Досегашната в.д. директорка на Царинската управа, Славица Кутиров е ре-избрана за директор на оваа државна институција. 

Владата на Република Северна Македонија, по завршување на јавниот оглас ја ре-избра Кутиров да ја води Царинската управа и во наредниот период. Функцијата в.д. ја извршуваше од август минатата година. 

Според Кутиров, ре-изборот, претставува потврда за квалитетното менаџирање на институцијата во изминатиот период.

„Како директор на Царинската управа, продолжувам во спроведување на сите законски надлежности и приоритетите за развој на институцијата. Во следниот период, целокупното работење го насочуваме кон реализацијата на повеќе проекти кои имаат цел да обезбедат поефикасна наплата на приходите и заштита на финансиските интереси и на општеството, олеснување на трговијата, пред се преку понатамошна дигитализација на царинските и акцизните постапки и интеграција во регионот, како и понатамошна модернизација на ИКТ инфраструктурата и граничните премини. Во оваа насока, потенцирам дека работиме во специфични услови од аспект на пандемијата, која налага умешност во исполнување на активностите на Царината и непречена прекугранична размена на продукти за снабдување на граѓаните со потребните намирници, но и суровини за производство и извоз на компаниите“, дообјаснува Кутиров. 

Според неа, Царинската управа е значајна институција која има високо ниво на усогласеност со регулативата и стандардите на Европската Унија и во континуитет дава силна поддршка на бизнис секторот и легалната економија во целина.

Својата професионална кариера Кутиров ја развива во Царинската управа повеќе од дваесет години и е прв директор кој потекнува од институцијата, а доби мандат да ја извршува оваа функција во следниот период.