Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Усвоена15.06.2011 година
Ратификувана22.05.2012 година
Стапенa на сила07.06.2012 година
Измени/Дополнувања/
Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Линк до депозитар на конвенцијата