Одделението за внатрешна ревизија врши работи кои се однесуваат на планирање, организирање и спроведување на внатрешни ревизии, согласно законските прописи, меѓународните стандарди за внатрешна ревизија и воспоставените ревизорски политики на Министерството за финансии, како и упатствата за работа и повелбата на Одделението за внатрешна ревизија.