Кандидатите кои успешно го положиле првиот дел од испитот за лиценциран застапник (теоретски дел) и кои ги исполнуваат условите за полагање на вториот дел од испитот(студија на случај), ги информираме дека на 23.06.2017 година (петок) ќе се одржи полагање на вториот дел од испитот за лиценциран застапник во просториите на Испитниот центар ASSECO на улица Христо Смирненски бр.30 ламела 1 Скопје.“ Резервираниот термин е од 9.00 до 14.00 часот. За евентуални измени и попрецизни информации ќе ве информираме дополнително.