Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за посетена претходна обука за лиценцирани застапници, одржана од 02.10 до 16.10.2018 година  се изготвени. Сите кандидати кои ја посетуваа оваа претходна обука потребно е лично (со документ за идентификација) да дојдат во просториите на Царинска управа на адреса „Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на II спрат во Одделени за кадрови, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, за да ги подигнат Уверенијата, започнувајќи од 25.10 до 02.11.2018 година.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа на горенаведената адреса, Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата. 

 

Весна Петреска - одговорно лице за стручни и административни работи.