Царинската управа е пријателски ориентирана и секогаш  отворена за средби на кои директно ќе има можност со бизнис заедницата да ги дискутира отворените прашања, како и предлозите за поедностaвување и забрзување на царинските постапки.

Со цел навремено информирање и запознавање на бизнис заедницата со новите преференцијални правила за потекло на стока, Царинската управа денес, во видео формат одржа презентација.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија “бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 122/21), Одлуката за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на Владата на Република Северна Македонија бр.40-5983/1 од 15.06.2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.135/21), Царинската управа, објавува

При контрола на патничко моторно возило, пријавено за влез во Република Северна Македонија, на ГП Табановце, царинските инспектори од Одделението за оперативни работи привремено задржаа 127 папагали како непријавена стока.

ЈАВЕН ПОВИК бр. 2/21 за прибирање понуди за склучување договори за:

Избор на економски оператор за имплементација на услуга за електронска наплата на надоместоци и административни такси за потребите на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM и останатите ИТ системи во Царинската управа.

 

 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
 1. 1.1.ВОВЕД

Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки (во натамошниот текст: EXIM) е информационен систем, кој е достапен на линкот www.exim.gov.mk и овозможува:

 • електронско поднесување и обработка на барања за издавање на 59 различни типови на дозволи/лиценци кои се потребни за увоз, извоз и транзит на стоки,
 • обработка и евиденција на меѓународните дозволи за превоз на стоки и патници во патниот сообраќај.

Целта на системот е модернизација и поедноставување на меѓународната размена на стоки и воспоставување на единствена база на податоци и хармонизиран систем на размена на податоци меѓу субјектите во јавниот и приватниот сектор во областа на меѓународната размена на стоки.                                                        

Во моментов корисници на системот се следниве државни органи:

 1. Министерство за финансии – Царинска управа,
 2. Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност,
 3. Министерство за економија,
 4.  Министерство за животна средина и просторно планирање,
 5. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 6. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство,
 7. Министерство за здравство,
 8. Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат,
 9. Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство,
 10. Министерство за транспорт и врски,
 11. Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт,
 12. Агенција за храна и ветеринарство,
 13. Агенција за лекови и медицински средства,
 14. Дирекција за радијациона сигурност.

Покрај корисниците од овие државни органи, EXIM во моментот го користат над 7.000 регистрирани економски оператори од Република Северна Македонија.

Постапката за издавање на електронски дозволи во EXIM го опфаќа процесот на поднесување на електронско барање во системот од корисникот, потоа проверка и обработка на електронското барање од страна на службеното лице во надлежната институција, па преку плаќање на административна такса и надоместок за дозволата од страна на корисникот, до електронско одобрување на поднесеното барање за дозвола од надлежната институција.

На годишно ниво преку системот EXIM се издаваат над 97.000 дозволи. Во вкупниот број на издадени дозволи на годишно ниво, одредени типови на дозволи се застапени во многу поголем обем од останатите типови, односно согласно потребите на корисниците одредени дозволи се издаваат многу пофреквентно од останатите. За да биде одобрено барањето за дозвола корисникот задолжително мора да плати административна такса, а за одредени типови на дозволи и дополнителни надоместоци. Износот на административните такси кои се наплаќаат во моментов се движи од 50,00 до 2050,00 денари по дозвола зависно од типот на дозволата, додека дополнителните надоместоци може да бидат фиксни (на пример во моментов има износи од 610,00, 8.000,00, 24.000,00, 55.000,00 денари) или варијабилни чиј износ се пресметува согласно одредени правилници зависно од видот и количината на стоката. Доколку плаќањето на административните такси и надоместоците за сите издадени дозволи преку EXIM на годишно ниво се прави преку систем за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал) тогаш очекуваниот број на реализирани трансакции е преку 180.000. Напоменуваме дека и по воведувањето на системот за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал) во EXIM на корисниците ќе им биде овозможено да изберат дали ќе го користат досегашниот начин на плаќање или ќе платат електронски.

 1. 1.2.ОПИС

Обезбедување на услуга за електронско плаќање за крајните корисници на EXIM преку виртуелен РОЅ терминал со безготовински платежни картички. Карактеристики на системот за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал):

 • Да овозможува плаќање во реално време за физички и правни лица со било која безготовинска дебитна или кредитна картичка од типовите MasterCard и Visa.
 • Да овозможи проследување на информација за успешноста на трансакцијата во реално време до EXIM системот.
 • Да овозможи пренесување на основните трансакциски податоци во реално време од EXIM кон системот на Банката, и тоа
  • Референтен број на дозвола од EXIM;
  • Износ на трансакција (административна такса или надоместок за дозволата со пресметана провизија);
  • Детали за платежните налози: За секоја успешна трансакција, EXIM проследува податоци до Банката во реално време, за генерирање на налог.
 • Извршените уплати и соодветните пренесени дополнителни информации банката да ги реализира првиот следен работен ден (на почетокот на работниот ден) од денот на реализација на електронската трансакцијата.
 • Провизијата за користењето на услугата:
  • е на товар на корисникот на EXIM и висината на истата ќе му биде јасно прикажана во износ;
  • ќе биде пресметана од EXIM; и
  • ќе биде вклучена во износот на трансакцијата која ќе се проследи во основните трансакциски податоци.
 • При реализација на налогот Банката треба за износот на провизијата да го намали износот на уплатата и во налогот да го уплати износот без провизијата и така да го проследи.
 • Електронската услуга на EXIM се смета за платена кога Платежниот процесор ќе испрати потврда за успешно плаќање. По проследувањето на налогот/ налозите, потребно е банката да го извести EXIM за успешноста на трансакција.
 • Банката не смее да наплаќа дополнителни трошоци.
 • Сметките на кои се ќе се вршат уплатите се трезорски сметки.
 • Банката е должна услугите што се предмет на набавката да ги овозможува 24/7.
 • Банката е должна да обезбеди сервисирање и одржување на услугата при што времето на реакција и отстранување на проблемот во врска со техничкото одржување е најмногу 12 часа, освен во случаи на:
  • Најавен прекин од страна на Visa и Master card.
  • Најавен прекин поради вршење на редовно одржување и надградби на процесинг центарот.
  • Во случај на виша сила.

Еднократен надомест за приклучување во мрежата на Mastercard и VISA: 0,00 денари.

Месечен надомест за користење на сервисот: 0,00 денари.

Банката услугата да ја врши со прифаќање на сите VISA и MasterCard картички домашни и странски.

Банката гарантира дека за сите трансакции за кои платежниот процесор пратил информација до EXIM дека се успешни, плаќањата кон јавните институции ќе се извршат првиот следен работен ден (на почетокот на работниот ден) од денот на реализација на електронската трансакцијата.

 

 1. 1.3.ФУНКЦИИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД БАНКАТА

1. Платежен процесор (Payment processor), кој прифаќа дебитни или кредитни картички од типовите MasterCard и Visa.

 • Заштитена веб страница (payment gateway), кон која се пренасочува корисникот на EXIM да ги внесе сите податоци од платежната картичка неопходни за вршење на плаќањето.
 • Платежниот процесор треба до EXIM да го врати статусот на платежната трансакција, односно дали трансакцијата е успешна или неуспешна.

2. Преземање на детали за плаќањата кон јавните институции.

 • По секоја успешна трансакција, EXIM до Банката во реално време испраќа детали за плаќањата кон јавните институции. Креирање на понатамошните налози се врши според овие податоци.
 • Банката ги чува добиените информации за сите трансакции, вклучувајќи референтен број на лиценца, износ, како и детали за сметките за секоја трансакција.
 • Банката да врати информација до EXIM по секое успешно прифаќање и запис на уплати од EXIM.

3. Подготовка на налози.

 • Консолидирање на сите непроцесирани трансакции од претходниот период (периодот од последното барање од претходниот работен ден).

4. Процесирање на веќе подготвените налози преку платните системи на РСМ.

 

 1. 1.4.ПРОЦЕС НА ПЛАЌАЊЕ
 2. EXIM ги пренасочува корисниците кон заштитенa веб страница за електронско плаќање (payment gateway)
  1. 1.EXIM до платежниот процесор испраќа информации за трансакциите, референтен број на лиценца и износ (во кој е вклучена банкарската провизија)
  2. 2.Корисникот на EXIM ги внесува податоците од платежната картичка за плаќање
  3. 3.Платежниот процесор до EXIM враќа информација за статусот (успешноста) на плаќањето во која е вклучен и референтниот број на лиценцата, износот и бројот на трансакцијата.
  4. Корисникот се пренасочува кон веб-локација од EXIM која дава порака за успешна или неуспешна трансакција.
  5. Во случај на успешна трансакција, EXIM до Банката доставува детали за плаќањето.
  6. Банката треба да ги процесира деталите за плаќањето и да генерира платежни налози.
  7. При испраќање на листа од сите успешни трансакции до банката од страна на платежниот процесор, истата ќе ги содржи и референтните броеви на дозволите EXIM.
  8. Банката ги процесира успешните трансакции и ги проверува добиените детали за плаќањето од EXIM, и доколку истите се успешно доставени, го продолжува процесот.
  9. Банката ги процесира платежните трансакции преку платните системи.
  10. Банката креира извештај за платежните трансакции и го испраќа до EXIM. Извештајот служи за ускладување и проверка дали сите успешни трансакции од претходниот ден се успешно завршени.
 1. 1.5.ОСТАНАТИ УСЛУГИ

Обезбедување на услуга за електронско плаќање за крајните корисници на останатите ИТ системи на Царинската управа преку виртуелен РОЅ терминал со безготовински платежни картички

На барање и по добиен налог од Царинската управа, а согласно потребите на Царинската управа, Банката треба да обезбеди систем за електронско плаќање за останатите ИТ системи на Царинската управа чии што карактеристики, функции и процес на плаќање ќе бидат исти како електронскиот систем обезбеден за потребите на EXIM системот. Деталите во однос на податоците кои ќе се разменуваат помеѓу ИТ системот на Царинска управа и платежниот процесор ќе бидат дополнително утврдени согласно потребите на конкретниот систем и постапката.

 1. МИНИМУМ КРИТЕРИУМИ за утврдување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор согласно видот на набавката

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

 1. 2.1.Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот

При утврдување на способноста за вршење на професионална дејност на економските оператори договорниот орган бара и доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно закон кои се однесуваат на предметот на набавка

-        Дозвола за работа издадена од Гувернерот на НБРМ согласно член 3 и член 16 од Закон за банките (Сл. весник на РМ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15. 190/16 и 7/19 и „Сл. весник на РСМ бр.101/19). Копијата треба да има потврда за веродостојаност „Верно на оригиналот„ со потпис и печат на одговорното лице на понудувачот.

 1. 2.2.Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве услови:

-          Да е лиценциран за нудење на услугата за електронско плаќање со платежни картички од системот VISA и Mastercard од корисниците на ИТ системите на Царинска управа за вршење на услугата (e-commerce), што го докажува со доставување на доказ за обезбедени лиценци за нудење на услугата за електронско плаќање со платежни картички од системот VISA и Mastercard.

-          Да поседува сертификат за безбедносни програми за обезбедување на максимална сигурност и безбедност на трансакции со картички, што го докажува со доставување на сертификатот.

-          Во последните 3 (три) години да има искуство од квалитетно извршени услуги како предметот на набавка, што го докажува со доставување на листа на главни испораки извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на најмалку 1 (една) потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.

-          Да има воспоставена техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор и мерки за осигурување на квалитетот на услугата со обезбедена  24 часовна техничка поддршка, што го докажува со доставување на опис и изјава за техничка опременост и оспособеност и мерки за осигурување на квалитет.

-          Да располага со технички персонал (вработени или ангажирани кај економскиот оператор) кој ќе биде задолжен за реализација на услугите - предмет на набавка, што го докажува со доставување на изјава за ангажиран технички персонал.

 1. Критериум за доделување на договорот за набавка

Критериум за доделување на договорот е најниска цена, односно за најповолен понудувач ќе биде избран понудувачот кој ќе понуди најнизок фиксен износ на провизија (изразена во денари) по извршена трансакција. 

 

 1. II.Рок за доставување на понудите

Рокот за доставување понуди е четиринаесет  (14) дена од денот на објавување во дневни весници и интернет страна на Царинска управа, односно до 26.10.2021 година.

Понудите кои нема да се достават во предвидениот рок, нема да се земат за разгледување.

 За понудите кои нема да ги содржат сите потребни документи или сите потполни документи, Комисијата ќе побара дополнително појаснување или доставување на  документите во рок кој ќе го одреди.

Понудата понудувачот е должен да ја достави на следнава адреса:

Царинска управа на Република Северна Македонија

(со назнака”за јавен повик број 2/21”)

Ул. Лазар Личеноски бр. 13

1000 Скопје

 

 1. III.Административни работи за јавниот повик

 

Постапката за Јавниот повик ќе ја спроведе Комисија за избор на економски најповолни понуди.

Дел од текстот на Јавниот повик ќе се објави во еден дневен весник кој излегува на македонски јазик, и како интегрален текст ќе биде објавен на интернет страната на Царинска управа на РСМ www. customs.gov.mk.

 

Понуда за учество на јавен повик

   

    

Во текот на вчерашниот ден, при контрола на патничко моторно возило, пријавено за излез од Република Северна Македонија, на ГП Блаце, царинските инспектори од Одделението за оперативни работи привремено задржаа 23.500,00 британски фунти.

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација за новите преференцијални правила на потекло на стоки што се очекува да почнат да се применуваат од втората половина на октомври.

Директорката на Царинската управа м-р Славица Кутиров, заедно со Заменик директорот г. Муарем Асани остварија работна средба со директорот на Државниот инспекторат за земјоделство г. Зоран Шапуриќ и претставници од Фитосанитарната управа.

Во организација на ЦЕФТА Секретаријатот во текот на вчерашниот ден се одржа обука за измените на Хармонизираниот систем за 2022 година, како и измените на Комбинираната номенклатура на Европската унија за 2020 година.

 • Во 2022 година ќе има нови тарифни броеви за специфични производи како на пример: инсекти, некои видови печурки, ореви од бор и кора од африканска цреша кои што играат важна улога во однос на генерирање приход, храна и безбедност на исхраната, основни човечки потреби и подобрување на квалитетот на животот.
 • Измена на номенклатурата ќе има и во однос на супстанциите контролирани врз основа на Кигали амандманот во Протоколот од Монтреал за супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка што се структурирани врз основа на важноста во меѓународната трговија и влијанијата на супстанцијата врз животната средина.
 • Значителна промена има и кај електричниот и електронскиот отпад, најчесто нарекуван е-отпад поради високата вредност во трговијата.
 • Нови тарифни броеви има и за новите производи базирани на тутун и никотин и истите ќе бидат распоредени во Глава 24.
 • Беспилотните летала, најчесто наречени „дронови“, исто така добиваат свои тарифни ознаки за полесно распоредување.
 • Паметните телефони ќе добијат свој подброј и забелешка, што исто така ќе го разјасни и поткрепи распоредувањето на овие мултифункционални уреди.
 • Направени се големи преструктурирања во тарифен подброј 7019 за стаклени влакна и нивни производи, како и за тарифен подброј 8462 за машините за формирање метал со цел следење на технолошките достигнувања во овие сектори.
 • Модулите за приказ на рамни панели ќе се распоредуваат како производи кои функционираат самостојно, што ќе ја поедностави класификацијата на овие модули, без да се има потребата да се идентификува крајната употреба.

Здравјето и безбедноста исто така се опфатени со промените. Новите одредби за плацебо и комплети за клиничко испитување за медицински истражувања овозможуваат распоредување на ваквите стоки, без да се поседува информација за состојките во плацебо, што ќе помогне во олеснување на прекуграничното медицинско истражување. Клеточните култури и клеточната терапија се производи што ќе добијат нови и специфични забелешки. За поголема безбедност предвидени се и голем број нови забелешки, особено кај стоките за двојна употреба и тоа во делот на токсини и лабораториска опрема.

Со цел заштита на општеството и борба против тероризмот создадени се многу нови подбреви за стока со двојна употреба што може да се пренасочи за неовластена употреба, како што се радиоактивни материјали и биолошки сигурносни ормари, како и за предметите потребни за изградба на импровизирани експлозивни направи, како што се детонатори.

Ажурирани се списоците на стоки кои се контролирани според различни конвенции. Изданието ХС 2022 воведува нови подброеви за специфични хемикалии контролирани според Конвенцијата за хемиско оружје, за одредени опасни хемикалии контролирани според Ротердамската конвенција и за одредени постојани органски загадувачи контролирани според Стокхолмската конвенција. Воведени се големи промени во Забелешка 4 од Оддел VI и новиот тарифен подрборј 3827, за гасови контролирани според амандманот Кигали од Монтреалскиот протокол.

2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3

На вчерашната седница Владата ја донесе Стратегијата за развој на информатичко-технолошките и компјутерски системи на Царинската управа за периодот 2021 – 2025, со цел координиран и навремен развој и имплементација на националните системи во рамки на Царинската управа и за нивно поврзување со системите на ЕУ, а со цел остварување стратешките цели.