Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека за сите кандидати кои го положија стручниот испит за лиценцирани застапници за период 2018/2019 година, согласно член 31 став 2 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки (сл.весник 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), изготви „Уверение за положен стручен испит за лиценциран застапник“.

Кандидати кои го положија стручниот испит се:

Р.бр

Име и презиме на кандидатот

1.

ЕМИЛИЈА АНГЕЛОВСКА

2.

ЛИЛЈАНА ХРИСТОВСКА

3.

ГОЦЕ СТОЈМАНОВСКИ

4.

СОЊА НАСТОВА

5.

МАРЈАН ТОДОРЧЕВ

6.

ДИМИТРИЈА ЃОРГЕСКИ

7.

ДАНЕ СРБАКОСКИ

8.

АЦО СТОЈАНОВ

9.

НИКОЛА ТАШКОВ

10.

РАДИЦА МИЛОШЕСКА

11.

КОСТА ЃОНЧЕСКИ

12.

ОРЦЕ МИТОВСКИ

13.

НИКОЛА ТРАЈКОВ

14.

САВЕТКА АЛЕКСОВА

15.

ТАЊА АПОСТОЛОВА

16.

СИМОНА НИКОЛОВА

17.

КРИСТИНА ТАНЕВСКА

18.

ИЛЧО ВАНЕВСКИ

19.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКА

20.

ЕДМОНД БЕЉУЛИ

21.

ДАНИЕЛА КЛОНКОВ

22.

КРИСТИJАН ИЛИЕВСКИ

23.

ЗЛАТКО КОТЕВСКИ

24.

БЛАГОЈ КОЧЕВ

25.

ЉУБОМИР САКАЛИСКИ

26.

САЊА ПЕТРОВСКА

27.

ДРАГАНА АРСОВСКА

28.

НИКОЛА МИТЕВСКИ

29.

ДАЛИБОР ЃОРГИЕВСКИ

30.

ФЛОРИМ ОСМАНИ

31.

САШКО КОЛЕВ

32.

АЛЕКСАНДАР ГАЗЕПОВ

33.

НИКОЛА ГЛИГОРОВСКИ

34.

МАРТИН ДАВЧЕВСКИ

35.

МИХАЈЛО БОЖИНОВСКИ

Уверенијата за положен стручен испит за лиценциран застапник, горенаведените кандидати можат лично да ги подигнат во просториите на Царинска управа ул.„Лазар Личеноски“ број 13 (стара зграда) на први кат соба број 10 или може еден кандидат да ги подигне уверенијата за повеќе положени кандидати.

Доколку кандидатите не се во можност да дојдат во просториите на Царинска управа, истите ќе им бидат доставени по пошта на домашна адреса наведена во пријавата.