vesti

Список на кандидати за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник прв (теоретски) дел кој ќе се одржи на 12.10.2016 година во 10 часот во просториите на Испитниот центар ASSECO на улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1 Скопје.

 

ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕЛОКАЦИЈАКАНДИДАТ
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Алексовски Оливер
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Анастасовски Александар
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Ангелов Златко
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Андонов Душко
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Арифи Метин
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Губериниќ Дарко
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Димитрова Виолета
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Дуница Мелек
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Ѓеоргиев Милан
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Јанковска Ивана
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Колчев Нако
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Мирчевски Филип
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Мурџева Татјана
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Николовски Душан
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Перковски Панче
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Рамадани Омер
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Танова Смиља
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Трајаноски Љупчо
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Хоџа Вулнет
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Хоџа Јетон
12.10.2016 10:00:00ПРОСТОРИЈА БР. 1Џавити Буњамин