Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ) користи податоци од НКТС со кои управува Европската комисија во согласност со Уредбата (ЕУ) бр. 952/2013 за царинскиот закон на Унијата и Конвенцијата за заедничка транзитна постапка и тие податоци ги собира во база на податоците за увоз, извоз и транзит (IET-Import/Export/Transit). Тие податоци вклучуваат податоци за испраќачот и примачот на стоката и вообичаено се однесуваат на стопанските субјекти, но можат да се однесуваат и на физички лица. Повеќе информации за постапување со личните податоци прибрани од страна на ОЛАФ се наоѓаат во Изјавата за приватност на следниот линкови:

Верзија на англиски јазик

Верзија на македонски јазик