Донесена е Одлука за утврдување на износот на трошоците за печатење и чување на акцизните марки за обележување на тутунските производи и алкохолните пијалаци, кои Царинската управа ги наплатува од акцизните обврзници кои се регистрирани корисници на акцизни марки.

 

Традиционалната новогодишна средба, годинава ја одржуваме во сосема поинакви услови, преку видео платформа. Дозвелете на почетокот да Ве поздравам и да се заблагодарам за присуството. Пред да кажам било што сакам да се заблагодарам на севкупниот труд и пожртвуваност на сите Вас во исполнувањето на работните обврски во ова исклучително тешко време глобална пандемија.

Обединетото Кралство ја напушти Европската Унија на 31.01.2020 година со преоден период од 11 месеци. Согласно заедничкиот договор, за т.н транзиционен период, законодавството на ЕУ се применуваше и за Обединетото Кралство и немаше никакво влијание на царинските и надворешно-трговските постапки.

Од 01.01.2021 година Обединетото кралство и официјално не е членка на ЕУ, што значи станува трета земја во ЕУ и повеќе не учествува во процесот на носење одлуки во ЕУ.

Имајќи во предвид дека Велика Британија е еден од најзначајните наши трговски партнери, со кој имаме воспоставено високо ниво на надворешна-трговска соработка во рамки на Спогодбата за стабилизација и асоцијација, Царинската управа изминатата година оствари низа билатерални средби со претставници на компаниите кои тргуваат со Обединетото Кралство, разговараше за важноста на Брегзит  и активно учествуваше во процесите на преговорите.

Република Северна Македонија во декември 2020 година потпиша  Спогодба за партнерство, трговиjа и соработка помеѓу  Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Република Северна Македониjа . Врз основа на одредбите од оваа спогодба надворешно-трговската размена и преференциjалните царински стапки меѓу Република Северна Македонија и ОК почнуваќи од 01.01.2021 година се применуваат врз основа на овaa новa спогодба.

Царинската управа изготви Царински прирачник со цел да се доближат до деловниот сектор сите измени кои стапуваат во сила од 01.01.2021. Целиот прирачник може да го видите тука:

 

ПОДГОТОВКА ЗА БРЕГЗИТ ПРИРАЧНИК

Во текот на денешниот ден, Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива одржа  онлајн презентација на резултатите од петтата годишна проценка на деловното опкружување во државата.

Царинската управа за членовите на Советодавното тело, коморските здруженија, компаниите, како и сите застапници на царинските постапки, денес одржа презентација и обука за начинот на тргување и постапките за увоз, извоз и транзит со Обединетото Кралство и  ЕУ после БРЕГЗИТ. Обуката ја отвори директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски.

Физичките лица кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во домаќинствата, како и правните лица кои го употребиле како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.

Регистрација во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење

За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење, лицата треба да се евидентираат во Царинската управа во електронскиот систем СОЦДАД како корисници на обележано гасно масло и да добијат идентификациски број.

Насоките за поднесување на барањето за регистрирање во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење во СОЦДАД можете да ги најдете на веб страната на Царинската управа и тоа:

-          Насокa за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење употребено во процес на производство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/procesnaproizvodstvo.pdf

-          Насока за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење во домаќинство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/domakinstvo.pdf

Евидентирањето во Царинската управа се врши врз основа на поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува:

 • Податоци за идентификација

-        назив или име и презиме,

-        седиште, адреса или адреса на живеење,

-        податоци за контакт,

-        ЕДБ или ЕМБГ

 • Податоци за локацијата на складирањето и користењето на обележаното гасно масло наменето за греење,
 • Капацитетот на резервоарите и
 • Техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

Надлежниот царински орган согласно поднесеното барање врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за евидентирање на барателот со цел издавање на идентификацискиот број.

Барање за поврат на акциза

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесено барање за враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло.

Барањето за враќање се поднесува во СОЦДАД електронскиот систем на Царинската управа.

Насоката за поднесување на барањето за враќање во СОЦДАД можете да ја најдете на следниот линк:

https://customs.gov.mk/images/extralesnomaslo.pdf

Враќањето на дел од платената акциза се врши само за набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во согласност со Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите во вонредна состојба (Сл.Весник 169/2020). 

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење се користи во домаќинствата кон барањето, се приложува следната документација:

 • фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и
  • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски.

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, Кон барањето, се приложува следната документација:

 • решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
 • детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за греење,
 • местото и локацијата на производството каде што се користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните простори и/или простории, како и опремата која се користи за греење;
 • фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или царинска декларација за увезено гасно масло наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење;
 • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски
 • докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за греење или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во периодот за кој се бара враќање на дел од платената акциза.

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи кој го води Царинската управа, по што се врши враќање на делот од платената акциза во висина од 6 ден/лит на сметката на подносителот на барањето.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19 и 267/20)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-8963/2 од 23.12.2020 година Царинската управа  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 4/2020

за вработување на 119 (сто и деветнаесет ) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2021)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 119 (сто и деветнаесет) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2021):

 1. Советник за односи со јавност во Служба за односи со јавност во Одделение кабинет на директорот, 1 извршител.
 2. Оператор во Служба за кореспонденција и административно технички и организациски работи во Одделение кабинет на директорот, 2 извршители.
 3. Шеф на служба за проекти и стратегиjа во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител.
 4. Советник за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител.
 5. Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост во Служба за заштита на правата од интелектуална сопственост во Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост во Сектор за акцизи, 1 извршител.
 6. Самостоен советник – аналитичар во Служба за аналитика и статистика во Одделение за управување со ризици во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител.
 7. Инспектор за финансиски истраги во Служба за финансиски истраги во Одделение за истраги во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител.
 8. Администартивен оператор за спроведување на обуки во Одделение за обуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител.
 9. Самостоен советник за сметководство во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 10. Самостоен советник за плаќање во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 11. Административен оператор книговодител во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 12. Административен оператор во Служба за присилна наплата во Одделение за наплата на приходи во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 13. Административен оператор за тековно одржување на објекти во Одделение за инвестиции и одржување во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител.
 14. Самостоен советник за раководење со проекти во Служба за развој во Одделение за програмирање и развој во Сектор за информатичкии комуникациски технологии, 1 извршител.
 15. Советник за апликативна поддршка во Служба за корисничка поддршка во Одделение за апликативна поддршка во Сектор за информатичкии комуникациски технологии, 1 извршител.
 16. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 17. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 18. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 1 извршител.
 19. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 3 извршители.
 20. Виш цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители.
 21. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители.
 22. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје. 1 извршител.
 24. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје, 6 извршители.
 25. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје, 1 извршител.
 26. Цариник во царинска испостава Јажинце во царинарница Скопје, 1 извршител.
 27. Виш цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител.
 28. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 3 извршители.
 29. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 30. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 6 извршители.
 31. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 32. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 33. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Штип, 2 извршители.
 34. Виш цариник во царинска испостава Штип воЦаринарница Штип, 1 извршител.
 35. Виш цариник во царинска испостава Велес во Царинарница Штип, 1 извршител.
 36. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во Царинарница Штип, 3 извршители.
 37. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во Царинарница Гевгелија, 4 извршители.
 38. Цариник во царинска испостава Дојран во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 39. Виш цариник во царинска испостава Струмица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители.
 40. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 41. Цариник во царинска испостава Богородица во Царинарница Гевгелија, 6 извршители.
 42. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ново Село воЦаринарница Гевгелија, 2 извршители.
 43. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 44. Виш цариник во царинска испостава Битола во Царинарница Битола, 2 извршители.
 45. Цариник во царинска испостава Битола во Царинaрница Битола, 1 извршител.
 46. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 3 извршители.
 47. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител.
 48. Цариник воотсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител.
 49. Виш цариник во царинска испостава Прилеп во Царинарница Битола, 2 извршители.
 50. Цариник во царинска испостава Стење во Царинарница Битола, 2 извршители.
 51. Цариник во царинска испостава Аеродром Св.Апостол Павле- Охрид во Царинарница Битола, 2 извршители.
 52. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ќафасанво Царинарница Битола, 1 извршител.
 53. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасанво Царинарница Битола, 1 извршител.
 54. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 3 извршители.
 55. Водител на смена во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител.
 56. Цариник во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 2 извршители.
 57. Цариник во царинска испостава Свети Наум во Царинарница Битола, 3 извршители.
 58. Виш цариник во царинска испостава Струга во Царинарница Битола, 1 извршител.
 59. Наплатувач на гранични премини за царинарница Скопјево Служба за управување со гранични премини за Царинарници Скопје во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители.
 60. Наплатувач на граничен премин за царинарница Куманово во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Куманово во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители.
 61. Наплатувач на граничен премин за царинарница Штип во Служба за управување со гранични премини за царинарници Штип во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител.
 62. Наплатувач на граничен премин за царинарницаГевгелија во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Гевгелија во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители.
 63. Наплатувач на граничен премин за царинарница Битола во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Битола во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители.

 

Општи услови за сите работни места:

-       да е државјанин на Република Северна Македонија,

-       активно да го користи македонскиот јазик,

-       да е полнолетен,

-       да има општа здравствена способност за работното место и

-       со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник за односи со јавност

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Оператор

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Шеф на служба за проекти и стратегија

-  ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  Економски науки, правни науки, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за проекти и стратегија

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, организациони науки и управување (менаџмент),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.  

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост, Самостоен советник – аналитичар, Самостоен советник за царински надзор.

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Инспектор за финансиски истраги

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за сметководство, Самостоен советник за плаќање,

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за раководење со проекти

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), компјутерска техника и информатика, информатика, телекомуникационо инжинерство,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за апликативна поддршка

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), компјутерска техника и информатика, информатика, телекомуникационо инжинерство,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Административен оператор

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Водител на смена

-  Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Виш цариник

-  нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Цариник

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Наплатувач

-  ниво на квалификации: Гимназиско или средно стручно образование,

-  без работно искуство.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

-  Доказ за државјанство;

-  Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);

-  Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек, или за средно образование – сите свидетелства (од прва до четврта година) и диплома за завршено средно образование;

-  Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-  Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);

-  Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Работно време на гранични царински испостави 12:24:12:48

Паричен износ на основна нето плата за работно место: шеф на служба за проекти – 35.826,00 денари, самостоен советник за заштита на права од интелектуална сопственост, самостоен советник – аналитичар, самостоен советник за сметководство, самостоен советник за плаќање и самостоен советник за цариннски надзор – 34,114.00, самостоен советник за раководење со проекти – 37.538,00 денари, советник за односи со јавност, советник за проекти и стратегија и советник за апликативна поддршка – 32.391,00 денари, инспектор за финансиски истраги – 28.967,00 денари, водител на смена - 35.173,00 денари, виш цариник – 32.729,00 денари, цариник 24.336,00 денари, оператор – 28.967,00 денари, административен оператор – 25.543,00 денари и наплатувач – 17.843,00 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2021 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs,gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 29.12.2020 година (вторник).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 4/2020“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РСМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

  

Пријава за вработување

 

  

 

 

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19 и 267/20)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-8963/2 од 23.12.2020 година Царинската управа  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 03/2020

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 2 ( ДВА ) ИЗВРШИТЕЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОРАДИ ПРИВРЕМЕНО ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА РАБОТА, ДО КРАЈОТ НА ТЕКОВНА ФИСКАЛНА ГОДИНА (2021)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 2 (два) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2021):

 1. Советник на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 2. 2.Началник на дделение во Одделение кабинет на директорот во Царинска управа, 1 извршител.

Општи услови за сите работни места:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија,

-          активно да го користи македонскиот јазик,

-          да е полнолетен,

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник на директор

-          ниво на квалификации: VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија;

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-          најмалку четири години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Началник на одделение кабинет на директор

-          ниво на квалификации: VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки,  информатика.

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-          најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

-          Доказ за државјанство;

-          Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);

-          Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек;

-          Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-          Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);

-          Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: Советник на директор – 47.820,00  денари, Началник на одделение – 41.817,00 денари,

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2021 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs,gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 29.12.2020 година (вторник).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 3/2020“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РСМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

 

Пријава за вработување

   

 

Почитувани,

Царинската управа во насока на навремено информирање на економските оператори на 28.12.2020 година (понеделник) со почеток во 14,00 часот ќе одржи информативна сесија на тема

ШТО НЕ ОЧЕКУВА ОД 01.01.2021 ГОДИНА – ПОСТ-БРЕГЗИТ

На информативната сесија ќе бидат дискутирани следните теми:

 1. Префреренцијален трговски режим со Обединетото Кралство – нов договор за слободна трговија
 2. Примена на ССА и кумулација на потекло
 3. Транзитни постапки и  примена на ТИР во CDPS

Информативната сесија ќе се одржи далечински со помош на алатката Microsoft Teams.

Се покануваат сите заинтересирани слушатели да се пријават  најдоцна до 25.12.2020 година (петок) до 16.00 часот на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за да им се испрати покана за презентацијата.

 

 

Почитувани кандидати,

1. Царинската управа ве известува дека на ден 20.01.2021 година (среда) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 12:00 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе полагање на стручен испит – ВТОР ДЕЛ односно ПОПРАВЕН испит (студија на случај) на кандидати кои:

- претходно го имаат положено првиот дел од испитот, а до сега не го полагале вториот дел од испитот, потребно е во рок од 3 дена од денот на објавување на ова известување да се пријават на е-меил адреса кај:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да може да бидат пријавени во списокот на кандидати за полагање на втор дел од испитот. 

- го положиле првиот дел (теоретски дел) но не го положиле вториот дел (студија на случај), односно вториот дел ќе го полагаат повторно.

Овие кандидати потребно е да поднесат пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Рокот за поднесување на Пријавите започнува од денес 23.12.2020 и трае до 31.12.2020 година.

Уплатата се врши на следната сметка:

 

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа ул.„Лазар Личеноски“ број 13, 1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на поправен испит за лиценциран застапник.