Денес 22 Јануари, во просториите на Царинската лабораторија свечено се промовираше високо софистицираната опрема набавена благодарение на Европската комисија преку ИПА програмата.

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-231/2 од 13.01.2020 година Царинската управа  објавува:

Управата за царински работи и приходи на Обединетото Кралство, на Царинската управа на Република Северна Македонија и донираше нова софистициран рачен скенер за пребарување возила. Донацијата ја предаде г. Адам Вудроу,  офицер за врска на Управата за царински работи и приходи на Обединетото Кралство.


Директорот на Царинска управа, г. Ѓоко Танасоски истакна дека скенерот што ќе го користат мобилните тимови претставува еден од начините за спречување и откривање на закани, како и стандард во секојдневното оперативно работење. Директорот посочи и дека поддршката и воспоставената соработка со царинските органи на Обединетото кралство е насочена кон подобрувањето на постојните и примената на нови техники и модалитети на работење преку размена на информации и најдобра практика во областа на борбата против криминалот, но и придонес кон забрзувањето на царинските постапки и трговија.


Офицерот за врска на Управата за царински работи и приходи на Обединетото Кралство г. Вудроу изрази задоволство од досегашната соработка со Царинската Упрва  на Република Северна Македонија, и се надева дека  оваа соработка  ќе продолжи и во иднина.

 

 

DSCN9597
DSCN9602
DSCN9605
DSCN9609
DSCN9611
DSCN9613
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

Во текот на денешниот ден, на барање на дел од увозниците на половни возила се одржа работен состанок во просториите на Царинската управа. На состанокот беа присутни претставници на увозниците кои дадоа забелешки од првичната примена на Законот за данок на моторни возила кој стапи на сила од 01.01.2020 година.

Како една од главните дилеми која беше посочена на состанокот беше практичната примена на законските одредби и нејаснотиите со кои се соочуваат увозниците на половните возила при пресметката на новиот данок за моторни возила, како и зголемувањето на давачките за кои стравуваат дека ќе предизвика прекин во нивното работење. Особен акцент во разговорите беше ставен на возилата кои се оцаринети пред почетокот на примената на новиот Закон за данок на моторни возила, дали подлежат на дополнителен данок или не, како и состојбата со возилата кои се на пат за испорака во нашата земја. Истакната беше поддршката на носењето на измени во делот на даночењето на моторните возила со позитивен пристап за стимул на увоз на по еколошки возила, но сето тоа во корелација со куповната моќ на граѓаните за кои истакнаа дека тешко може да си дозволи купување на поскапи возила.Од страна на Царинската управа пред претставниците беа презентирани основните одредби на Законот за данок на моторни возила и практично беа направени неколку пресметки на данокот на моторни возила. Беше заклучено дека во делот на начинот на пресметка сеуште во јавноста кружат шпекулативни пресметки кои во многу ги доведуваат и увозниците и купувачите во заблуда, при што граѓаните се во дилема колку давачки треба да се платат за возилата.

Од страна на Царинската управа беше истакнато дека граѓаните овие давачки можат сами да ги пресметаат доколку го користат калкулаторот кој е објавен на веб страната на Царинската управа кој е воспоставен за таа цел. (линк на следната страна http://ite.customs.gov.mk:9070/userForm ) Во оваа насока беше предложено да се организира директно презентирање на законските одредби пред увозниците по региони и да се расчистат дилемите со кои се соочуваат во моментот.

Посебно беше истакнато дека согласно новиот закон, возилата со вредност до 10.000 евра се даночат исклучиво само по тоа колку загадуваат, а не како досега по вредност на возилото. Тие што имаат помали емисии на СО2 плаќаат помалку давачки од тие кој емитуваат повисоки износи на СО2. За возила со вредност над 10.000 евра пресметката се врши и по емисијата на СО2 и по вредност на возилата.


Во однос на дилемите дали треба досега оцаринетите возила да платат данок потенцирано беше дека тоа што е завршено по стариот закон не подлежи на дополнителна наплата на данок на моторни возила и возилата можат слободно да се продаваат на купувачите.

На крајот беше заклучено дека Царинската управа ќе ги разгледа доставените забелешки и ќе оствари дополнителна средба со сите засегнати страни со овој закон.

Image-1 (19)
Image-1 (22)
Previous Next Play Pause
1 2

Царинската управа на Република Северна Македонија организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 15.1.2021 година.

Претходната обука за полагање на стручен испит за лиценциран застапник ќе се одржи во Скопје, во Централната управа (стар објект) на ден 20, 22, 26 и 28 јануари 2021 година. Царинската управа врз основа на пријавениот број на кандидати обуката ќе ја одржи во согласност со Протоколот за организација на работни состаноци, обуки, курсеви и семинари од Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на корона вирус COVID-19 (Сл.весник бр.123/20), или со далечинско учење.

За начинот на одржување на претходаната обука како и за часот на започнување на предавањата кандидатите ќе бидат навремено известени.

Царинската управа го задржува правото за измена на терминот за одржување и распоредот на претходната обука, а за сите измени кандидатите ќе бидат навремено известени.

Согласно член 5 став 1 и 2 од Правилникот за програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник, е предвидено дека претходната обука се спроведува според Програмата за спроведување на претходна обука за лиценциран застапник и дека за посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

Уплатата може да се изврши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: Посета на претходна обука за кандидат – (Име и Преземе на кандидатот)

Сите кандидати кои планираат да ја посетуваат претходната обука потребно е да достават:

1.ПРИЈАВА за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит и

2.Доказ за уплатени средства во архивите на: Царинската управа и царинарниците Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово.

Пријавата може да ја најдете тука.

Рок за доставување на пријавите: до 15. 1.2021 година

Претходната обука ќе се одржи според следниов распоред:

                                Распоред за претходна обука

Ред. бројТема на обукатаДатум
1.Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи20.01.2021
2.Спроведување на транзитна постапка20.01.2021
3.Царински дозволено постапување или употреба на стока20.01.2021
4.Царински постапки22.01.2021
5.Изготвување и употреба на царинска декларација22.01.2021
6.Вредност на стоката за царински потреби22.01.2021
7.Царинска  тарифа26.01.2021
8.Потекло на стока26.01.2021
9.Даноци, акцизи  и даночна политика26.01.2021
10.Нетарифни мерки и мерки на трговска политика28.01.2021
11.Транспорт и транспортно осигурување28.01.2021
12.Шпедитерско работење28.01.2021

Листата на кандидати кои ќе земат учество на обуките според термините на одржување, ќе биде дополнително објавена на интернет страната по завршувањето на рокот за пријавување. 

За терминот и местото на одржување на стручниот испит за лиценциран застапник прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатот, дополнително и навреме ќе бидете известени.      

Сите дополнителни информации можете да ги добиете на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Поради надградба на Модулот за систем за контрола на движење на акцизни добра во постапка на акцизно одложување, Царинската управа ги известува корисниците на системот дека до 21.00 часот  движењето ќе се одвива во резервна постапка со примена на хартиен административен документ, по кој период може да се премине на електронско поднесуваање на акцизен документ.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија илегален мигрант, како и неколку обиди за криумчарење разна стока, при што се задржани техничка стока, алат, автоделови, конзоли за видео-игри, прашок за перење, пијалоци, делови за мобилни телефони и делови за видео игри, девизи и козметички производи.

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19) в.в. со член 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 02-017435/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0004 од 27.10.2015 година, број 04-065421/15-0012 од 21.06.206 година, 04-065421/15-0041 од 25.06.2019 година, Правилникот за систематизација на работните места во Царинската управа број 02-14736/1 од 06.10.2015 година, број 01-065421/15-0007 од 25.02.2016 година број 01-065421/15-0013 од 21.06.2016 година, број 04-065421/15-0035 од 09.07.2018 година, број 04-065421/15-0040 од 25.06.2019 година и 04-065421/15-0048 од 21.11.2019 година и број и известувањето од Министерството за финансии број 18-11733/2 од 26.12.2019, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 4/2019

за вработување на 92 (девеесет и два) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2020)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 92 (девеесет и два) извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2020):

 1. Советник на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 2. Началник на oдделение во Одделение кабинет на директорот во Царинска управа, 1 извршител,
 3. Советник за односи со јавност во Служба за односи со јавност во Одделение кабинет на директорот, 1 извршител,
 4. Шеф на служба за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител,
 5. Советник за проекти и стратегија во Служба за проекти и стратегија во Одделение за меѓународна соработка, проекти и европска интеграција, 1 извршител,
 6. Советник за администрирање со акцизни марки во Служба за администрирање со акцизни марки во Одделение за акцизни постапки во Сектор за акцизи, 1 извршител,
 7. Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост во Служба за заштита на правата од интелектуална сопственост во Одделение за нетарифни мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост во Сектор за акцизи, 1 извршител,
 8. Административен оператор за спроведување на обуки во Одделение за oбуки во Сектор за управување со човечки ресурси, 1 извршител,
 9. Административен оператор во Служба за буџетска контрола и координација во Одделение за финансии и сметководство во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител,
 10. Административен оператор во Служба за присилна наплата во Одделение за наплата на приходи во Сектор за финансиски прашања, 1 извршител,
 11. Административен оператор за тековно одржување на објекти во Одделение за инвестиции и одржување во Сектор за административни и технички работи, 1 извршител,
 12. Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 4 извршители,
 13. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во Царинарница Скопје, 3 извршители,
 14. Виш цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 15. Цариник во царинска испостава Скопје 2 во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 16. Виш цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 17. Цариник во царинска испостава Скопје 3 во Царинарница Скопје, 2 извршители,
 18. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 4 извршители,
 19. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меѓународен Аеродром Скопје во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 20. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостав Блаце во царинарница Скопје, 6 извршители,
 21. Виш цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 22. Цариник во царинска испостава Тетово во Царинарница Скопје, 1 извршител,
 23. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 24. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 25. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табановце автопат во Царинарница Куманово, 5 извршители,
 26. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 27. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Деве Баир во Царинарница Куманово, 1 извршител,
 28. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Штип, 2 извршители,
 29. Виш цариник во царинска испостава Штип во Царинарница Штип, 1 извршител,
 30. Цариник во царинска испостава Штип во Царинарница Штип, 1 извршител,
 31. Виш цариник во царинска испостава Велес во Царинарница Штип, 1 извршител,
 32. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во Царинарница Штип, 1 извршител,
 33. Административен оператор во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 34. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во Царинарница Гевгелија, 4 извршители,
 35. Цариник во царинска испостава Дојран во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 36. Виш цариник во царинска испостава Струмица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 37. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 38. Цариник во царинска испостава Богородица во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 39. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 2 извршители,
 40. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Ново Село во Царинарница Гевгелија, 1 извршител,
 41. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Битола, 1 извршител,
 42. Виш цариник во царинска испостава Битола во Царинарница Битола, 2 извршители,
 43. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 3 извршители,
 44. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 1 извршител,
 45. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во Царинарница Битола, 2 извршители,
 46. Виш цариник во царинска испостава Прилеп во Царинарница Битола, 1 извршител,
 47. Цариник во царинска испостава Стење во Царинарница Битола, 1 извршители,
 48. Цариник во царинска испостава Аеродром Св.Апостол Павле - Охрид во Царинарница Битола, 1 извршител,
 49. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 1 извршител,
 50. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасан во Царинарница Битола, 1 извршител,
 51. Водител на смена во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител,
 52. Цариник во царинска испостава Блато во Царинарница Битола, 1 извршител,
 53. Цариник во царинска испостава Свети Наум во Царинарница Битола, 1 извршител,
 54. Виш цариник во царинска испостава Струга во Царинарница Битола, 1 извршител,
 55. Наплатувач на гранични премини за царинарница Скопје во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Скопје во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители,
 56. Наплатувач на граничен премин за царинарница Куманово во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Куманово во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 2 извршители,
 57. Наплатувач на граничен премин за царинарница Гевгелија во Служба за управување со гранични премини за Царинарници Гевгелија во Одделение за управување со гранични премини во Сектор за административни и технички работи, 3 извршители,

Општи услови за сите работни места:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност за работното место и
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник на директорот

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку четири години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Началник на oдделение

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, информатика,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место:Советник за односи со јавност

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Шеф на служба за проекти и стратегија

 • ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, наука за книжевност и наука за јазикот (лингвистика),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката

Посебни услови за работно место: Советник за проекти и стратегија

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, организациони науки и управување (менаџмент),
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Советник за администрирање со акцизни марки

 • ниво на квалификации VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехрамбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку една година работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за заштита на правата од интелектуална сопственост,

 • ниво на квалификации VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски),
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Административен оператор

 • ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Водител на смена

 • Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за царински надзор

 • Ниво на квалификации: завршено VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • најмалку три години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Виш цариник

 • нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Цариник

 • ниво на квалификации: најмалку вишо или средно образование,
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
 • без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Наплатувач

 • ниво на квалификации: Гимназиско или средно стручно образование,
 • без работно искуство.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

 • Доказ за државјанство;
 • Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);
 • Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек, или за средно образование – сите свидетелства (од прва до четврта година) и диплома за завршено средно образование;
 • Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
 • Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);
 • Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: советник на директор – 47.824,00 денари, началник на одделение - 41.817,00 денари, шеф на служба - 35.823,00 денари, водител на смена - 35.169,00 денари, самостоен советник - 34.110,00 денари, советник - 32.386,00 денари, виш цариник- 32.724,00 денари, цариник - 24.328,00 денари, административен оператор за царинарница 23.821,00 денари, административен оператор - 25.534,00 денари и наплатувач 17.835,00 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2020 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs.gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 03.01.2020 година (петок).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 4/2019“). Контакт телефонски број 02 3116 188 Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

Пријава за вработување

 

 

Возилата ќе се даночат според еколошката категорија. Од први јануари, за возила до 10.000 евра вредност, износот на данок ќе се пресметува само според емисијата на ЦО2. Разликата во еколошката категорија на возилата ќе се отслика во висината на данокот и кога станува збор за возила со дизел и бензински мотори. Возило со иста вредност и иста емисија на ЦО2, ако е со бензински мотор ќе плати помал данок. На пример, за сите возила со вредност до 10.000 евра и емисија на ЦО2 од 130 грама на километар, ако се со бензински мотор данокот ќе изнесува 6.500 денари а ако моторот е дизел - двојно повеќе.


-Притисокот на граѓанскиот сектор за загадувањето на животната средина е жесток и со право, зашто за здравјето нема алтернатива. Министерство за финансии и Царинската управа одговараат на дел од предизвиците поврзани со загадувањето на воздухот со системско, а не со ад-хок решение. Минатата среда пратениците го изгласаа новиот Закон за данок на моторни возила. Со него за прв пат се воведува принципот: ако возилото помалку загадува, за него има помал данок - рече министерката за финансии Нина Ангеловска на презентацијата на новата регулатива за оданочување на возилата при увоз.  


Директорот на Царинската управа Ѓоко Танасоски посочи дека мотивирањето на граѓаните да набавуваат возила што помалку загадуваат ќе биде заедничко залагање на повеќе институции каде се планира спроведување на посебни мерки. Сегашните бројки упатуваат на тоа дека 82 проценти од набавуваните возила се половни, а само 18 проценти нови возила.


Со Уредба, којашто Владата ќе ја разгледува на утрешната седница, се утврдува начинот на пресметка на данокот на моторните возила врз основа на два критериуми: емисија на јаглерод диоксид - ЦO2 изразен во грамови по километар и вредност на возилото. Возилата со пониска емисија на ЦO2 стануваат економски поисплатливи за набавка во однос на оние кои имаат повисока емисија на ЦO2.


Министерката Ангеловска нагласи дека новиот Закон за данок на моторни возила е прв закон за оданочување на возила кој не води сметка само за висината на приходите во буџетот туку прв пат се вградува компонента што ја стимулира набавката на еколошки возила и со тоа придонесува за намалување на загадувањето. Со тоа се стимулира обнова на возниот парк на систематска основа, што е многу важно, затоа што возниот парк во државата е стар меѓу 15 и 18 години.
Во Буџетот за 2020 година буџетските приходи од новиот данок се очекува да бидат колку и од акцизата на возилата во 2019.
-Со измените се стимулира набавка на нови возила преку изземање од давачки за одредени возила, оние што се користат за прва помош, погребални услуги и преку враќање на платен данок за нови возила наменети за такси превозни услуги, каде повратот на данок зависи од конкретната намена на возилото. Кај моторни возила ќе има 25 проценти поврат на данок, а кај возила со седишта 7+1 и 8+1 што ќе се употребуваат за такси услуги и за потреби на компании ќе се враќа данок до 80 проценти. За поттикнување на употребата на електричните возила, за сите категории од овој вид е пропишано ослободување од посебен данок на моторни возила. Хибридните возила ќе подлежат на ослободување до 50 проценти од данокот - објасни Танасоски.


Според возниот парк во државата, процена е дека просечната емисија на ЦО2 е околу 170 гр./км. Границата која е поставена за производителите на нови возила за 2020 година во ЕУ е 95 гр./км CO2.  Во моментов просекот во земјите на ЕУ е 130-140 гр./км CO2. На ниво на ЕУ, автомобилите се одговорни за околу 12 проценти од вкупните емисии на јаглерод диоксид, главен стакленички гас.

viber_image_2019-12-27_14-41-43
viber_image_2019-12-27_14-43-57
viber_image_2019-12-27_14-44-24
Previous Next Play Pause
1 2 3

Во текот на месец декември, царинските службеници спречија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што се задржани луксузен часовник, облека, обувки, цигари, компјутери, печатар, странски регистарски таблички, фалсификати и друго.

Привремено се задржани:

Луксузен часовник

- луксузен часовник со вредност од околу 35 илјади евра, откриен на граничниот премин Богородица на влез во државата кај лице со грчко државјанство, кое управувало патничко моторно возило со бугарски регистарски ознаки. На прашање на царинските службеници дали има нешто да пријави, патникот не пријавил ништо, но по извршена контрола, под возачкото седиште од задната страна, во црна кеса во оригинална кутија пронајден е часовник и фактура за часовникот на име на швајцарски државјанин. Станува збор за часовник марка Audemars Piguet Royal Oak Offshore со вредност од 2.200.000,оо денари и избегнати царински давачки 525.800, оо денари.

Против сторителот е поднесена соодветна кривична пријава за избегнати царински давачки, а часовникот е привремено одземен.

Облека и обувки

- 1.418 парчиња облека (долна облека, јакни, дуксери, тренерки, хеланки, капи и чорапи) и 83 пара патики, откриени при контрола на финско патничко комбе, управувано од фински државјанин пријавени за влез во државата на граничниот премин Богородица. Непријавените производи, пронајдени во 8 куфери, 2 картонски кутии и 2 кеси, сместени во багажникот на возилото, се привремено здржани, а против возачот ќе биде поведена соодветна постапка.

- 15 пара спортски обувки, откриени од страна на мобилните царински тимови, при контрола на македонски автомобил, управуван од македонски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Богородица. Непријавените обувки, пронајдени во хартиена кеса и патна торба, сместени на задните седишта на возилото, се привремено задржани, а против возачот ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка.

Цигари

- 100 штеки цигари, откриени во два одвоени случаи на Интернационалниот Аеродром Скопје.

Во првиот случај, во чекираниот багаж на косовски државјанин, кој имал намера да отпатува со лет за Шведска, биле пронајдени 50 штеки цигари Winston 100's со македонски акцизни маркички.

Во вториот случај, во личниот и чекираниот багаж на македонски државјанин, кој имал намера да отпатува со лет за Шведска, биле пронајдени исто така 50 штеки цигари, од марката Winston, без акцизни маркички, за кои патникот изјавил дека ги набавил од грчки фри-шоп.

Во двата случаи, непријавените цигари се привремено задржани а против патниците ќе бидат поведени прекршочни постапки.

- 51 штека цигари Marlboro, без акцизни маркички, откриени од страна на полициски службеници при контрола на турски автобус, извршена во близина на наплатната рампа Петровец. Непријавените цигари, пронајдени на последните седишта на автобусот, биле предадени на мобилните царински тимови за понатамошна постапка. Цигарите се привремено задржани, а против водичот, македонски државјанин кој се пријавил како сопственик, ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка.

- 12 штеки цигари ОМЕбез акцизни маркички, откриени при контрола на грчки автомобил, управуван од грчки државјанин, пријавени за влез во државата на граничниот премин Богородица. Непријавените цигари, пронајдени во специјално адаптиран простор помеѓу резервоарот за гас во багажниот простор и задното седиште, преграден со тапациран и офарбан картон, се привремено задржани, а против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка.

Останато

- 2 нови десктоп компјутери со тастатури, марка HP Desktop pro G2, и 1 нов печатар со скенер марка HP laser jet pro MFP M130fw, откриени од страна на мобилните царински тимови, при контрола на српски џип Land Rover, управуван од турски државјанин, пријавен за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Непријавените апарати, пронајдени во багажникот на возилото, се привремено задржани, а против возачот е поднесено барање за поведување прекршочна постапка.

- 390 парчиња, 2 пара, 24 сета и 36 литри разна стока (електричен и рачен алат, делови за возила, пили, прашок за перење, дезодоранси, пијалоци), откриени од страна на мобилните царински тимови на ЦИ Taбановце, при контрола на товарно моторнo возилo управувано од македонски државјанин.

- 2Д проекторлеќа марка SONY LKRL-Z519 и 3Д Проектор леќа марка SONY LKRL-Z502, откриени од царинските службеници на царинска испостава Аеродром во Скопје, на влез во државата кај турски државјанин кој допатувал со лет од Турција.

- 1 комплет бугарски регистарски таблички и сообраќајни дозволи, откриени при контрола на бугарски џип, управуван од македонски државјанин, пријавен за излез од државата на граничниот премин Делчево. Табличките и сообраќајните дозволи, за кои возачот изјавил дека припаѓале на патничко возило кое било во негова сопственост, но го продал во отпад поради тоа што било оштетено во сообраќајна незгода, биле пронајдени во кеса сместена под совозачкото седиште. Истите се привремено задржани а против возачот ќе биде поведена прекршочна постапка.

Стока за која постои сомневање дека повредува права од интелектуална сопственост

- 2.134 плишани играчки со ознаки на заштитени трговски марки, откриени од страна на мобилните царински тимови во соработка со царински инспектори од Одделението за истраги, при контрола на стока со потекло од Кина, наменета за увозник од с. Лабуништа, пријавена за увозно царинење во царинската испостава Битола. Поради сомневање дека производите повредуваат права од интелектуална сопственост, истите се привремено задржани и согласно законските прописи ќе биде поведена постапка за утврдување на нивната оригиналност.

Obleka, obuvki, Bogorodica
Obuvki, mobilna
Registarski tablicki,Delcevo
Сл. 1 часовник
Сл. 2 часовник
Сл. 3 часовник
Cigari Bogorodica
Cigari, Aerodrom SK
Cigari, Aerodrom SK1
Cigari, mobilna
Kompjuter, stampac, mobilna
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11