Се известуваат сите лиценцирани царински застапници кои до сега имале поднесено барање за издавање на легитимација за лиценциран застапник дека истите може да ги подигнат секој работен ден во канцеларија број 10 во Царинска управа (стара зграда). Пожелно е едно лице од  поголемите иматели на одобрение за вршење на работи за застапување да ги подигне сите легитимации за своите колеги.

Доколку не сте во можност да ги подигнете легитимациите oд просториите на Царинската управа, потребно е да не известите на Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и заеднички ќе го договориме начинот на достава преку Царинарниците.

Лиценцираните царниски застапници кои воспоставиле работен однос кај друг имател на одобрение за царинско застапување имаат обврска да ја вратат старата легитимација  и да поднесат  барање за издавање на нова легитимација согласно член 8 ставот 4 од законот Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки.

Лиценцираните застапници кои се во работен однос и кои не поднеле барање за издавање на легитимација потребно е да поднесат барање во согласност на членот 8 став 1 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки. Со лиценцата од членот 7 на овој закон, на барање на лиценцираниот застапник Царинската управа му издава и легитимација за лиценциран застапник.

За повеќе информации во врска со поднесување на барањето за издавање на легитимација за лиценциран застапник, ве упатуваме на https://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/zastapuvanje-mk/1313-licenci-mk.

 

 

Врз основа на чл. 22  и 23 од Законот за работните односи  Пречистен текст - („Службен весник на РМ" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 и Службен весник на РСМ“ бр.110/19, 267/20 и 151/21)  в.в. со член 14, член  22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 и Службен весник на РСМ“ бр.143/19 и 14/20), Правилникот за организација и работа на Царинска управа број 01-036570/21-0001 од 17.06.2021 година, Правилникот за систематизација на работни места во Царинска управа број 01-036570/21-0002 од 17.06.2021 година и Правилник за изменување и дополнување на  Правилникот за систематизација на работни места во Царинска управа број 01-036570/21-0012 од 07.12.2021 година и известувањето од Министерството за финансии број 18-11684/2 од 22.12.2021 година Царинската управа  објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2021

за вработување на 1 (еден) извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2022)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 1 (еден) извршител на определено време до крајот на тековна фискална година (2022):

  1. Советник на директорот во Царинска управа, 1 извршител,

Општи услови за сите работни места:

-          да е државјанин на Република Северна Македонија,

-          активно да го користи македонскиот јазик,

-          да е полнолетен,

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови за работно место: Советник на директор

-          ниво на квалификации: VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240  кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, Правни науки, Организациони науки и управување (менаџмент);

-          активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

-          најмалку четири години работно искуство на царински работи или во струката.

Кандидатите  потребно е да ги достават следните документи: (во оргинал или копија заверена на нотар)

-          Доказ за државјанство;

-          Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност (од суд или Централен регистар);

-          Доказ уверение - диплома за завршен степен на образование; (за високо образование – диплома и уверение со изразен степен на образование и просек;

-          Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-          Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);

-          Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија-само за работните места каде што се бара работно искуство).

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа,

Работно време: од понеделник до петок од 08,30 до 16,30 часот

Паричен износ на основна нето плата за работно место: Советник на директор – 47.820,00  денари,

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2022 година.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава која е објавена на интернет страната на Царинска управа www.customs,gov.mk. Пријавата се пополнува согласно напатствијата дадена во неа со читлив и јасен ракопис. Кон пријавата кандидатите ги доставуваат бараните докази за исполнување на условите.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови од денот на објавувањето на огласот, односно најдоцна до 31.12.2021 година (петок).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа  или по пошта на следната адреса: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 3/2021“). Контакт телефонски број 02 3116 188  Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РСМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разгледување.

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на користење на модулите Систем за наплата и сметководство и Систем за управување со гаранции (АРС/ГМС) на системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД).

Целта на оваа презентација е да се унапреди соработката со економските оператори, при што учесниците ќе имаат можност:

-          да се запознаат со можностите кои им се на располагање со овие модули,

-          да се информираат за најчестите проблеми или грешки во делот на наплата и гаранции,

-          да дадат повратна информација како крајни корисници доколку треба нешто да се подобри

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 28.12.2021 година (вторник) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 27.12.2021 година (понеделник) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

 

Списокот на кандидати кои повторно ќе го полагаат вториот дел од испитот (студија на случај) на ден 22.12.20201 година

во 14:00 часот

 

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ЈОРДАНОВСКИ ДАРКО     14:00Просторија 1
2.ЛАЗАРОВА ИЛИЕВСКА МАРИНА14:00Просторија 1
3.НАСТОВА ЦВЕТКОВИЌ ДАНИЕЛА14:00Просторија 1
4.ЏАЈКОСКА БОКЕРЕСКА КРИСТИНА14:00Просторија 1

 

 

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат првиот дел од испитот (теоретски дел) на ден 23.12.20201 година

во 10:00 часот

 

р.бИме и презиме на кандидатотВреме на полагањелокација
1АЛИТИ МУСА10:00Просторија1
2АНГЕЛЕСКА ЕЛЕНА10:00Просторија1
3БЕРИША ЕМИР10:00Просторија1
4БИБЕРОВИЌ АНЕС10:00Просторија1
5БЛАЖЕСКА ВЕЛЕСКА АЛЕКСАНДРА10:00Просторија1
6ВЕЉАНОСКИ ВЛАТКО10:00Просторија1
7ГАВРОСКИ НИНОСЛАВ10:00Просторија1
8ГОРБАШЛИЕВА МАКЕДОНКА10:00Просторија1
9ДОДИЌ РЕНАТА10:00Просторија1
10ЃОРГИЕВСКИ МАРТИН10:00Просторија1
11ИЛИЕВСКИ ДРАГАН10:00Просторија1
12ЈАНЕВСКИ МАРКО10:00Просторија1
13ЈОВАНОВИЌ ДАВОР10:00Просторија1
14ЈОВАНОВСКА ТАМАРА10:00Просторија1
15КРСТИЌ НИКОЛА10:00Просторија1
16МИЛИЕВИЌ ЈЕЛЕНА10:00Просторија1
17МИОВСКА ОЛИВЕРА10:00Просторија1
18НАСТЕВСКА ВЕРОНИКА10:00Просторија1
19НИКОЛОВСКИ МАРТИН10:00Просторија1
20НИКОЛОСКИ ДАНИЕЛ10:00Просторија1
21ПЕТРУШЕВИЌ МАРКО10:00Просторија1
22ПЕЦОВА ТЕОДОРА10:00Просторија1
23САПЛАМАЕВА ПЕТРА10:00Просторија1
24ТАНОВ ПЕТАР10:00Просторија1
25ТРАЈКОВСКА ДОБРИЦА10:00Просторија1
26ЌИРИЌ СТЕФАН10:00Просторија1
27ЦВЕТАНОВСКИ ЈАНЕ10:00Просторија1
28ЏАВИТИ ЕЛФАТИ10:00Просторија1

На оние кандидати кои по прв пат го полагаат испитот за лиценциран застапник, Решенијата за исполнети услови ќе им бидат поделени на деното на полагањето.

Царинската управа на Република Северна Македонија организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 25.1.2022 година. 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на тема Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2022 година, која е составен дел на Законот за Царинска тарифа.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со измените на Царинската тарифа за 2022 година со која се усогласени:

-          системот на имиња и нумерички ознаки (номенклатурата),

-          единечните мерки,

-          забелешките кон соодветните оддели и глави

со номенклатурата на Комбинираната номенклатура на Европската унија.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 22.12.2021 година (среда) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација за почеток на примена на новите алтернативни применливи правила на потекло во Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската Унија.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со новините од областа на потекло на стока кои стапија на сила и се применуваат од 3ти ноември 2021 година по објавата во Службен весник број 245/2021.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 17.11.2021 година (среда) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 16.11.2021 година (вторник) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува ОВДЕ

 

 

Почитувани,

Царинската управа на Република Северна Македонија организира презентација на   Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2022 година.

Целта на оваа презентација е економските оператори да се запознаат со сите измени и нови тарифни ознаки што ќе се применуваат од 1-ви јануари 2022 година. Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа се менува секоја година со цел усогласување со Комбинираната номенклатура на Европската унија, а во 2022 година се воведуваат и многу нови тарифни броеви и подброеви согласно номенклатурата на Хармонизиран систем.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 25.11.2021 година (четврток) со почеток во 13,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 23.11.2021 година (вторник) на следната адреса на електронска пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и да наведат име и презиме на учесникот, компанија каде се вработени и адреса на електронска пошта на која ќе биде доставена поканата.

 

 

 

Почитувaни,

Во врска со Известувањето за организирање на вонредна дополнителна обука за оние лиценцирани застапници на кои им е одземена лиценцата по основ за непосетување на две последователни дополнителни обуки, објавено на ден 12. 8. 2021 година, ве известуваме дека овие обуки се одложуваат.

Сите пријавени лиценцирани застапници ќе бидат навремено известени за новите термини, како и за останатитеинформациие поврзани со овие обуки.

 

 

Почитувани кандидати,

Комисијата за спроведување и полагање на стручен испит за лиценциран застапник ги разгледа вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, при што констатира дека подолу наведените кандидати ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, предвидени во член 13 став 1 од Законот за вршење работи за застапување во царински постапки.

 

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат стручниот испит I дел (теоретски дел) на ден 08.03.2021 година

во 13:50 часот

 

р.бПрезиме и имеМесто на раѓањеВреме на полагањелокација
1.МАРИНЕЛА ТОШЕВСКАСкопје13:50Просторија 1
2.МАРКО ПЕТРУШЕВИЌКуманово13:50Просторија 1
3.НИКОЛА КРСТИЌКуманово13:50Просторија 1
4.НИНОСЛАВ ГАВРОСКИТетово13:50Просторија 1
5.ЕЛФАТИ ЏАВИТИСкопје13:50Просторија 1
6.ЗОРАН СТАМЕСКИСтруга13:50Просторија 1
7.САШО КОЦЕВШтип13:50Просторија 1
8.КРИСИТНА Б. ЏАЈКОСКАОхрид13:50Просторија 1
9.ТОДОР АНЃЕЛКОСКИОхрид13:50Просторија 1
10.СТАНЧЕ ПЕТРЕСКАОхрид13:50Просторија 1
11.РОБЕРТ МАКРЕСКИПрилеп13:50Просторија 1
12.ГОЦЕ СТОЈАНОВСКИСкопје13:50Просторија 1
13.ИРЕНА Д. АЛЕКСОВБитола13:50Просторија 1
14.ВИНЕТА К. СТОЈАНОСКАПрилеп13:50Просторија 1
15.ДОБРИЦА ТРАЈКОВСКАКуманово13:50Просторија 1
16.ДАРКО ЈОРДАНОВСКИСкопје13:50Просторија 1
17.ДАМЈАН СОТИРОВСКИСкопје13:50Просторија 1
18.ТОДОР ТОФИЛОСКИГостивар13:50Просторија 1
19.МАРИНА И. ЛАЗАРОВАСкопје13:50Просторија 1
20.ВИДАН ТАСЕВСтрумица13:50Просторија 1
21ДАНИЕЛА Ц. НАСТОВАНеготино13:50Просторија 1
22НАТАЛИЈА АНДОНОВАСкопје13:50Просторија 1
23.ХРИСТИЈАН ПАВЛОСКИСкопје13:50Просторија 1

Кандидатите наведени во Списокот ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит прв дел (теоретски дел). Полагањето започнува во 13:50 часот на Правниот факултет во Скопје

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација. Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Решението за исполнети услови за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници,  на секој кандидат,  ќе му биде врачено на денот на полагањето на испитот.

Напомена:

Оние кандидати кои кон Барањето за полагање на стручен испит за лиценциран застапник доставиле „Изјава за резултати“ од положен странски јазик (Statement of results), и не успеале да го обезбедат Сертификатот за положен странски јазик, испитот ќе го полагаат во наредните сесии, така што во рокот кој ќе биде определен за пријавување, задолжително ќе треба да ги достават Сертификатите во копија заверена на нотар.