Ги информираме пријавените кандидати за полагање на стручен испит за лиценциран застапник дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник прв дел (теоретски) ќе се одржи на 12.12.2017 година во 11.00 часот во просториите на Правен факултет Јустинијан Први Скопје на булевар Гоце Делчев бр.9б Скопје.

 

ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕЛОКАЦИЈАКАНДИДАТ

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Давчевски Мартин

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Коцев Доне

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Наневски Борис

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Поповски Мартин

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Ташков Никола

12.12.2017 11:00:00

ПРОСТОРИЈА БР. 1

Темелков Александар