Царинската управа за членовите на Советодавното тело, коморските здруженија, компаниите, како и сите застапници на царинските постапки, денес одржа презентација и обука за начинот на тргување и постапките за увоз, извоз и транзит со Обединетото Кралство и  ЕУ после БРЕГЗИТ. Обуката ја отвори директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски.

Физичките лица кои обележаното гасно масло наменето за греење го употребиле за греење во домаќинствата, како и правните лица кои го употребиле како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, имаат право на враќање на дел од платената акциза во висина од 6 денари за литар.

Регистрација во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење

За остварување на правото на враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење, лицата треба да се евидентираат во Царинската управа во електронскиот систем СОЦДАД како корисници на обележано гасно масло и да добијат идентификациски број.

Насоките за поднесување на барањето за регистрирање во Евиденцијата на корисници на обележано гасно масло наменето за греење во СОЦДАД можете да ги најдете на веб страната на Царинската управа и тоа:

-          Насокa за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење употребено во процес на производство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/procesnaproizvodstvo.pdf

-          Насока за поднесување барање за регистрирање во МЕОС на барател за поврат на акциза за екстра лесно за греење во домаќинство на линкот:

https://customs.gov.mk/images/domakinstvo.pdf

Евидентирањето во Царинската управа се врши врз основа на поднесено електронско барање во кое барателот ги наведува:

 • Податоци за идентификација

-        назив или име и презиме,

-        седиште, адреса или адреса на живеење,

-        податоци за контакт,

-        ЕДБ или ЕМБГ

 • Податоци за локацијата на складирањето и користењето на обележаното гасно масло наменето за греење,
 • Капацитетот на резервоарите и
 • Техничките карактеристики на опремата за користење на обележаното гасно масло за греење во домаќинствата или во процесот на производството или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата.

Надлежниот царински орган согласно поднесеното барање врши теренска контрола и проверка на точноста на поднесените податоци за евидентирање на барателот со цел издавање на идентификацискиот број.

Барање за поврат на акциза

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло го врши надлежниот царински орган врз основа на поднесено барање за враќање на дел од платената акциза за обележаното гасно масло.

Барањето за враќање се поднесува во СОЦДАД електронскиот систем на Царинската управа.

Насоката за поднесување на барањето за враќање во СОЦДАД можете да ја најдете на следниот линк:

https://customs.gov.mk/images/extralesnomaslo.pdf

Враќањето на дел од платената акциза се врши само за набавена или увезена количина на обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во согласност со Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите во вонредна состојба (Сл.Весник 169/2020). 

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење се користи во домаќинствата кон барањето, се приложува следната документација:

 • фактура или фискална сметка за набавено обележано гасно масло наменето за греење во домаќинство, во кои се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење за домаќинство и
  • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски.

Во случај кога обележаното гасно масло наменето за греење е употребено како гориво за греење во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, Кон барањето, се приложува следната документација:

 • решение и тековна состојба од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
 • детален опис на дејноста за која се користи обележаното гасно масло наменето за греење,
 • местото и локацијата на производството каде што се користи обележаното гасно масло наменето за греење, како и складишните простори и/или простории, како и опремата која се користи за греење;
 • фактура за набавено обележано гасно масло наменето за греење или царинска декларација за увезено гасно масло наменето за греење во која се содржани податоците за набавената количина изразена во литри и износот на платената акциза;
 • докази од кои може да се утврди датумот на испораката, продавачот и лицето кое извршило достава на обележаното масло за греење;
 • доказ дека лицето ги има намирено долговите по основ на даночни и царински обврски
 • докази за оправданоста за враќање на дел од платената акциза од евиденцијата на лицето кое бара враќање, за количините на обележаното гасно масло наменето за греење или како додаток на друг енергент како гориво за греење во индустријата, во периодот за кој се бара враќање на дел од платената акциза.

Враќањето на дел од платената акциза за обележаното гасно масло наменето за греење во домаќинствата, во процес на производство или како додаток на друг енергент како гориво за греење се врши со прифаќање и верификување на регистрираното електронското барање за враќање на платената акциза, за што подносителот на барањето добива електронска порака од Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи кој го води Царинската управа, по што се врши враќање на делот од платената акциза во висина од 6 ден/лит на сметката на подносителот на барањето.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19 и 267/20)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-8963/2 од 23.12.2020 година Царинската управа  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 4/2020

за вработување на 119 (сто и деветнаесет ) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2021)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 119 (сто и деветнаесет) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2021):

 1. Советник за односи со јавност во Служба за односи со јавност во Одделение кабинет на директорот, 1 извршител.
 2. Оператор во Служба за кореспонденција и административно технички и организациски работи во Одделение кабинет на директорот, 2 извршители.
 3. Шеф на служба за проекти и стратегиjа во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител.
 4. Советник за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител.
 5. Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост во Служба за заштита на правата од интелектуална сопственост во Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост во Сектор за акцизи, 1 извршител.
 6. Самостоен советник – аналитичар во Служба за аналитика и статистика во Одделение за управување со ризици во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител.
 7. Инспектор за финансиски истраги во Служба за финансиски истраги во Одделение за истраги во Сектор за контрола и истраги, 1 извршител.
 8. Администартивен оператор за спроведување на обуки во Одделение за обуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител.
 9. Самостоен советник за сметководство во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 10. Самостоен советник за плаќање во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 11. Административен оператор книговодител во Служба за сметководство и плаќање во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 12. Административен оператор во Служба за присилна наплата во Одделение за наплата на приходи во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител.
 13. Административен оператор за тековно одржување на објекти во Одделение за инвестиции и одржување во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител.
 14. Самостоен советник за раководење со проекти во Служба за развој во Одделение за програмирање и развој во Сектор за информатичкии комуникациски технологии, 1 извршител.
 15. Советник за апликативна поддршка во Служба за корисничка поддршка во Одделение за апликативна поддршка во Сектор за информатичкии комуникациски технологии, 1 извршител.
 16. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 17. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 18. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 1 извршител.
 19. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 3 извршители.
 20. Виш цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители.
 21. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители.
 22. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 4 извршители.
 23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје. 1 извршител.
 24. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје, 6 извршители.
 25. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје, 1 извршител.
 26. Цариник во царинска испостава Јажинце во царинарница Скопје, 1 извршител.
 27. Виш цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител.
 28. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 3 извршители.
 29. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 30. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 6 извршители.
 31. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 32. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител.
 33. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Штип, 2 извршители.
 34. Виш цариник во царинска испостава Штип воЦаринарница Штип, 1 извршител.
 35. Виш цариник во царинска испостава Велес во Царинарница Штип, 1 извршител.
 36. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во Царинарница Штип, 3 извршители.
 37. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во Царинарница Гевгелија, 4 извршители.
 38. Цариник во царинска испостава Дојран во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 39. Виш цариник во царинска испостава Струмица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители.
 40. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 41. Цариник во царинска испостава Богородица во Царинарница Гевгелија, 6 извршители.
 42. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ново Село воЦаринарница Гевгелија, 2 извршители.
 43. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 1 извршител.
 44. Виш цариник во царинска испостава Битола во Царинарница Битола, 2 извршители.
 45. Цариник во царинска испостава Битола во Царинaрница Битола, 1 извршител.
 46. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 3 извршители.
 47. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител.
 48. Цариник воотсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител.
 49. Виш цариник во царинска испостава Прилеп во Царинарница Битола, 2 извршители.
 50. Цариник во царинска испостава Стење во Царинарница Битола, 2 извршители.
 51. Цариник во царинска испостава Аеродром Св.Апостол Павле- Охрид во Царинарница Битола, 2 извршители.
 52. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ќафасанво Царинарница Битола, 1 извршител.
 53. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасанво Царинарница Битола, 1 извршител.
 54. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 3 извршители.
 55. Водител на смена во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител.
 56. Цариник во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 2 извршители.
 57. Цариник во царинска испостава Свети Наум во Царинарница Битола, 3 извршители.
 58. Виш цариник во царинска испостава Струга во Царинарница Битола, 1 извршител.
 59. Наплатувач на гранични премини за царинарница Скопјево Служба за управување со гранични премини за Царинарници Скопје во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители.
 60. Наплатувач на граничен премин за царинарница Куманово во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Куманово во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители.
 61. Наплатувач на граничен премин за царинарница Штип во Служба за управување со гранични премини за царинарници Штип во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител.
 62. Наплатувач на граничен премин за царинарницаГевгелија во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Гевгелија во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители.
 63. Наплатувач на граничен премин за царинарница Битола во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Битола во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители.

 

Општи услови за сите работни места:

-       да е државјанин на Република Северна Македонија,

-       активно да го користи македонскиот јазик,

-       да е полнолетен,

-       да има општа здравствена способност за работното место и

-       со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник за односи со јавност

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Оператор

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Шеф на служба за проекти и стратегија

-  ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,  Економски науки, правни науки, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за проекти и стратегија

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, организациони науки и управување (менаџмент),

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.  

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост, Самостоен советник – аналитичар, Самостоен советник за царински надзор.

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Инспектор за финансиски истраги

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за сметководство, Самостоен советник за плаќање,

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за раководење со проекти

-  ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), компјутерска техника и информатика, информатика, телекомуникационо инжинерство,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за апликативна поддршка

-  ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), компјутерска техника и информатика, информатика, телекомуникационо инжинерство,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),

-  најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Административен оператор

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Водител на смена

-  Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Виш цариник

-  нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Цариник

-  ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-  без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Наплатувач

-  ниво на квалификации: Гимназиско или средно стручно образование,

-  без работно искуство.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

-  Доказ за државјанство;

-  Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);

-  Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек, или за средно образование – сите свидетелства (од прва до четврта година) и диплома за завршено средно образование;

-  Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-  Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);

-  Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Работно време на гранични царински испостави 12:24:12:48

Паричен износ на основна нето плата за работно место: шеф на служба за проекти – 35.826,00 денари, самостоен советник за заштита на права од интелектуална сопственост, самостоен советник – аналитичар, самостоен советник за сметководство, самостоен советник за плаќање и самостоен советник за цариннски надзор – 34,114.00, самостоен советник за раководење со проекти – 37.538,00 денари, советник за односи со јавност, советник за проекти и стратегија и советник за апликативна поддршка – 32.391,00 денари, инспектор за финансиски истраги – 28.967,00 денари, водител на смена - 35.173,00 денари, виш цариник – 32.729,00 денари, цариник 24.336,00 денари, оператор – 28.967,00 денари, административен оператор – 25.543,00 денари и наплатувач – 17.843,00 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2021 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs,gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 29.12.2020 година (вторник).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 4/2020“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РСМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

  

Пријава за вработување

 

  

 

 

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19 и 267/20)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-8963/2 од 23.12.2020 година Царинската управа  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 03/2020

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 2 ( ДВА ) ИЗВРШИТЕЛИ НА ОПРЕДЕЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОРАДИ ПРИВРЕМЕНО ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА РАБОТА, ДО КРАЈОТ НА ТЕКОВНА ФИСКАЛНА ГОДИНА (2021)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 2 (два) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2021):

 1. Советник на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 2. 2.Началник на дделение во Одделение кабинет на директорот во Царинска управа, 1 извршител.

Општи услови за сите работни места:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија,

-          активно да го користи македонскиот јазик,

-          да е полнолетен,

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник на директор

-          ниво на квалификации: VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија;

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-          најмалку четири години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Началник на одделение кабинет на директор

-          ниво на квалификации: VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки,  информатика.

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-          најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

-          Доказ за државјанство;

-          Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);

-          Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек;

-          Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-          Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);

-          Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: Советник на директор – 47.820,00  денари, Началник на одделение – 41.817,00 денари,

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2021 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs,gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 29.12.2020 година (вторник).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 3/2020“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РСМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

 

Пријава за вработување

   

 

Почитувани,

Царинската управа во насока на навремено информирање на економските оператори на 28.12.2020 година (понеделник) со почеток во 14,00 часот ќе одржи информативна сесија на тема

ШТО НЕ ОЧЕКУВА ОД 01.01.2021 ГОДИНА – ПОСТ-БРЕГЗИТ

На информативната сесија ќе бидат дискутирани следните теми:

 1. Префреренцијален трговски режим со Обединетото Кралство – нов договор за слободна трговија
 2. Примена на ССА и кумулација на потекло
 3. Транзитни постапки и  примена на ТИР во CDPS

Информативната сесија ќе се одржи далечински со помош на алатката Microsoft Teams.

Се покануваат сите заинтересирани слушатели да се пријават  најдоцна до 25.12.2020 година (петок) до 16.00 часот на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за да им се испрати покана за презентацијата.

 

 

Почитувани кандидати,

1. Царинската управа ве известува дека на ден 20.01.2021 година (среда) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 12:00 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе полагање на стручен испит – ВТОР ДЕЛ односно ПОПРАВЕН испит (студија на случај) на кандидати кои:

- претходно го имаат положено првиот дел од испитот, а до сега не го полагале вториот дел од испитот, потребно е во рок од 3 дена од денот на објавување на ова известување да се пријават на е-меил адреса кај:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да може да бидат пријавени во списокот на кандидати за полагање на втор дел од испитот. 

- го положиле првиот дел (теоретски дел) но не го положиле вториот дел (студија на случај), односно вториот дел ќе го полагаат повторно.

Овие кандидати потребно е да поднесат пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Рокот за поднесување на Пријавите започнува од денес 23.12.2020 и трае до 31.12.2020 година.

Уплатата се врши на следната сметка:

 

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа ул.„Лазар Личеноски“ број 13, 1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на поправен испит за лиценциран застапник.

 

 

На ден 18.12.2020 година царинските инспектори од Секторот за контрола и истраги во заедничка акција со Министерството за внатрешни работи, запленија околу 110 кг опојна дрога марихуана, со што  прекинаа меѓународен  ланец на шверц на опојни дроги.

Имено, царинските инспектори на излез од Република Северна Македонија, на ГП Ново Село, околу 21 часот, селектирале и  извршиле детална контрола на товарно моторно возилото, при што во специјално направен бункер, откриени се 102 пакувања, полиетиленски кеси, во кои била вакумирана растителна материја со зелена боја. По извршеното  тестирање на тестер за дрога  утврдено е  дека се работи за опојна дрога марихуана.

Против осомниченото лице (странски државјанин), Министерството за внатрешни работи, покрена кривична пријава за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги психотропни супстанции и прекурсори“ казниво по член 215 став 1 и став 7 од Кривичниот законик до надлежното Јавно обвинителство во Струмица. На осомниченото лице му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена.

 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за положен стручен испит за  лиценциран застапник, за кандидатите кои полагаа на ден 09.12.2020 година се изготвени. Сите кандидати кои го положија испитот можат да дојдат во просториите на Царинска управа  ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на I спрат во Одделени за царински и даночни постапки соба бр.8 , секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, започнувајќи од 18.12.2020 до 25.12.2020.

Исто така, Ве известуваме дека Уверенијата може во ваше име или во име на повеќе кандидати да ги подигне и друго лице.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа или не можат да обезбедат друго лице кое во нивно име ќе го подигне Уверението за положен испит, потребно е да испратат електронска порака на адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., а Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата.

   

 

 

 

Членките на ЦЕФТА оваа година со комбинирани активности ја одбележуваат „Неделата посветена на CEFTA“.  На конференцијата која се одржа денес, 17 декември, се даде осврт на сите активности кои се презедоа за справување со предизвиците од  пандемијата со Ковид -19,  со цел да се намали неизвесноста и опаѓањето на економските активности. Во текот на 2020 година, за време на претседавањето на Босна и Херцеговина со ЦЕФТА се вложија напори од сите членки, се пројавија значителни иницијативи, кои покажаа сериозни резултати во справување со кризата. На конференцијата уште еднаш беше истакнато значењето на зелените коридори кои беа воведени на иницијатива на Царината на Република Северна Македонија и кои како навремено препознаена ефкасна мерка допринесоа за закрепнување и оживување на трговската размена.

Директорот Танасоски во својот настап како панелист на првата панел дискусија посветена на „Регионална економска соработка: Пресвртница во справувањето на регионот со Ковид-19 и одредница за трајно економско закрепнување”, даде осврт на имплементацијата и значењето на „зелените коридори“ за регионот, како и можностите за понатамошно олеснување на трговијата на регионално ниво. Во своето обраќање директорот даде осврт и на придобивките наменети за економските оператори од спроведување на регионалната стратегија за управување со ризици.

Што се однесува до регионот, амбициозни потфати претстојат и во блиска иднина, особено преку активностите што ќе бидат превземени  во рамки на Акциониот план за Заеднички регионален пазар 2021-2024 . Заедничкиот регионален пазар обезбедува многукратни придобивки:

 • конкурентност на цена
 • патување, студирање и водење бизнис во регионот на полесен начин и без бариери
 • зголемување на бројот на работни места
 • интегриран пазар за 18 милиони луѓе кој ќе биде поконкурентен на сцената на ЕУ и на глобално ниво
 • дополнителен раст за регионот

Конференцијата е можност за размена на мислења за идниот развој на регионот. Заклучоците кои ќе произлезат ќе бидат опфатени и во следните работни програми на органите на ЦЕФТА.  

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Денес, 16 декември 2020 година преку онлајн платформа директорот Танасоски и претставници од Царинската управа учествуваа на јавната расправа на тема  „Стратегија за реформа на даночниот систем 2021 - 2024“, во организација на Министерството за финансии.

Изготвувањето на оваа Стратегија произлегува од активноста која започна во 2018 година во која учествуваа засегнатите домашни институции како и меѓународни партнери. Таа го следи стратегискиот пристап кон креирање на политики усвоени од Министерството за финансии на Република Северна Македонија согласно Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021 година.

Институците на Република Северна Македонија кои придонесоа за изготвување на Стратегијата и ќе бидат вклучени во нејзината имплементација се Министерството за финансии, Управата за јавни приходи, Царинската управа, Управата за финансиско разузнавање и Управата за финансиска полиција.