Царинската управа ве известува дека податоците внесени во времената околина на СОЦДАД ќе бидат префрлени на продукциска околина. Тоа значи дека линковите кон времената околина за поврзување кон СОЦДАД

https://traders-ct.customs.gov.mk/registration-ui ,

https://traders-ct.customs.gov.mk/myAccount-ui и

https://traders-ct.customs.gov.mk/trader-meos-ui

ќе може да ги користите уште денес, до крајот на денот.

Царинска управа информира за Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени согласно Методологијата, донесена на седница на Регулаторната комисија за енергетика  и водни услуги на Република Северна  Македонија на ден 27.05.2019 година, со примена од  00:01 часот  на 28.05.2019  година, за  Ваше запознавање и натамошно постапување 

Светката Банка, ИФЦ и Министерството за финансии на Австрија во периодот 22-23.05.2019 организираа регионална работилница за олеснување на трговијата и подобрување на соработка со граничните агенции и приватниот сектор.

Царинската управа ве известува дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде пуштен во оперативна примена на 01.06.2019 година. За непречено пуштање на системот во оперативна примена неопходно е одредени активности да бидат преземени од страна на економските оператори, на кои што укажавме на претходно организираните работни состаноци, пред се во однос на обезбедување на пристап до системот и поднесување на барања за издавање на соодветните одобренија. Деталите за начинот на одобрување на пристап до СОЦДАД и начинот на добивање на сите потребни одобренија се дадени во документот во прилог на ова известување. 

Царинската управа  го донесе новиот Прирачник за овластен економски оператор што претставува заокружување на процесот на усогласување со царинското законодавство на Европската унија во делот кој го регулира статусот ОЕО. Овластениот економски оператор со стекнувањето на статусот има многу оволности како: намалени физички и документарни контроли, приоритет во случај кога е селектиран за контрола, избор на место за контрола, предност при одлучување на поднесени барања во Царинската управа, полесен пристап до царинските поедноставувања и можност за взаемно признавање на издадените одобренија со други земји.

Во текот на минатата недела, царинските службеници открија еден обид за нелегален излез на мигранти, како и неколку обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани мобилни телефони, моторни фенови за парни котли, делови од систем за наводнување, делови за ролетни, цилиндри за брави, облека и фалсификати.

Царинската управа во насока на подготовка на бизнис заедницата за работа со новиот систем за обработка на царински декларации, а врз основа на барањата од бизнис заедницата подготви програма за обука за работа со модулот за управување со одобренија во царинските постапки и гаранции. 

 

Делегација на Царинската управа на Република Северна Македонија, присуствува на Семинар на високо ниво за едношалтерски систем во Царината на Европска Унија. Семинарот се одржува во период 16-17.05.2019, во Букурешт, во рамките на претседателството на Романија со Европска Унија.

Царинската управа на Република Северна Македонија на 14.05.2019 година во мултимедијалниот центар Јавна соба Скопје, одржа работилница насловена со тема „Овластен економски оператор (ОЕО) и учество на владините органи во неговата примена“. 

Во текот на минатите три недели, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани девизи, лекови,   козметика, патничко возило, полуприколка, санитарни производи и балони.