Комисијата за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници назначена со Решение на директорот на Царинска управа, по разгледувањето на вашите Барања/Пријави за полагање односно повторно полагање на стучен испит и прилозите доставени кон истите, (пристигнати заклучно со 15.03.2019 година), утврди дека кандидатите наведени подолу во табелата ги исполнуваат законски предвидените услови и истите на ден 20.03.2019 година со почеток во 13:00 во просторијата број 1 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (кој се наоѓа на бул. „Гоце Делчев“ број 9б), ќе го полагаат првиот дел (теоретски) од стручниот испит.

Список на кандидати кои ги исполнуваат условите за полагање на стручниот испит:

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација

1.

ПАВЕЛ КУЗМАНОВСКИ

13:00

Просторија 1

2.

ОЛИВЕР ЈОВАНОВСКИ

13:00

Просторија 1

3.

ДАВИД СПАСИЌ

13:00

Просторија 1

4.

ЖАРКО СТАМЕНКОВИЌ

13:00

Просторија 1

5

КИРЕ ЃОРГИЕВ

13:00

Просторија 1

6.

ТРАЈЧЕ ДИМИТРИЕСКИ

13:00

Просторија 1

7.

АНГЕЛА ГИНОСКА

13:00

Просторија 1

8.

АЛЕКСАНДАР ТРАЈКОВ

13:00

Просторија 1

9.

ТОДОР ТОФИЛОСКИ

13:00

Просторија 1

10.

МУСА АЛИТОВИЌ

13:00

Просторија 1

11.

ИВИЦА НАУМОВСКИ

13:00

Просторија 1

12.

ВИДАН ТАСЕВ

13:00

Просторија 1

13

МАРКО АПОСТОЛОВСКИ

13:00

Просторија 1

14

МАРКО ТАСЕВСКИ

13:00

Просторија 1

15.

ДАРКО ПЕТКОВСКИ

13:00

Просторија 1

16.

ЈАСМИНА МИЛЕВСКА

13:00

Просторија 1

17.

АЛЕКСАНДРА РИСТОВСКА

13:00

Просторија 1

18.

МАРГАРИТА НЕДЕВА

13:00

Просторија 1

19.

ДЕЈАН ДИНИШЕВ

13:00

Просторија 1

20.

ЗЛАТКО НАСТЕВСКИ

13:00

Просторија 1

21.

МАЈА ТОДОРОВСКА

13:00

Просторија 1

22.

ИВАНА БОЖИНОВСКА

13:00

Просторија 1

23.

ИВАНА ЛАЗОВА -МИЛОСОВСКИ

13:00

Просторија 1

24.

ДАВИД РИСТОВ

13:00

Просторија 1

25.

БОЈАН ЏОГОМАНОВ

13:00

Просторија 1

26.

МИЛЕНА КРСТЕСКА

13:00

Просторија 1

27.

МАРИО ТРЕНДАФИЛОВ

13:00

Просторија 1

28.

ДРАГАН ДОДЕВСКИ

13:00

Просторија 1

29.

ВАСИЛ СМИЛЈАНСКИ

13:00

Просторија 1

30.

БИЉАНА ВЕЛКОВА

13:00

Просторија 1

31.

ОГНЕН МИНОВСКИ

13:00

Просторија 1

32.

БИЛЈАНА СТОЈАНОВА

13:00

Просторија 1

33.

АВНИ ИСАКИ

13:00

Просторија 1

34.

БОЈАН НИКОЛОВСКИ

13:00

Просторија 1

35.

ЗОРИЦА ПЕТРОВА

13:00

Просторија 1

36.

ЃУРГИЦА ЦУКЛЕВА

13:00

Просторија 1

37.

ВАЊА ГОРГИЕВА

13:00

Просторија 1

38.

АНГЕЛИНА УЛИШЕВА

13:00

Просторија 1

39.

МАРИЈА АНЃЕЛЕСКА

13:00

Просторија 1

40.

ЈОСИФ КОСТАДИНОВСКИ

13:00

Просторија 1

41.

НИКОЛА ВЕЉАНОСКИ

13:00

Просторија 1

42.

АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВ

13:00

Просторија 1

43.

МИЛЕ ПОПОВИЌ

13:00

Просторија 1

44.

ИВАНА ЃОШЕВА

13:00

Просторија 1

45.

ЈОСИП ЈОВАНОВИЌ

13:00

Просторија 1

46.

ВАЊА БЛИЗНАКОВ СКИ

13:00

Просторија 1

47.

ЗОРАН ИЛИЌ

13:00

Просторија 1

48.

МИХАИЛ ТОДОРОВ

13:00

Просторија 1

49.

ДРАГАН ПЕТРОВИЌ

13:00

Просторија 1

50.

КОСТАДИН ДОЈЧИНОВ

13:00

Просторија 1

51.

КРИСТИНА КАРАЈОВАНОСКА

13:00

Просторија 1

Сите кандидати кои се наоѓаат на списокот за полагање задолжително да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.