Одделение кабинет на директорот врши работи кои се однесуваат на организациски и административно технички карактер, протокол, координација, подготвување на информации за јавноста и за средствата за јавно информирање за потребите на Директорот на Царинската управа и на ниво на Царинска управа.

Одделението работните задачи од својот делокруг ги извршува преку:

  • Служба за односи со јавност
  • Служба за кореспонденција и административно технички и организациски работи