Секторот за управување со човечки ресусри врши работи кои се однесуваат на обезбедување општа поддршка на полето на човечките ресурси на организационите единици во рамките на Царинската управа; олеснување и координирање на управувањето со нив во Царинската управа во соработка со другите Сектори и царинарниците, надгледување и координирање на развојот и спроведувањето на повеќе програми за организациски промени насочени кон подобрување на работните резултати на поединците и организацијата во рамките на целата Царинска управа, планирање, насочување, управување и надгледување на активностите поврзани со кадрова политика, уредби и процедури кои се однесуваат на еднаков третман при вработување, регрутирање и селектирање, класификација на надоместоци, управување со работните перформанси и дисциплински постапки, бенефиции на работниците, работни односи, евиденција на персоналот, управување со ризици, осигурување, унапредување и обука на персоналот.

Секторот работните задачи од својот делокруг ги извршува преку:

  • Одделение за кадрови
  • Одделение за обуки