680.04%
 464Разни трансфери44,705,73317,116,4646,243,678012,033,38535,393,5279,312,20679.17%
 465Исплата по извршни исправи1,942,4271,800,000142,427001,942,4270100.00%
 48Капитални расходи133,806,00036,127,36024,432,066030,149,20890,708,63443,097,36667.79%
 480Купување на опрема и машини28,380,0000006,297,2996,297,29922,082,70122.19%
 481Градежни објекти1,420,000627,947000627,947792,05344.22%
 482Други градежни објекти8,506,0005,499,431002,133,2197,632,650873,35089.73%
 483Купување на мебел5,000,00002,761,554002,761,5542,238,44655.23%
 485Вложувања и нефинансиски средства60,500,00015,999,98221,670,512019,013,43056,683,9243,816,07693.69%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%