ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,031,827,000659,337,55835,115,6602,738,10832,839,865730,031,191301,795,80970.75%
 40Плати и надоместоци658,000,000533,890,932000533,890,932124,109,06881.14%
 401Основни плати470,000,000381,854,337000381,854,33788,145,66381.25%
 402Придонеси за социјално осигурување187,888,000151,931,291000151,931,29135,956,70980.86%
 403Останати придонеси од плати112,000105,304000105,3046,69694.02%
 42Стоки и услуги222,899,84086,662,97126,297,6992,738,1089,433,378125,132,15697,767,68456.14%
 420Патни и дневни расходи8,006,000713,8951,429,7962,697,430163,3665,004,4873,001,51362.51%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00049,799,2451,100,0000050,899,24515,100,75577.12%
 423Материјали и ситен инвентар22,000,0002,935,1520002,935,15219,064,84813.34%
 424Поправки и тековно одржување54,384,00012,475,12328,82909,164,98121,668,93332,715,06739.84%
 425Договорни услуги52,678,84012,874,71618,712,53140,6784,09131,632,01621,046,82460.05%
 426Други тековни расходи17,531,0007,864,8403,252,4430100,94011,218,2236,312,77763.99%
 427Привремени вработувања2,300,00001,774,100001,774,100525,90077.13%
 46Субвенции и трансфери39,501,16018,656,2776,386,105011,519,46136,561,8432,939,31792.56%
 464Разни трансфери37,558,73316,856,2776,243,678011,519,46134,619,4162,939,31792.17%
 465Исплата по извршни исправи1,942,4271,800,000142,427001,942,4270100.00%
 48Капитални расходи111,426,00020,127,3782,431,856011,887,02634,446,26076,979,74030.91%
 480Купување на опрема и машини17,540,0000006,297,2996,297,29911,242,70135.90%
 481Градежни објекти3,880,000627,947000627,9473,252,05316.18%
 482Други градежни објекти8,506,0005,499,431002,133,2197,632,650873,35089.73%
 483Купување на мебел5,000,0000761,33600761,3364,238,66415.23%
 485Вложувања и нефинансиски средства46,500,00001,670,5200751,2482,421,76844,078,2325.21%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%