Донесена е Насока за постапување при увоз на возила согласно Законот за регистрација на возила до странски регистарски таблички на територијата на Република Северна Македонија.

Со оваа Насока се утврдува начинот на постапување на царинските службеници при увоз на возила согласно одредбите пропишани во Законот за регистрација на возила со странски регистерски таблички на територијата на Република Северна Македонија, Правилникот за формата и содржината на изјавата за влез на возилото на територија на Република Северна Македонија до 01 октомври 2020 година, како и формата и содржината на изјавата за регистрација на возилото по завршување на постапка за увоз, потребната документација која се приложува при увоз на овие возила, пополнување на шифрите во царинската декларација за увоз на возилата што се предмет на увоз согласно Законот за регистрација на возила со странски таблички и кои подлежат на регистрација во Министерството за внатрешни работи, поради унифицирано спроведување на постапката за увозно царинење и навремено завршување на царинската постапка од страна на надлежните организациони единици при Царинска управа.

Насоката е јавно објавена на страната на Царинската управа на РСМ, и се наоѓа на следиот линк:

https://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/patnicki-avtomobili

 

 

На ГП Богородица при влез во Република Северна Македонија на товарно моторно возило со скопски регистарски таблички, извршена е детална контрола на возилото од страна на царински службеници од Одделението за оперативни работи. Притоа, во палетарката од десната страна биле пронајдени 6 картонски кутии со разни лекови и тоа:

 • 119 паковки Lyo-cortin прашок и раствор 100мg,
 • 50 паковки depakine 200 mg
 • 65 паковки cytotec 200mg
 • 30 паковки arcoxil 90mg
 • 30 паковки neurontin 300mg
 • 200 паковки маст butavate 30gr
 • 20 паковки deca durabolin 50 mg,
 • 50 паковки vermox 100mg
 • 44 паковки aldactone 100mg
 • 30 паковки plaguenil 200mg
 • 50 паковки ditropan 5mg
 • 50 паковки neurobion и
 • 6 кутии(42 ампули) prolutex 25mg.

Стокaта, со вкупна вредност од 233.500,00 денари, е привремено одземенa со Потврдa за привремено одземени предмети, a целокупната документација е предадена на Одделението за истраги за нивно понатамошно постапување.

Царинската управа продолжува да работи во функција на граѓаните, да се грижи за нивната безбедност и стабилноста на буџетот.

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Со цел информирање и потсетување на заинтересираните кандидати за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит,  повторно ја објавуваме содржината објавена на 24.11.2020 година.

Согласно одредбите наведени во членот 2 став 2 алинеја 2 од Уредбата за начинот на пресметка на данокот на моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила (Сл. весник 277 од 28.12.2019), од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2021 година вредноста на коефициентите кCO2 кои се користат при пресметата на данокот за моторните возила ќе се применуваат во зголемен износ за 25% од постојните. Новите износи се прикажани во приложената Табела.

 

Гранични вредности на CO2

(грам CO2/km) според NEDC

Коефициент

(денари/грам CO2/km)

наддокCOБензин,ТНГ,КПГ

кCO2

Дизел

010,00,0
1506,2512,5
517512,525,0
769025,050,0
9110037,575,0
10111050,0100,0
11113062,5125,0
13114087,5162,5
141150125,0200,0
151170162,5237,5
171190200,0275,0
191225237,5312,5
226255275.0350.0
256-312,5400,0

 

                               

 

                                

 

Донесена е Одлука за утврдување на износот на трошоците за печатење и чување на акцизните марки за обележување на тутунските производи и алкохолните пијалаци, кои Царинската управа ги наплатува од акцизните обврзници кои се регистрирани корисници на акцизни марки.

 

Традиционалната новогодишна средба, годинава ја одржуваме во сосема поинакви услови, преку видео платформа. Дозвелете на почетокот да Ве поздравам и да се заблагодарам за присуството. Пред да кажам било што сакам да се заблагодарам на севкупниот труд и пожртвуваност на сите Вас во исполнувањето на работните обврски во ова исклучително тешко време глобална пандемија.

Обединетото Кралство ја напушти Европската Унија на 31.01.2020 година со преоден период од 11 месеци. Согласно заедничкиот договор, за т.н транзиционен период, законодавството на ЕУ се применуваше и за Обединетото Кралство и немаше никакво влијание на царинските и надворешно-трговските постапки.

Од 01.01.2021 година Обединетото кралство и официјално не е членка на ЕУ, што значи станува трета земја во ЕУ и повеќе не учествува во процесот на носење одлуки во ЕУ.

Имајќи во предвид дека Велика Британија е еден од најзначајните наши трговски партнери, со кој имаме воспоставено високо ниво на надворешна-трговска соработка во рамки на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Царинската управа изминатата година оствари низа билатерални средби со претставници на компаниите кои тргуваат со Обединетото Кралство, разговараше за важноста на Брегзит  и активно учествуваше во процесите на преговорите.

Република Северна Македонија во декември 2020 година потпиша  Спогодба за партнерство, трговиjа и соработка помеѓу  Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Република Северна Македониjа . Врз основа на одредбите од оваа спогодба надворешно-трговската размена и преференциjалните царински стапки меѓу Република Северна Македонија и ОК почнуваќи од 01.01.2021 година се применуваат врз основа на овaa новa спогодба.

Царинската управа изготви Царински прирачник со цел да се доближат до деловниот сектор сите измени кои стапуваат во сила од 01.01.2021. Целиот прирачник може да го видите тука:

 

ПОДГОТОВКА ЗА БРЕГЗИТ ПРИРАЧНИК

Во текот на денешниот ден, Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива одржа  онлајн презентација на резултатите од петтата годишна проценка на деловното опкружување во државата.

Царинската управа за членовите на Советодавното тело, коморските здруженија, компаниите, како и сите застапници на царинските постапки, денес одржа презентација и обука за начинот на тргување и постапките за увоз, извоз и транзит со Обединетото Кралство и  ЕУ после БРЕГЗИТ. Обуката ја отвори директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски.

Физичките лица кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во домаќинствата, како и правните лица кои го употребиле како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.

Регистрација во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење

За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење, лицата треба да се евидентираат во Царинската управа во електронскиот систем СОЦДАД како корисници на обележано гасно масло и да добијат идентификациски број.

Насоките за поднесување на барањето за регистрирање во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење во СОЦДАД можете да ги најдете на веб страната на Царинската управа и тоа:

-          Насокa за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење употребено во процес на производство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/procesnaproizvodstvo.pdf

-          Насока за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење во домаќинство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/domakinstvo.pdf

Евидентирањето во Царинската управа се врши врз основа на поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува:

 • Податоци за идентификација

-        назив или име и презиме,

-        седиште, адреса или адреса на живеење,

-        податоци за контакт,

-        ЕДБ или ЕМБГ

 • Податоци за локацијата на складирањето и користењето на обележаното гасно масло наменето за греење,
 • Капацитетот на резервоарите и
 • Техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

Надлежниот царински орган согласно поднесеното барање врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за евидентирање на барателот со цел издавање на идентификацискиот број.

Барање за поврат на акциза

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесено барање за враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло.

Барањето за враќање се поднесува во СОЦДАД електронскиот систем на Царинската управа.

Насоката за поднесување на барањето за враќање во СОЦДАД можете да ја најдете на следниот линк:

https://customs.gov.mk/images/extralesnomaslo.pdf

Враќањето на дел од платената акциза се врши само за набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во согласност со Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите во вонредна состојба (Сл.Весник 169/2020). 

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење се користи во домаќинствата кон барањето, се приложува следната документација:

 • фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и
  • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски.

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, Кон барањето, се приложува следната документација:

 • решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
 • детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за греење,
 • местото и локацијата на производството каде што се користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните простори и/или простории, како и опремата која се користи за греење;
 • фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или царинска декларација за увезено гасно масло наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење;
 • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски
 • докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за греење или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во периодот за кој се бара враќање на дел од платената акциза.

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи кој го води Царинската управа, по што се врши враќање на делот од платената акциза во висина од 6 ден/лит на сметката на подносителот на барањето.