Царинската управа на Република Северна Македонија организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 5. 9. 2022 година.

Претходната обука за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, во зависност од мерките за спречување на внесување и ширење на корона вирус COVID-19, може да се одржи со далечинско учење или  може да се одржи во  Скопје, во Централната управа (стар објект).

За начинот на одржување на претходаната обука, како и за часот на започнување на предавањата, кандидатите ќе бидат навремено известени.

Царинската управа го задржува правото за измена на терминот за одржување и распоредот на претходната обука, а за сите измени кандидатите ќе бидат навремено известени.

Согласно член 5 став 1 и 2 од Правилникот за програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник, е предвидено дека претходната обука се спроведува според Програмата за спроведување на претходна обука за лиценциран застапник и дека за посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

Уплатата може да се изврши на следната сметка:

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа

Лазар Личеноски 13,  1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: Посета на претходна обука за кандидат – (Име и преземе на кандидатот)

Сите кандидати кои планираат да ја посетуваат претходната обука потребно е да достават:

1. ПРИЈАВА за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит и

2. Доказ за уплатени средства во архивите на: Царинската управа и царинарниците Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово.

Пријавата може да ја најдете ТУКА.

Рок за доставување на пријавите: до 25. 1. 2022 година

Претходната обука ќе се одржи според следниов распоред:

Ред. бројТема на обукатаЧасДатум
Царински формалности за ставање на стока на увид на царинскиоргани09,30 – 11,3013. 9. 2022
Спроведување на транзитна постапка

12,00 – 14,00

13. 9. 2022
Царински дозволено постапување или употреба на стока14,15 – 16,1513. 9. 2022
Царински постапки9,30 – 11,3014. 9. 2022
Царинската тарифа12,00 – 14,0014. 9. 2022
Потекло на стокa14,15 – 16,1514. 9. 2022
Нетарифни мерки и мерки на трговска политика09,30 – 11,3015. 9. 2022
Обука од областа на транспорт и транспортно осигурување12,00 – 14,0015. 9. 2022
Шпедитерско работење14,15 – 16,1515. 9. 2022
Даноци, акцизи  и даночна политика09,30 – 11,3016. 9. 2022
Вредност на стоката за царински потреби и пресметка на царински и други давачки12,00 – 14,0016. 9. 2022
Изготвување и употреба на царинска декларација

14,15 – 16,15

16. 9. 2022