Во јануари-август 2018 година Царинската управа на Република Македонија вкупно наплати приходи при увоз и внатрешен промет во износ од  56.580 милиони денари или 920 милиони евра. Наплатените приходи се поголеми за 11,5% во однос на истиот период во 2017 година кога биле наплатени 50.709 милиони денари или 825 милиони евра.

Prihodi