Во Службен весник на РСМ број 77 од 6 Април 2021 година е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите.

Царинската управа ве известува дека со овој Закон се вршат следните измени и дополнувања:

-          Се врши прецизирање на роковите за поднесување на акцизна декларација и плаќање на акцизата од страна на лица кои не се регистрирани во електронскиот Регистар на акцизни обврзници, а поседуваат, произведуваат, тргуваат, складираат, чуваат, преработуваат акцизни добра. Овие лица стануваат акцизни обврзници и треба веднаш да поднесат акцизна декларација во компјутерскиот систем на Царинската управа (СОЦДАД) и најдоцна во рок од пет дена од прифаќањето на акцизната декларација да ја платат акцизата согласно посебните одредби кои се однесуваат за наведените акцизни добра од Законот за акцизите.

-          Се прецизираат одредбите кои се однесуваат на гаранцијата за обезбедување на акцизниот долг во постапка на акцизно складирање и акцизно повластено користење при што гаранција нема да се бара во случаите кога имателот на одобрението за повластен корисник е државен орган, јавна, научна или образовна институција или јавна здравствена установа. Се пропишуваат и одредби за утврдување на понизок износ на гаранција и употреба на готовински депозит за обезбедување на акцизата, рок за важност на банкарска гаранција, враќање или ослободување на банкарска гаранција и готовински депозит. Во овој закон се пропишуваат и обврска за доставување на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да настане за обврзниците за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс кои пред издавањето на одобрението треба да поднесат гаранција за обезбедување на акцизниот долг кој настанал или кој би можел да настане.

-          Истовремено, обврската за поднесување на гаранција за обезбедување на акцизен долг кој може да настане од страна на приватните здравствени установи кои се иматели на одобрение за повластен корисник се одложува до 01 јануари 2022 година.

-          Се врши допрецизирање и дополнување на членовите 61 и 87 од Законот за акцизите кои се однесуваат на акцизните марки за обележување на меѓупроизводи и жестоки алкохолни пијалаци и тутунските производи, при што акцизните марки за обележување на пури, цигарилоси, тутун за пушење, други тутунски производи и течност за полнење на електронска цигара се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 500 парчиња, а  во случаите кога се користат ексклузивни серии, ограничени количини наменети за промотивни цели или рачно изработени пури надлежниот царински орган може да одобри издавање на акцизни марки во број помал од 500 парчиња.

-          Се транспонираат одредбите од Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 86/2020, 105/2020, 125/2020 и 169/2020), односно се пропишува износот и нов начин на пресметка на акцизата за безоловен бензин со содржина на олово до 0,013 грама на литар од тарифните ознаки 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00 и за гасно масло како погонско гориво и како гориво за греење од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00. Се врши изедначување на износот на акцизата на гасното масло наменето како гориво за греење со акцизата на гасното масло како погонско гориво при што се пропишува враќање на дел од платената акциза. Со оглед дека Законот стапи во сила со денот на објавувањето во Службен весник, имателите на акцизна дозвола и увозниците на енергенти имаат обврска да направат попис на залихите и да извршат доплата на акцизата.

-          Во Законот за акцизите се додаваат два нови члена 98-а и 98-б кои се однесуваат на враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата и обележаното гасно масло употребено во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, како и начинот и постапката за остварување на правото за враќање на  дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата или употребено во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

-          Се одложува примената на одредбите од членот 13 ставови (1) и (2) од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите („Службен весник  на Република Северна Македонија” број 275/19 од 27.12.2019 година) до 1 јануари 2022 година, а кои се однесуваат на производителите и увозниците на вино и акцизните обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс и лигнит.

Текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите е објавено: ТУКА

 

 

Во насока на промоција на отворената царинска линија за пријавување на корупција и Планот за борба против корупција, денеска заменикот на Претседателот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, на граничниот премин Деве Баир, одржа работна средба со директорот на Царинската управа Горан Сугарески.

Царинската управа ги известува производителите, увозниците, трговците на големо и трговците на мало дека на 06.04.2021 година донесен е и објавен во Службен весник бр.77/2021 Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, кој стапи на сила веднаш.

Пресметката на акцизата на нафтените деривати се врши согласно движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и на Gasoil 0,1% на котација „Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan, а следењето го врши Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. За период од 1 до 15 во месецот и од 16 до крајот на месецот за износот на дополнителната акциза ДАБ, ДАД и ДАЕ соодветно ги известува Министерството за финансии и Царинската управа.

Согласно движењето на средната дневна берзанска цена на Prem Unl 10ppm, 10 ppm ULSD и на Gasoil 0,1% на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy)” од Platt’s European Marketscan во периодот од 16 до 31 март 2021 година, износот на дополнителната акциза за безоловен бензин Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, дополнителната акциза ДАБ изнесува 0 денари за литар, за гасното масло како погонско гориво Еуродизел БС (D-E-V) дополнителната акциза ДАД изнесува 2 денари за литар и гасното масло како гориво за греење Екстра лесно ЕЛ – дополнителната акциза ДАЕ изнесува 2 денари за литар.

Врз основа на тој податок вкупниот износ на акцизата почнувајќи од 00:01 часот на 06.04.2021 година изнесува:

-        Безоловниот бензин Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98 износ на акциза од 22,00 ден/лит,

-        Гасно масло како погонско гориво Еуродизел БС (D-E-V) и Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ износ на акциза од 17,50 ден./лит

Согласно измените во членот 8 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, а во врска со измените на износот на акцизата за авио бензин од тарифната ознака 2710 12 31 00 изнесува 25,00 денари за литар.

Согласно одредбите од член 104 од Законот за акцизите производителите, увозниците, трговците на големо и трговците на мало се должни на денот на почетокот на примената на зголемувањето на акцизата на енергентите (06.04.2021 година) да направат попис на затечените залихи на енергенти, да подготват записник за извршениот попис и да го поднесат до царинскиот орган не подоцна од 5 работни дена од датумот на зголемување на акцизата.

Покрај записникот од извршениот попис потребно е и да се достави до надлежниот царински орган (Царинска управа – Сектор за акцизи) акцизна декларација во електронска форма или во хартија (само за трговците кои не се регистрирани во СОЦДАД), а разликата од акцизата да се плати најдоцна во рок од 15 дена од денот на зголемувањето на акцизата односно најдоцна до 21.04.2021 година.

Согласно наведеното, разликата во акцизата која треба да се доплати изнесува:

-        Еуросупер БС 95 - 0,308 ден/лит,

-        Еуросупер БС - 98 - 0,308 ден/лит,

-        Еуродизел БС (D-E-V) - 2,379 ден/лит,

-        Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ - 11,18 ден/лит и

-        за Авио бензинот разликата во зголемената акциза изнесува 0,604 ден/лит,

Зa дополнителни појаснувања и консултации Ве упатуваме да го користите информативниот систем на Царинската управа на следниот линк Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

 

 

Почитувни кандидати,

Царинската управа Ве известува дека на ден 27.05.2021 година со почеток во  11:50 часот, во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б,  е закажано повторното полагање (поправен испит) за вториот дел од испитот –студија на случајот.

-Право да го пријават и полагаат поправниот испит го имаат оние кандидати кои не го положиле вториот дел од испитот - студија на случајот и се упатуваат на поправен испит само за вториот дел.

Заинтересираните кандидати испитот го пријавуваат на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-ОБ.05.02 - Пријава за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник.  Кликни тука

Во овој случај потребно е кандидатот да поднесе пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Уплатата се врши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управ ул.„Лазар Личеноски“ 13,  1000 Скопје,

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на втор дел од испитот – студија на случај за лиценциран застапник.

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.05.02, започнувајќи од 04.05.2021 се до 19.05.2021 година.

-Исто така право да го полагаат вториот дел од испитот (студија на случај) го имаат и оние кандидати кои го положиле првиот дел од испитот (теоретски дел) но не се пријавиле да го полагаат вториот дел (студија на случај), односно по прв пат се пријавуваат да го полагаат вториот дел од испитот. Заинтересираните кандидати испитот го пријавуваат на образец 01.30.00.ПЦ.005.02-ОБ.04.02 - Пријава за полагање на стручен испит за лиценциран застапник.  Кликни тука

Сите кандидати кои ќе се пријават потребно е на денот на полагањето да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

 

ПРИЈАВА ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

 

БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК 

Директорот Сугарески денес беше во работна посета на Царинарница Битола преку која Царинската упрва ги извршува работите од својот делокруг во југозападниот дел од државава и координира и раководи со територијално најголемиот регион во споредба со другите царинарници во рамки на управата.

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за положен стручен испит за  лиценциран застапник, за кандидатите кои полагаа на ден 24.03.2021 година се изготвени. Сите кандидати кои го положија испитот можат да дојдат во просториите на Царинска управа  ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на I спрат во Одделени за царински и даночни постапки соба бр.8 , секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, започнувајќи од 29.03.2021 до 09.04.2021.

Исто така, Ве известуваме дека Уверенијата може во ваше име или во име на повеќе кандидати да ги подигне и друго лице.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа или не можат да обезбедат друго лице кое во нивно име ќе го подигне Уверението за положен испит, потребно е да испратат електронска порака на адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., а Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата. 

 

 

Денеска заменикот на Претседателот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски, на граничниот премин Табановце, одржа работна средба со директорот на Царинската управа Горан Сугарески и раководителката на проектната канцеларија на Обединети нации за дрога и криминал во Белград и Регионален советник за борба против корупција и поврат на имот за Западен Балкан,  Вирџинија Абајо-Маркез.

На состанокот се разговараше за улогата на Царинската управа во спречувањето и откривањето на корупција и организиран криминал, и мерките од усвоениот План за борба против корупција.

Вицепремиерот Николовски посочи дека во борбата против корупцијата и организираниот криминал активно се вклучуваат сите антикорупциски надлежни институции, секој во рамките на својата надлежност. При тоа потенцираше дека од особена важност е меѓуинституционланата координација и размена на информации, на што изминатиот период беше ставен посебен фокус.

Одделението за истраги при Царинската управа на 23.03.2021година до Основното јавно обвинителство во Куманово поднесе кривична пријава против правно лице со седиште во Крива Паланка, поради основано сомневање дека сторило кривично дело „Избегнување на плаќање акциза“ казниво по член 279-б од Кривичниот законик.

При денешната остварена посета на Царинската управа, регионалните царински аташеа на Република Франција г-дин Кристоф Бержон и г-дин Жулиен Отре го потврдија интересот за билатерална соработка. Во разговор со раководителите на службите за меѓународна соработка и контрола и истраги, беа потенцирани областите во кои има неопходност за заеднички активности во иднина.

Во просториите на Царинската управа се одржа презнтација на апликацијата за мобилни телефонски уреди која служи за распознавање на автентичноста на акцизните марки. Оваа мобилна апликација ќе ја користат ограничен и селектиран број на корисници-царински службеници кои ќе имаат доделени привилегии од страна на Царинската управа.