Се известуваат царинските обврзници кои царинските процедури ги спроведуваат на ЦИ Аеродром Скопје дека на ден 17.01.2018 година, од 16:30 часот па сè до 19:00 часот, како и на ден 18.01.2018 година, од 15:00 часот па сè до 19:00 часот, нема да бидат во можност да вршат откуп на товарни листови, подигнување на оцаринета стока и други карго операции, заради спроведување на дополнителни мерки на надзор и безбедност, поради посета на висока делегација.