Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки
Усвоена26 Јуни 1993 година
Ратификувана/
Стапенa на сила30 Јули 1993 година
Измени/ДополнувањаУказ за прогласување на Законот за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (Кјото конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата

 

Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (Кјото Конвенција)
Усвоена26 јуни 1999 година, Брисел, амандмани на 3 февруари 2006 година , Брисел
Ратификувана30 декември 2008 година
Стапенa на сила28 јули 2009 година
Измени/Дополнувања/
Линк до депозитар на конвенцијата